മാസിക

മാസത്തിലൊരിക്കൽ പതിവായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക
(Magazine എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ‌ പുറത്തുവരുന്ന ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മാസിക. പത്രങ്ങളുടെ കൂടെ സൗജന്യമായോ ചുരുങ്ങിയ അധികനിരക്കിലോ മുപ്പതു ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ‌ നൽ‌കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്താറില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രാർ‌ ഓഫ് ന്യൂസ്പേപ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ നിബന്ധനകൾ‌ക്കും അനുമതിക്കും വിധേയമായാണ് അച്ചടിച്ച മാസികകൾ‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാനകൈരളി, ഭാഷാപോഷിണി, ശാസ്ത്രകേരളം ശാസ്ത്രഗതി, സ്കൂൾവാർത്ത, രാഷ്ട്രശബ്ദം, തുടങ്ങിയവ മലയാളത്തിലെ മാസികകളിൽ ചിലതാണ്. മിക്ക ഭാഷകളിലും മാസികകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇ-മാസികകളും ലഭ്യമാണ്.

മലയാളത്തിൽ‌ ഇപ്പോൾ‌ പ്രചാരത്തിലുള്ള മാസികകൾ

തിരുത്തുക
മാസികയുടെ പേരു തരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രസാധകർ
വീക്ഷാഗോപുരം മതപരമായ മാസിക ------ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ
തെളിച്ചം സാമൂഹിക-സാംസ്കാരികം മലപ്പുറം ദാറുല്ഹുദാ, ചെമ്മാട്
ഉണരുക! വീക്ഷണ മാസിക ----- യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ
ഭാഷാപോഷിണി സാഹിത്യ സംസ്കാരിക കോട്ടയം മലയാള മനോരമ കോട്ടയം
മാതൃഭൂമി ആരോഗ്യമാസിക ആരോഗ്യം കോഴിക്കോട് എം എം പബ്ലിഷെർസ് കോഴിക്കോട് --- മാതൃഭൂമി സ്പോർ‌ട്സ് (മാസിക) സ്പോർ‌ട്സ് കോഴിക്കോട് എം എം പബ്ലിഷെർസ് കോഴിക്കോട് ഇൻഫോ കൈരളി കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴിക്കോട് ഇൻഫൊ പബ്ലിഷെർസ് കോഴിക്കോട് സ്കൂൾ വാർത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്താ മാസിക വിജ്ഞാനകൈരളി അറിവ് തിരുവനന്തപുരം കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്
ശാസ്ത്രകേരളം ശാസ്ത്രമാസിക കോഴിക്കോട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രമാസിക കോഴിക്കോട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ഹാസ്യകൈരളി ഹാസ്യ മാസിക കൊല്ലം കേരളശബ്ദം
സ്നേഹസംവാദം --- ----
ടോംസ് കോമിക്സ് ഹാസ്യ മാസിക കോട്ടയം കോട്ടയം
ശ്രീമാൻ പുരുഷന്മാരുടെ മാസിക കൊച്ചി മലയാള മനോരമ കൊച്ചി
വനിത വീട് സ്പോർ‌ട്സ് കൊച്ചി മലയാള മനോരമ
പാഠം രാഷ്ട്രീയം ---- ------
വായന രാഷ്ട്രീയം കൊച്ചി ---
സ്പന്ദനം അറിവ് തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലൿട്രിസിറ്റി ബോർഡ് മുഖപത്രം
മനോരമ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം കോട്ടയം മലയാള മനോരമ
കർ‌ഷകശ്രീ കൃഷി തിരുവനന്തപുരം മലയാള മനോരമ കോട്ടയം
