ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/കാസർഗോഡ് ജില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
ബേളൂർ 12 64.59 9,101 മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കുംബഡജെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
മംഗൽപ്പാടി മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
വോർക്കാടി മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പുത്തിഗെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
മീഞ്ച മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കുമ്പള മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പൈവളിഗെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
എൻമകജെ മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
ബദിയഡുക്ക മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കാറഡുക്ക കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
മൂളിയാർ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ദേലംപാടി കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ചെങ്കള കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ചെമ്മനാട് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ബേഡഡുക്ക കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
കുറ്റിക്കോൽ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
മധൂർ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
ഉദുമ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
അജാനൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
ബളാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
കോടോം-ബേളൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
മടിക്കൈ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
പള്ളിക്കര കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
പനത്തടി കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
കള്ളാർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
പുല്ലൂർ-പെരിയ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ്
ചെറുവത്തൂർ നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കയ്യൂർ-ചീമേനി നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
നീലേശ്വരം നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
ഈസ്റ്റ്എളേരി നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പിലിക്കോട് നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
വെസ്റ്റ്എളേരി നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
തൃക്കരിപ്പൂർ നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
കിനാനൂർ - കരിന്തളം നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
പടന്ന നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്
വലിയപറമ്പ നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ്