ചിത്രം:Asokaflower.jpgതിരുത്തുക

 
Asokaflower.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 16:45, 23 ജൂൺ 2008 (UTC)

 Nവളരെ മനോഹരമായ ചിത്രം. പക്ഷെ പിക്സൽ 800 × 533 :( --അഭി 16:51, 23 ജൂൺ 2008 (UTC)


ചിത്രം:Gulmohar4.JPGതിരുത്തുക

 
Gulmohar4.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പശ്ചാത്തലത്തിലെ വെളിച്ചം ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തത കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ --സുഗീഷ് 19:30, 24 ജൂൺ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --ഷാജി 14:07, 28 ജൂൺ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:46, 7 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 N -- അഭിപ്രായ സമന്വയമില്ല--Anoopan| അനൂപൻ 12:42, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:GulmoharFlower.JPGതിരുത്തുക

 
GulmoharFlower.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

  24, 25, 26 ജൂലൈ 2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:35, 17 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Morning-flower.jpgതിരുത്തുക

 
Morning-flower.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

  21, 22, 23 ജൂലൈ 2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:35, 17 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:വടക്കുംനാഥക്ഷേത്രം-തെക്കേഗോപുരം.jpgതിരുത്തുക

 
വടക്കുംനാഥക്ഷേത്രം-തെക്കേഗോപുരം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

  18, 19, 20 ജൂലൈ 2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:35, 17 ജൂലൈ 2008 (UTC)


ചിത്രം:തുംബ പൂവ്.JPGതിരുത്തുക

 
തുമ്പ പൂവ്.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ഷാജി 17:07, 4 ജൂൺ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം--സുഗീഷ് 18:23, 4 ജൂൺ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:28, 4 ജൂൺ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 10:23, 10 ജൂൺ 2008 (UTC)
  -- 25,26,27 ജൂൺ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 19:17, 24 ജൂൺ 2008 (UTC)


ചിത്രം:Thulasi2.jpgതിരുത്തുക

 
Thulasi2.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Mineeshvk 11:37, 20 മേയ് 2008 (UTC) നാമനിർദ്ദേശം അസാധുവായതിനാൽ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു--അനൂപൻ 16:51, 20 മേയ് 2008 (UTC)

  7,8,9 ജൂലൈ 2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 16:18, 7 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Rose66.JPGതിരുത്തുക

 
Rose66.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

  -- 15,16,17 ജൂലൈ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 19:22, 14 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Orchid41.JPGതിരുത്തുക

 
Orchid41.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

  -- 12,13,14 ജൂലൈ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 17:06, 12 ജൂലൈ 2008 (UTC)


ചിത്രം:Butterfly22.JPGതിരുത്തുക

 
Butterfly22.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

  4,5,6 ജൂലൈ 2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 16:51, 2 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Jatropha 1.JPGതിരുത്തുക

 
Jatropha 1.JPGg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

  1,2,3 ജൂലൈ 2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 06:46, 1 ജൂലൈ 2008 (UTC)


ചിത്രം:AareshwaramSasthaTemple.JPGതിരുത്തുക

 
AareshwaramSasthaTemple.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 N -- അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല--Anoopan| അനൂപൻ 17:07, 12 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Ramanchira.JPGതിരുത്തുക

 
Ramanchira.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:35, 17 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:സൂര്ര്യകാന്തി.jpgതിരുത്തുക

 
സൂര്ര്യകാന്തി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:10, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 04:11, 19 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Mineeshvkഉപയോക്താവിന് 100 എഡിറ്റുകൾ ഇല്ല. സംഭാവനകൾ ഇവിടെ. വോട്ട് അസാധു. --അഭി 16:18, 20 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനം വിപുലീകരിച്ചാൽ അനുകൂലിക്കാം ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
  -- 28,29,30 ജൂൺ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 19:32, 24 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Thonikadavu.jpgതിരുത്തുക