കഥ മാസിക അറിവ് തിരുവനന്തപുരം --------
സ്നേഹിത സ്ത്രീ തിരുവനന്തപുരം കേരള കൗമുദി
മുഹൂർ‌ത്തം മാസിക ആദ്ധ്യാത്മികം തിരുവനന്തപുരം ---
ആയുരാരോഗ്യം ആരോഗ്യം തിരുവനന്തപുരം -----
പൗരുഷം അറിവ് ---- ---
സ്ത്രീധനം സ്ത്രീ കോട്ടയം മംഗളം
വനിതാ ചന്ദ്രിക മാസിക സ്ത്രീ കോഴിക്കോട് ചന്ദ്രിക
കുങ്കുമം അറിവ് കൊല്ലം കേരളശബ്ദം
മഹിളാരത്നം സ്ത്രീ കൊല്ലം കേരളശബ്ദം
ജ്യോതിഷരത്നം ആദ്ധ്യാത്മികം കൊല്ലം കേരളശബ്ദം
ചില്ല മാസിക അറിവ് തിരുവനന്തപുരം -----------
ഗോത്രഭൂമി അറിവ് --- ----
യോഗനാദം സാമുദായികം തിരുവനന്തപുരം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം
മാവേലിനാട് അറിവ് തിരുവനന്തപുരം എൻ ഡി റ്റി വി
യോജന അറിവ് തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ
തേരാളി മാസിക ന്യൂഡെൽഹി ഐ. ഏ. പീ
വിദ്യാലോകം മാസിക അറിവ് ----- ---
വാസ്തവം -മാസിക സ്ഥലം പ്രസാധകർ
ഉപരോധം -മാസിക സ്ഥലം പ്രസാധകർ
ഉണ്മ സംസ്കാാരിക മാസിക നൂറനാട് ഉണ്മ മോഹൻ
ഇന്ന് സാഹിത്യ ലിറ്റിൽ മാസിക മലപ്പുറം ---
ഭക്തപ്രിയ ആദ്ധ്യാത്മികം മാസിക -- ----
പച്ചക്കുതിര സാംസ്കാരിക മാസിക കോട്ടയം ഡി സി ബുക്ക്സ് കോട്ടയം
സരോവരം മാസിക സ്ഥലം പ്രസാധനം
സാഹിത്യലോകം സാഹിത്യ മാസിക സ്ഥലം പ്രസാധനം
സഖാവ് രാഷ്ട്രീയം എറണാകുളം സി.പി.ഐ (എം.എൽ), സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
പെന്തക്കൊസ്ത് മതം ---- ----
മനോലോകം മനശാസ്ത്രമാസിക കോഴിക്കോട് ---
നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യമാസിക - -- -----
യുക്തിയുഗം ശാസ്ത്രമാസിക കോഴിക്കോട് -----
പ്രദീപം സാഹിത്യ വാർത്താ മാസിക കോഴിക്കോട് തെരുവത്തു രാമൻ
ഗൃഹശോഭ സ്ത്രീമാസിക കൊച്ചി ദെൽഹി പത്ര പ്രകാശൻ ലിമിറ്റെഡ്
യുക്തിരേഖ ശാസ്ത്രമാസിക തിരുവനന്തപുരം കേരള യുക്തിവാദി സംഘം
സൂചകം മാസിക --- ---
യുക്തിരാജ്യം ശാസ്ത്രമാസിക കൊല്ലം ഭാരതീയ യുക്തിവാദി സംഘം
ഉള്ളെഴുത്ത് മാസിക കോഴിക്കോട് --
സിറ്റി സ്റ്റാർ വാർത്താമാസിക കൊച്ചി ---
യുവധാര മാസിക കോഴിക്കോട് ഡി വൈ എഫ് ഐ
നാന സിനിമാ മാസിക കൊല്ലം കേരളശബ്ദം
സൂര്യഗാഥ ശാസ്ത്രമാസിക കൊല്ലം ---
ക്രിസ്റ്റീൻ മാസിക --- ---
സർവീസ് പെൻഷണർ പെൻഷണേഴ്സ്മാസിക --- കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷണേഴ്സ് യൂണിയൻ മുഖപത്രം
കറന്റ് ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ പുസ്തക മാസിക കോട്ടയം ഡി സി ബുക്സ്
ഡി സി ബുള്ളറ്റിൻ പുസ്തക മാസിക കോട്ടയം ഡി സി ബുക്സ്
എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സംഘടനാ മാസിക -- കേരളഎഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് മുഖപത്രം
രാഷ്ട്രശബ്ദം വാർത്താ ദ്വൈവൈ-വാരിക കോട്ടയം മീഡിയാ പബ്ലിക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ്, കോട്ടയം (അജോ കുറ്റിക്കൻ- എഡിറ്റർ)
ശരീര ശാസ്ത്രം ആരോഗ്യ മാസിക കോഴിക്കോട് ---
