ഹാലൊജനുകൾ

(ഹാലൊജൻ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Group 17
Period
2 9
F
3 17
Cl
4 35
Br
5 53
I
6 85
At
7 117
Uus

ഗ്രൂപ്പ്17ലെ മൂലകങ്ങളെയാണ് (ഫ്ലൂറിൻ ,ക്ലോറിൻ ,ബ്രോമിൻ ,അയോഡിൻ ,ആസ്റ്ററ്റിൻ ) ഹാലജനുകൾ എന്നു പറയുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹാലൊജനുകൾ&oldid=3434129" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്