 
Thonikadavu.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ജെയിൻ 08:52, 24 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ബിനോ 09:40, 24 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- എങ്കിലും ഒരു സംശയം.ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിജ്ഞാനകോശസ്വഭാവം ????--അനൂപൻ 18:30, 4 ജൂൺ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 10:23, 10 ജൂൺ 2008 (UTC)
  -- 21,22,23-ജൂൺ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 07:27, 21 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Thulasi.JPGതിരുത്തുക

 
Thulasi.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Mineeshvk 11:37, 21 മേയ് 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നുnoble 08:22, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നുകുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു. --ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 N നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:32, 24 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Euphorbia40.JPGതിരുത്തുക

 
Euphorbia40.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 04:14, 19 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു1000 pix ഇല്ല --ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 N മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല. (1000 pix ഇല്ല) --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:12, 24 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Conoor.JPGതിരുത്തുക

 
Conoor.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 05:07, 21 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 10:24, 10 ജൂൺ 2008 (UTC)
  -- 15,16,17 ജൂൺ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 16:42, 14 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:അപ്പൂപ്പൻ‌താടി.jpgതിരുത്തുക

 
അപ്പൂപ്പൻ‌താടി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 04:12, 19 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 05:08, 21 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- ജെയിൻ 11:44, 24 മേയ് 2008 (UTC)
  3, 4, 5 ജൂൺ-2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 06:58, 3 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:അപ്പൂപ്പൻ‍താടി.jpgതിരുത്തുക

 
അപ്പൂപ്പൻ‍താടി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 05:08, 21 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
  -- 18,19,20-ജൂൺ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --അനൂപൻ 17:47, 18 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:മാങ്ങ-മുള്ളൻ‍പന്നി.jpgതിരുത്തുക

 
മാങ്ങ-മുള്ളൻ‍പന്നി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 05:08, 21 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 - 31-മേയ്,1,2 ജൂൺ-2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:52, 29 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Parumala church.JPGതിരുത്തുക

 
Parumala church.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 -12,13,14‍ ജൂൺ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:57, 11 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:ThrissurPooram2.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നുnoble 08:21, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
  9, 10, 11 ജൂൺ-2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 06:12, 9 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:ThrissurPooram.JPGതിരുത്തുക

 
ThrissurPooram.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാമായിരിന്നു -- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  11:15, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു Tight crop ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല--അനൂപൻ 17:53, 18 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:kerala temple festival.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Mineeshvk 07:19, 16 മേയ് 2008 (UTC)

നാമനിർദ്ദേശം അസാധുവായതിനാൽ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു--അനൂപൻ 16:53, 20 മേയ് 2008 (UTC) *

എന്താണ്‌ യോഗ്യതക്കുറവ് എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. --ശ്രീകല 17:49, 18 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല പനോരമ ചിത്രം, വലത് മൂല ശരിയാക്കണം. noble 05:28, 19 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനം വിപുലപ്പെടുത്തിയാൽ അനുകൂലമാക്കാം-- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  19:47, 19 മേയ് 2008 (UTC)
 •   സിദ്ധീഖിന്റെ സംവാദം വെട്ടി (കാരണം: 1, 2) --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:34, 20 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
  6, 7, 8 ജൂൺ-2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:00, 5 ജൂൺ 2008 (UTC)

ചിത്രം:മക്ക1.jpgതിരുത്തുക

 
മക്ക1.jpg

നല്ല ചിത്രം-- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  19:47, 9 മേയ് 2008 (UTC)

   - 28, 29, 30 മേയ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Chalakudy river.JPGതിരുത്തുക

 
Chalakudy river.JPGpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 13:02, 6 മേയ് 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു-ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കുളമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ അപ്‌ലോഡൂ -- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  19:59, 9 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ആദ്യം അപ്‌ലോഡിയതാ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:47, 14 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--കാണാൻ രസമുള്ള ചിത്രം൧൯൨൧ 09:25, 18 മേയ് 2008 (UTC)ഉപയോക്താവിന് 100 എഡിറ്റുകൾ ഇല്ല. സംഭാവനകൾ ഇവിടെ. വോട്ട് അസാധു. --അഭി 16:15, 20 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:നാടൻ-കുരുമുളക്സംഭരണകേന്ദ്രം.jpgതിരുത്തുക

