ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മരുന്നുകളുടെ മാതൃകാ പട്ടിക

ലോകാരോഗ്യസംഘടന നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാന മരുന്നുകളുടെ മാതൃക പട്ടിക ആണ് ചുവടെ . ഈ പട്ടിക ആദ്യം പ്രസീദ്ധികരിക്കുന്നത് 1977 ൽ 204 മരുന്നുകളോടെ ആണ് .[1] ഇത് എല്ലാ രണ്ടുവർഷം കൂടുപ്പോഴും പുതുകുന്നു. 2007 മുതൽ 12 വയസ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ മരുന്നിനു മറ്റൊരു പട്ടികയും പ്രസീദ്ധികരിച്ച് വരുന്നു.[2]ഈ പട്ടികയുടെ 18-മത്തെ പതിപ്പ് ഏപ്രിൽ 2013-ൽ പ്രസീദ്ധികരിച്ചു.

World map with the words "40 years of the model list of essential medicines 1977–2017"
2017 marked the 40th anniversary of the WHO Model List of Essential Medicines.

താഴെ കാണുന്ന പട്ടിക ഇതിന്റെ ഏപ്രിൽ 2015-ൽ നിർമ്മിച്ച19-മത്തെ പതിപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്.[3][4]


അനസ്തീഷിയ മരുന്നുക്കൾതിരുത്തുക

ജനറൽ അനസ്തീഷിയ മരുന്നുക്കളും ഓക്സിജനുംതിരുത്തുക

വാതകരൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുക്കൾതിരുത്തുക

കുത്തിവെക്കുന്ന മരുന്നുക്കൾതിരുത്തുക

ലോക്കൽ അനസ്തീഷിയ മരുന്നുക്കൾതിരുത്തുക

Preoperative medication and sedation for short-term proceduresതിരുത്തുക

വേദന സാന്ത്വന പരിചരണ മരുന്നുകൾതിരുത്തുക

Nonopioids and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)തിരുത്തുക

Opioid analgesicsതിരുത്തുക

Medicines for other common symptoms in palliative careതിരുത്തുക

അനാഫൈലാക്സിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റി അലർജി മരുന്നുകൾതിരുത്തുക

Antidotes and other substances used in poisoningsതിരുത്തുക

Nonspecificതിരുത്തുക

Specificതിരുത്തുക

Anticonvulsants/antiepilepticsതിരുത്തുക

Anti-infective medicinesതിരുത്തുക

Antihelminthicsതിരുത്തുക

Intestinal antihelminthicsതിരുത്തുക

Antifilarialsതിരുത്തുക

Antischistosomals and other antinematode medicinesതിരുത്തുക

Antibacterialsതിരുത്തുക

Beta Lactam medicinesതിരുത്തുക

Other antibacterialsതിരുത്തുക

Antileprosy medicinesതിരുത്തുക

Antituberculosis medicinesതിരുത്തുക

ആന്റി ഫംഗസ് മരുന്നുകൾതിരുത്തുക

Antiviral medicinesതിരുത്തുക

Antiherpes medicinesതിരുത്തുക

Antiretroviralsതിരുത്തുക

Nucleoside/nucleotide reverse transcriptase inhibitorsതിരുത്തുക
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitorsതിരുത്തുക
Protease inhibitorsതിരുത്തുക
Fixed-dose combinationsതിരുത്തുക
Other antiviralsതിരുത്തുക
Antihepatitis medicinesതിരുത്തുക
Medicines for hepatitis Bതിരുത്തുക
—Nucleoside/Nucleotide reverse transcriptase inhibitors
Medicines for hepatitis Cതിരുത്തുക
—Nucleotide polymerase inhibitors
—Protease inhibitors
—NS5A inhibitors
—Non-nucleoside polymerase inhibitors
—Other antivirals
—Fixed-dose combinations

Antiprotozoal medicinesതിരുത്തുക

Antiamoebic and antigiardiasis medicinesതിരുത്തുക

Antileishmaniasis medicinesതിരുത്തുക

Antimalarial medicinesതിരുത്തുക

For curative treatmentതിരുത്തുക
For preventionതിരുത്തുക

Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicinesതിരുത്തുക

Antitrypanosomal medicinesതിരുത്തുക

African trypanosomiasisതിരുത്തുക
Medicines for the treatment of 1st stage African trypanosomiasisതിരുത്തുക
Medicines for the treatment of second stage African trypanosomiasisതിരുത്തുക