കരിയർ കേരള തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മാസിക കൊല്ലം സുജിലീ പ്രെസ്സ്
പൾസ് ശാസ്ത്ര സാംസ്കാരിക മാസിക ആലപ്പുഴ സതീഷ്
ശാസ്ത്രവൃത്താന്തം ശാസ്ത്ര മാസിക തിരുവനന്തപുരം കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മൂസിയം
രാഷ്ട്രദീപിക സിനിമ സിനിമാ മാസിക കോട്ടയം ദീപിക
സഹകരണ വീഥി മാസിക തിരുവനന്തപുരം കേരള സഹകരണ വകുപ്പ്
ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കർ സംഘടനാ മാസിക കൊല്ലം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വർക്കേഴ്സ്
വിദ്യുത് തരംഗം സംഘടനാ മാസിക കൊല്ലം ഇലക്ട്രിസിറ്റി തൊഴിലാളി സംഘടന
മലങ്കര സഭാ താരക മതം ---- മലങ്കര സഭ
പാര ഹാസ്യ മാസിക കൊല്ലം ---
കേരളാ സർവീസ് സംഘടനാ മാസിക തിരുവനന്തപുരം എൻ ജീ ഒ യൂണിയൻ മുഖപത്രം
അദ്ധ്യാപകലോകം സംഘടനാ മാസിക തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് റ്റീച്ചേഴ്സ് അസ്സോസ്സിയേഷൻ മുഖപത്രം
പഞ്ചായത്തീരാജ് മാസിക തിരുവനന്തപുരം കേരളാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
ജനപഥം മാസിക തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പു,കേരള
അദ്ധ്യാപകശബ്ദം സംഘടനാ മാസിക തിരുവനന്തപുരം ജി എസ് റ്റി യു മുഖപത്രം
ദേശീയവീക്ഷണം മാസിക തിരുവനന്തപുരം വീക്ഷണം
ആരോഗ്യതരംഗം ആരോഗ്യ മാസിക കൊല്ലം ---
ഗ്രാമഭൂമി മാസിക കൊല്ലം ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പു പ്രസിദ്ധീകരണം
പൊലി കലാ മാസിക കൊല്ലം നാടൻ കലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരണം
ആരണ്യം മാസിക കൊല്ലം കേരള വനം വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണം
കേളി മാസിക കൊല്ലം കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരണം
സൂചീമുഖി പരിസ്ഥിതി മാസിക കാസർഗോഡ് സീക്ക് പയ്യന്നൂർ
ഓറ സംസ്കാരിക മാസിക ആലപ്പുഴ ഓറ
വൊയിസ് ഓഫ് മലയാളി മാസിക -- പ്രവാസി മലയാളി
ഷോ ഗൺ പ്ലസ് മാസിക കൊല്ലം ---
അദ്ധ്യാപക വീക്ഷണം സംഘടനാ മാസിക തിരുവനന്തപുരം ---
ലേബർ ഇന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസ മാസിക കോട്ടയം ലേബർ ഇന്ത്യ പുബ്ലിക്കേഷൻസ് |-
കുഞ്ചുക്കുറുപ്പ് ഹാസ്യ മാസിക കോട്ടയം ---
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സംഘടനാ മാസിക കൊല്ലം കെ പി പി എച്ച് എ മുഖപത്രം
കേരള കർഷകൻ (മാസിക) കൃഷി മാസിക തിരുവനന്തപുരം കേരള കൃഷി വകുപ്പു പ്രസിദ്ധീകരണം
അനിവാര്യം മാസിക റാന്നി ---
ഫ്രീ പ്രെസ്സ് വാർത്താ മാസിക --- ---
കേരളാ പവർ സംഘടനാ മാസിക തിരുവനന്തപുരം ---
റബ്ബർ കാർഷിക മാസിക കോട്ടയം റബ്ബർ ബോർഡ്
കൃഷിയങ്കണം കാർഷിക മാസിക ---- ---
ഇന്ത്യൻ നാളികേര ജേർണൽ കാർഷിക മാസിക തിരുവനന്തപുരം നാളികേര ബോർഡ്
സപൈസ് ഇന്ത്യ കാർഷിക മാസിക കൊച്ചി സ്പൈസസ് ബോർഡ്
സിനിമാ മംഗളം സിനിമാ മാസിക കോട്ടയം ---
സുജീവിതം പ്രകൃതിജീവന ആരോഗ്യ മാസിക കൊച്ചി ---