 
നാടൻ-കുരുമുളക്സംഭരണകേന്ദ്രം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  19:19, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു-- ഫോട്ടോ കുറച്ചു കൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു--അനൂപൻ 19:51, 14 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Sunbird.jpgതിരുത്തുക

 
Sunbird.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 18:54, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ഇതല്ലേ കുറച്ചുകൂടിനല്ലത്? --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 22:14, 24 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു സാദിക്കിനോട് യോജിക്കുന്നു - ഈ thumbnail കാണുമ്പോൾ പൂവിന്റെ ചിത്രമാണെന്നുതോന്നും ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)


ചിത്രം:കൊങ്ങിണിപ്പൂവ്.JPGതിരുത്തുക

 
കൊങ്ങിണിപ്പൂവ്.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 13:29, 11 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

  - 23,24 മേയ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:10, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Double coloured Lantana.JPGതിരുത്തുക

 
Double coloured Lantana.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 13:29, 11 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

  -- 19,20,21 മേയ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:18, 18 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:കുയിൽ.jpgതിരുത്തുക

 
കുയിൽ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

  -- 25,26,27 മേയ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Parappurathu bhagavathy.jpgതിരുത്തുക

 
Parappurathu bhagavathy.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Chulliprani.JPGതിരുത്തുക

 
Chulliprani.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:വറ്റൽ മുളക് ഉണക്കുന്നു.jpgതിരുത്തുക

 
വറ്റൽ മുളക് ഉണക്കുന്നു.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 18:33, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനം വിപുലീകരിച്ചാൽ അനുകൂലിക്കാം ---ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 11:47, 23 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Athirapilly waterfalls.jpgതിരുത്തുക

 
Athirapilly waterfalls.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- -ഷാജി 15:55, 30 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 11:08, 8 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു-- ചിത്രത്തിനു സ്വാഭാവികതയില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 15:32, 18 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു- നട്ടുച്ച നേരത്ത് എടുക്കുന്ന പടങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികത കുറവായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം പോയി എടുക്കണം. വിക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണ് --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:29, 26 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:ChurchOfStAugustine-Ruins,Goa.JPGതിരുത്തുക

 
ChurchOfStAugustine-Ruins,Goa.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോര --ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Peacock.JPGതിരുത്തുക

 
Peacock.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോര --ഷാജി 15:55, 30 ജൂലൈ 2008 (UTC) --ഷാജി 15:55, 30 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 11:08, 8 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
  -- 16,17,18 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 17:38, 15 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Protests in kerala.jpgതിരുത്തുക

 
Protests in kerala.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 15:14, 28 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പാന്റുകാരൻ നയിക്കുന്ന മുണ്ടുകാരുടെ സമരം noble 09:01, 29 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര --ഷാജി 15:55, 30 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 N -- അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 15:29, 18 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Shri-Mangesh-Temple,Goa.JPGതിരുത്തുക

 
Shri-Mangesh-Temple,Goa.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു----ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 11:10, 8 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
  -- 26,27,28-ഓഗസ്റ്റ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 17:04, 25 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Tephrosia purpurea.jpgതിരുത്തുക

 
Tephrosia purpurea.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനം വികസിപ്പിക്കണം --ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 11:12, 8 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Aerva Lanata.JPGതിരുത്തുക

 
Aerva Lanata.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പൂവ് ഷാർപ്പല്ല --ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:FortAquada2,Goa.JPGതിരുത്തുക

 
FortAquada2,Goa.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

  -- 16,17,18 ഓഗസ്റ്റ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 17:26, 15 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:രുസ്വവ4.jpgതിരുത്തുക

