അസതോമാ സദ്‌ഗമയ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോർമാ അമൃതംഗമയ

അസത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിലേക്കും, ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കും, മരണത്തിൽ നിന്നും അമരത്ത്വത്തിലെക്കും നയിക്കേണമേ!

ജന്മദിനം: 4/11/I992

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പ്രൊഫൈൽ ഇവിടെ കാണാംതാങ്കൾക്ക് ഒരു താരകം!

തിരുത്തുക
  വനിതാദിന പുരസ്കാരം 2019
2019 ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ നടന്ന വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിക്കുന്നു. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:14, 1 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)
  ഏഷ്യൻ മാസം താരകം 2018
2018 നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2018 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു. തുടർന്നും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ ഈ ചെറിയ ഉപഹാരം പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:06, 1 ഡിസംബർ 2018 (UTC)
  ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം താരകം 2018
2018 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 2018 ഒക്ടോബർ 2 വരെ നടന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018 പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 18:03, 4 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)
  വനിതാദിന പുരസ്കാരം 2018
2018 മാർച്ച് 1 മുതൽ 31 വരെ നടന്ന വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിക്കുന്നു. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:18, 5 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)
  വിദ്യാഭ്യാസ തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017 താരകം
2017 ആഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെ നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:03, 1 നവംബർ 2017 (UTC)
  നവാഗത താരകം
പ്രിയ AJITH_MS ഏറ്റവും നല്ല നാവാഗത വിക്കിപീഡിയനുള്ള ഈ പുരസ്കാരം താങ്കൾക്ക് നന്നായി യോജിക്കുന്നു. ഇനിയും തിരുത്തുക. ഇനിയുള്ള തിരുത്തലുകൾക്ക് ഈ പുരസ്കാരം ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടേയെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്; സസ്നേഹം, Adv.tksujith (സംവാദം) 07:37, 7 ജൂൺ 2015 (UTC)
എന്റെയും ആശംസകൾ - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:15, 8 ജൂൺ 2015 (UTC)
  നവാഗത താരകം
പ്രിയ അജിത്ത് മലയാളം വിക്കിയിൽ വിലമതിക്കാനാവത്ത ഒരു ഉപയോക്താവ് ആണ് ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇത് താങ്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ജദൻ റസ്നിക് ജലീൽ യു സി (സംവാദം) 18:07, 19 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
  --Adv.tksujith (സംവാദം) 10:49, 22 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
  അദ്ധ്വാന താരകം
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന അജിത്തിന് സ്നേഹത്തോടെ... Adv.tksujith (സംവാദം) 18:26, 13 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

  താങ്കൾക്ക് നന്ദി--അജിത്ത്.എം.എസ് (സംവാദം) 18:34, 13 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

  തിരുത്തൽ താരകം
അജിത്തിനു സമ്മാനിയ്ക്കുന്നു. Mpmanoj (സംവാദം) 06:05, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

  താങ്കൾക്ക് നന്ദി--AJITH MS

  യഥാർത്ഥ താരകം
നന്ദി സുഹൃത്തെ.
Jayan.thanal (സംവാദം) 15:41, 22 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

  താങ്കൾക്ക് നന്ദി--AJITH MS

  അശ്രാന്ത പരിശ്രമീ താരകം.
അശ്രാന്ത പരിശ്രമം തുടരുക. പുതുവത്സരാശംസകൾ... Ajaykuyiloor (സംവാദം) 13:19, 31 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
  --Adv.tksujith (സംവാദം) 13:48, 31 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
  ഏഷ്യൻ മാസം താരകം 2015
2015 നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2015 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.:സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق (സംവാദം) 16:56, 30 നവംബർ 2015 (UTC)
എന്റെയും ഒപ്പ്--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:29, 1 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
ഞാനും ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു----രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:20, 1 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
ഞാനും ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നുUajith (സംവാദം) 04:29, 9 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സംഭാവനയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് സമ്മനിച്ച് ഈ താരകത്തിൽ ഞാനും ഒപ്പ് വക്കുന്നു----ജദൻ റസ്നിക് ജലീൽ യു സി (സംവാദം) 05:43, 10 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
പ്രമാണം:8womenday.jpg വനിതാദിന താരകം 2016
2016 മാർച്ച് 5 മുതൽ 31 വരെ നടന്ന വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം-2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
--- അരുൺ സുനിൽ, കൊല്ലം (സംവാദം) 02:06, 4 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)
  പഞ്ചാബ് തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2016 താരകം
വിക്കികോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യ 2016 ന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 1 2016 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 6 2016 വരെ നടന്ന പഞ്ചാബ്_തിരുത്തൽ_യജ്ഞം_2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 14:06, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)
എന്റെ വകയും ഒരൊപ്പ്  --Jameela P. (സംവാദം) 18:13, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)
  റിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യ- തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2016
2016 ജൂലൈ 29 മുതൽ സെപ്തംബർ 19 വരെ നടന്ന റിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യ- തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:01, 22 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)
  ഏഷ്യൻ മാസം താരകം 2016
2016 നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 10:56, 1 ഡിസംബർ 2016 (UTC)
  ലോകപുസ്തകദിന പുരസ്കാരം 2017
2017 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ലോകപുസ്തകദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിക്കുന്നു. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 13:10, 10 മേയ് 2017 (UTC)
  ലോക പൈതൃക തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2017
2017 ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ മെയ് 18 വരെ നടന്ന ലോക പൈതൃക തിരുത്തൽ യജ്ഞം-2017 പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിക്കുന്നു. -- രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:19, 19 മേയ് 2017 (UTC)
  ആയിരം വിക്കി ദീപങ്ങൾ താരകം 2018
2017 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 2018 ജനുവരി 31 വരെ നടന്ന ആയിരം വിക്കിദീപങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:52, 1 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

എന്റ്റേയും ചെറിയൊരു കൈയ്യൊപ്പ് ..! :--Kaitha Poo Manam (സംവാദം) 06:31, 1 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)~

പണിപ്പുരഎന്റെ തിരുത്തലുകൾഎന്റെ ലേഖനങ്ങൾ


എന്റെ യൂസർ പേജുകൾ
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഭാരതീയൻ ആയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു .
 
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
 ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പുസ്തകപ്രേമിയാണ്‌.
  ഈ ഉപയോക്താവ് പുകവലിക്കാരനല്ല
  ഈ ഉപയോക്താവ് മദ്യപിക്കാറില്ല
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.


hi-2 यह सदस्य हिन्दी भाषा का मध्यम स्तर का ज्ञान रखते हैं।
ta-1 இந்த பயனாளர் தமிழில் அடிப்படையான அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.
sa-1 एषः उपयोजकः सरल-संस्कृते लिखितुं शक्नोति.
  ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു പുരുഷനാണ്.
 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഇമെയിൽ ജിമെയിൽ ആണ്.
7000+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 7000ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.
2300+ ഈ ഉപയോക്താവിന് 2300 ൽ കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.
 This user has an academic degree.
Degree in Mathematics |


 

ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതുപോലും വിക്കിപീഡിയയിലാണ്.

  ഈ ഉപയോക്താവ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.
 ഈ ഉപയോക്താവ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന വിക്കി പദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്.
പ്രമാണം:Dainsyng.gif ഈ ഉപയോക്താവ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
  ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ നാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോട് പ്രദേശമാണ് .


  ഇന്ന് ജൂലൈ 14, 2024.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:AJITH_MS&oldid=4029075" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്