കുട്ടികളുടെ മാസികകൾ‌

തിരുത്തുക
തളിര് || മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് || തിരുവനന്തപുരം || കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്
മാസികയുടെ പേരു തരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രസാധകർ
എസ്.ടി.ആർ‌. സചിത്രകഥ ചിത്രകഥ കൊല്ലം എസ് റ്റി റഡ്ഡ്യാർ ആന്റ് സൺസ്
തേനരുവി ---- ------ ----
കുസുമം മാസിക കോഴിക്കോട് ------
ചം പക് മാസിക മാസിക കൊച്ചി ദില്ലി പത്ര പ്രകാശൻ പ്രിവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
മുത്തശ്ശി മാസിക കൊല്ലം കേരള ശബ്ദം,
കുസുമം മാസിക ---- ---,
മലർ‌വാടി മാസിക മാസിക കോഴിക്കോട് മാധ്യമം

പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചുപോയ മാസികകൾ‌

തിരുത്തുക
മാസികയുടെ പേരു തരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രസാധകർ
ബാലയുഗം കുട്ടികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജനയുഗം
പൂമ്പാറ്റ ചിത്രകഥ കൊല്ലം എസ് റ്റി റഡ്ഡ്യാർ ആന്റ് സൺസ്
ലാലുലീല മാസിക കോട്ടയം മനോരാജ്യം
കുട്ടികളുടെ ദീപിക മാസിക കോട്ടയം ദീപിക
പൂന്തേൻ മാസിക കൊച്ചി ദെൽഹി
മനശ്ശാസ്ത്രം മാസിക തിരുവനന്തപുരം ഇ ഏ ഫെർണാന്റസ്
തേരാളി മാസിക ഡെൽഹി ഇടമറുക്
സിനിമാ മാസിക മാസിക കോഴിക്കോട് -----
ഓല മിനി മാസിക കാസർഗോഡ് ---
സമീക്ഷ സംസ്കാരിക മാസിക മദ്രാസ് ഗോവിന്ദൻ
പൈകൊ ക്ലാസ്സിൿസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചി പൈ അൻഡ് കമ്പനി കൊച്ചി
പൈകൊ നോവൽ മാസിക കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചി പൈ അൻഡ് കമ്പനി കൊച്ചി
പൂമ്പാറ്റ അമർചിത്ര കഥ മാസിക തിരുവനന്തപുരം ഇ ഏ ഫെർണാന്റസ്
അനിവാാര്യം മാസിക പത്തനംതിട്ട ------
ശാസ്ത്രഭാരതം മാസിക തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്രസമിതി
രാഷ്ട്രനാളം ട്വൈസ് എവീക്ക് കോട്ടയം കെ.കെ പ്രമോദ്, ഒറ്റക്കണ്ടത്തിൽ, വേളൂർ പി.ഒ, കോട്ടയം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാസിക&oldid=4096417" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്