 
രുസ്വവ4.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു വളരെ നല്ല പടം! ----ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
  -- 19,20,21 ഓഗസ്റ്റ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 15:10, 18 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Muuringa.jpgതിരുത്തുക

 
Muuringa.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു തേനീച്ച കുഴപ്പമില്ല! --ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC) 

ചിത്രം:കൊടിമരം,ഗുരുവായൂർക്ഷേത്രം.JPGതിരുത്തുക

 
കൊടിമരം,ഗുരുവായൂർക്ഷേത്രം.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നുപോര (കൊടിമരം മുഴുവനായി കാണുന്ന പടം എടുക്കാൻ സാദ്ധ്യമാണോ?) --ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:MiramarCircle,Goa.JPGതിരുത്തുക

 
MiramarCircle,Goa.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നുപോര --ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Our-Lady-of-ImmaculateConception,Goa.JPGതിരുത്തുക

 
Our-Lady-of-ImmaculateConception,Goa.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ----ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
  --19,20,21 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 17:43, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Kodungallur kurumba temple.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം ഷാർപ്പല്ല --ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Bakel6.jpgതിരുത്തുക

 
Bakel6.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോര Tight Crop???--ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Angamaly manjaly canal.jpgതിരുത്തുക

 
Angamaly manjaly canal.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ----ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു മനോഹരം --സിദ്ധാർത്ഥൻ 10:25, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
  - 31 ഓഗസ്റ്റ്,സെപ്റ്റംബർ 1,2 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Anoopan| അനൂപൻ 17:43, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Shri-Shantadurga-Temple,Goa.JPGതിരുത്തുക

 
Shri-Shantadurga-Temple,Goa.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

  - 3,4,5 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Anoopan| അനൂപൻ 17:58, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Coconut Climbing.jpgതിരുത്തുക

 
Coconut Climbing.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ഏണി/വാക്കത്തി/തള കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ... --ഷാജി 15:55, 30 ജൂലൈ 2008

(UTC)

 N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല--Anoopan| അനൂപൻ 18:01, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Basilica-of-Bom-Jesus,Goa.JPGതിരുത്തുക

 
Basilica-of-Bom-Jesus,Goa.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008

 N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 18:01, 30 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Aralii.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 13:57, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു----ഷാജി 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N - പകർപ്പവകാശ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 15:28, 18 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Spiders net.JPGതിരുത്തുക

 
Spiders net.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- noble 10:45, 22 ജൂലൈ 2008 (UTC) (UTC)

  -- 23,24,25-ഓഗസ്റ്റ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --Anoopan| അനൂപൻ 18:01, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:കാക്കക്കൂട്.jpgതിരുത്തുക

 
കാക്കക്കൂട്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- noble 05:53, 30 ജൂൺ 2008 (UTC)

  - 9,10,11- ഓഗസ്റ്റ് - 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 20:36, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:കാട്ടുതുളസി.jpgതിരുത്തുക

 
കാട്ടുതുളസി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 16:12, 28 ജൂൺ 2008 (UTC)

  -- 6,7,8 ഓഗസ്റ്റ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 07:38, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Gulmohar3.JPGതിരുത്തുക

 
Gulmohar3.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Kavungu.jpgതിരുത്തുക

 
Kavungu.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

  -2,3,4 ഓഗസ്റ്റ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 17:54, 1 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Touch Me not.jpgതിരുത്തുക

 
Touch Me not.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

  -- 27,28,29 ജൂലൈ എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 12:44, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Euphorbia55.JPGതിരുത്തുക

 
Euphorbia55.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:27, 22 ജൂൺ 2008 (UTC)

  -- 30,31 ജൂലൈ,1 ആഗസ്ത് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 13:17, 26 ജൂലൈ 2008 (UTC)

ചിത്രം:VadakkumnathanTemple.JPGതിരുത്തുക

 
VadakkumnathanTemple.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 14:27, 10 ജൂൺ 2008 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)


ചിത്രം:Sackrace.JPGതിരുത്തുക

 
Sackrace.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--noble 08:26, 22 മേയ് 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 14:23, 22 മേയ് 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജെയിൻ 08:44, 24 മേയ് 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു -- കുറച്ച് കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു--അനൂപൻ 18:27, 4 ജൂൺ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:46, 7 ജൂലൈ 2008 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:32, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Orchid40.JPGതിരുത്തുക

 
Orchid40.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

  -- 12,13,14 ഓഗസ്റ്റ് 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 18:03, 11 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Pulchaadi3.JPGതിരുത്തുക

 
Pulchaadi3.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 18 മേയ് 2008 (UTC)

  - 06,07,08 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Anoopan| അനൂപൻ 06:32, 6 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Commander butterfly (1).jpgതിരുത്തുക

 
Commander butterfly.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 17:01, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --ജ്യോതിസ് 02:49, 1 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Kirkee war cemetery.JPGതിരുത്തുക

 
Kirkee war cemetery.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 17:01, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Aruna 14:59, 23 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:02, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh| സുഭീഷ് 07:39, 30 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Jobinbasani 08:54, 30 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 16:41, 4 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)
  -- 12,13,14 ഒക്ടോബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സിദ്ധാർത്ഥൻ 04:22, 12 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:NapoleonBonaparte-Wax.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 17:01, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

  -- 8,9,10 ഒക്ടോബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 17:43, 7 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Red-bellied Woodpecker.JPGതിരുത്തുക

 
Red-bellied Woodpecker.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 15:59, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 16:12, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

18:11, 20 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു രമേശ്‌‌|rameshng 05:18, 21 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 16:53, 23 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- നല്ല ചിത്രം. പക്ഷെ ചിത്രത്തിന്റെ ചെറിയ രൂപം ചള്ലിയാണല്ലോ കാണുന്നത്. suniltg 03:28, 28 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Jobinbasani 08:53, 30 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh| സുഭീഷ് 15:25, 30 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 15:54, 30 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
  -- 5,6,7 ഒക്ടോബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --സിദ്ധാർത്ഥൻ 13:07, 4 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:!pookkalam.jpgതിരുത്തുക

 
Onapookkalam.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 08:52, 11 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നുnoble 09:02, 11 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഓണക്കാലത്തിന്‌ പറ്റിയ ചിത്രം! --ഷാജി 12:25, 11 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
  -- 12,13,14 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Anoopan| അനൂപൻ 17:45, 11 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:മുരിങ്ങപ്പൂങ്കുലതിരുത്തുക

 
Muringapoo.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു noble 07:13, 9 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

  -- 27,28,29 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 18:07, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:ഒടിച്ചുകുത്തിനാരങ്ങ.JPGതിരുത്തുക

 
ഒടിച്ചുകുത്തിനാരങ്ങ.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു noble 05:20, 17 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

  -- 09,10,11 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Anoopan| അനൂപൻ 18:07, 8 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചെനച്ച ഈത്തപ്പഴം.JPGതിരുത്തുക

 
ചെനച്ച ഈത്തപ്പഴം.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 11:07, 6 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

  -- 23,24,25 സെപ്റ്റംബർ 2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --Anoopan| അനൂപൻ 18:19, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Orange seedless.jpg‎തിരുത്തുക

 
Orange seedless.jpg‎

ഉഗ്രൻ പടം--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:24, 25 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പടം കൊള്ളാം പക്ഷേ 664 പിക്സലുകളുടേ കുറവില്ലേ? (999×664 ) --ഷാജി 14:44, 25 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടാ എന്ന് കരുതി മനഃപ്പൂർവ്വം 999 ആക്കി ഇട്ടതാണ്. ഇനി പടം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായാണ് വിക്കിയിൽ കയറ്റുന്നതെന്ന് പരാതി വേണ്ട. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:30, 26 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)
 N ക്ഷമിക്കണം, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 16:21, 26 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)