American trypanosomiasisതിരുത്തുക

Antimigraine medicinesതിരുത്തുക

Acute attackതിരുത്തുക

Preventionതിരുത്തുക

Antineoplastic and immunosuppressivesതിരുത്തുക

Immunosuppressive medicinesതിരുത്തുക

Cytotoxic and adjuvant medicinesതിരുത്തുക

Hormones and antihormonesതിരുത്തുക

Antiparkinsonism medicinesതിരുത്തുക

Medicines affecting the bloodതിരുത്തുക

Antianaemia medicinesതിരുത്തുക

Medicines affecting coagulationതിരുത്തുക

Other medicines for haemoglobinopathiesതിരുത്തുക

Blood products and plasma substitutes of human originതിരുത്തുക

Blood and blood componentsതിരുത്തുക

Plasma-derived medicinesതിരുത്തുക

Human immunoglobulinsതിരുത്തുക

Blood coagulation factorsതിരുത്തുക

Plasma substitutesതിരുത്തുക

Cardiovascular medicinesതിരുത്തുക

Antianginal medicinesതിരുത്തുക

Antiarrhythmic medicinesതിരുത്തുക

Antihypertensive medicinesതിരുത്തുക

Medicines used in heart failureതിരുത്തുക

Antithrombotic medicinesതിരുത്തുക

Anti-platelet medicinesതിരുത്തുക

Thrombolytic medicinesതിരുത്തുക

Lipid-lowering agentsതിരുത്തുക

Dermatological (topical)തിരുത്തുക

Antifungal medicinesതിരുത്തുക

Anti-infective medicinesതിരുത്തുക

Anti-inflammatory and antipruritic medicinesതിരുത്തുക

Medicines affecting skin differentiation and proliferationതിരുത്തുക

Scabicides and pediculicidesതിരുത്തുക

Diagnostic agentsതിരുത്തുക

Ophthalmic medicinesതിരുത്തുക

Radiocontrast mediaതിരുത്തുക

Disinfectants and antisepticsതിരുത്തുക

Antisepticsതിരുത്തുക

Disinfectantsതിരുത്തുക

Diureticsതിരുത്തുക

Gastrointestinal medicinesതിരുത്തുക

Antiulcer medicinesതിരുത്തുക

Antiemetic medicinesതിരുത്തുക

Anti-inflammatory medicinesതിരുത്തുക

Laxativesതിരുത്തുക

Medicines used in diarrheaതിരുത്തുക

Oral rehydrationതിരുത്തുക

Medicines for diarrhoea in childrenതിരുത്തുക

ഹോർമോണുകൾ മറ്റ് അന്തഃസ്രവ മരുന്നുക്കളും ഗർഭനിരോധനമാർഗ്ഗങ്ങളുംതിരുത്തുക

അഡ്രിനൽ ഹോർമോണുകളും അവയുടെ കൃത്രിമ ബദലുകളുംതിരുത്തുക

ആൻഡ്രോജനുകൾതിരുത്തുക

Contraceptivesതിരുത്തുക

Oral hormonal contraceptivesതിരുത്തുക

Injectable hormonal contraceptivesതിരുത്തുക

Intrauterine devicesതിരുത്തുക

Barrier methodsതിരുത്തുക

Implantable contraceptivesതിരുത്തുക

Intravaginal contraceptivesതിരുത്തുക

Estrogensതിരുത്തുക

Insulins and other medicines used for diabetesതിരുത്തുക

Ovulation inducersതിരുത്തുക

Progestogensതിരുത്തുക

Thyroid hormones and antithyroid medicinesതിരുത്തുക

Immunologicalsതിരുത്തുക

Diagnostic agentsതിരുത്തുക

Sera and immunoglobulinsതിരുത്തുക

Vaccinesതിരുത്തുക

Muscle relaxants (peripherally-acting) and cholinesterase inhibitorsതിരുത്തുക

Ophthalmological preparationsതിരുത്തുക

Anti-infective agentsതിരുത്തുക

Anti-inflammatory agentsതിരുത്തുക

Local anestheticsതിരുത്തുക

Miotics and antiglaucoma medicinesതിരുത്തുക

Mydriaticsതിരുത്തുക

Anti vascular endothelial growth factor (VEGF)തിരുത്തുക

Oxytocics and antioxytocicsതിരുത്തുക

Oxytocicsതിരുത്തുക

Antioxytocics (tocolytics)തിരുത്തുക

Peritoneal dialysis solutionതിരുത്തുക

Medicines for mental and behavioural disordersതിരുത്തുക

Medicines used in psychotic disordersതിരുത്തുക

Medicines used in mood disordersതിരുത്തുക

Medicines used in depressive disordersതിരുത്തുക

Medicines used in bipolar disordersതിരുത്തുക

Medicines for anxiety disordersതിരുത്തുക

Medicines used for obsessive compulsive disordersതിരുത്തുക

Medicines for disorders due to psychoactive substance useതിരുത്തുക

Medicines acting on the respiratory tractതിരുത്തുക

Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary diseaseതിരുത്തുക

Solutions correcting water, electrolyte and acid-base disturbancesതിരുത്തുക

Oralതിരുത്തുക

Parenteralതിരുത്തുക

Miscellaneousതിരുത്തുക

Vitamins and mineralsതിരുത്തുക

Ear, nose and throat medicines in childrenതിരുത്തുക

Specific medicines for neonatal careതിരുത്തുക

Medicines administered to the neonateതിരുത്തുക

Medicines administered to the motherതിരുത്തുക

Medicines for diseases of jointsതിരുത്തുക

Medicines used to treat goutതിരുത്തുക

Disease-modifying agents used in rheumatoid disordersതിരുത്തുക

Juvenile joint diseasesതിരുത്തുക

Notesതിരുത്തുക

^ A indicates the medicine is a complementary item, for which specialized diagnostic or monitoring and/or specialist training are needed. An item may also be listed as complementary on the basis of higher costs and/or a less attractive cost/benefit ratio.
 1. Thiopental may be used as an alternative depending on local availability and cost.
 2. Not recommended for anti‐inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect
 3. Alternatives limited to hydromorphone and oxycodone.
 4. There may be a role for sedating antihistamines for limited indications (EMLc)
 5. For use in eclampsia and severe pre‐eclampsia and not for other convulsant disorders.
 6. For surgical prophylaxis.
 7. Only listed for single‐dose treatment of uncomplicated ano‐genital gonorrhoea.
 8. Do not administer with calcium and avoid in infants with hyperbilirubinemia
 9. Procaine benzylpenicillin is not recommended as first-line treatment for neonatal sepsis except in settings with high neonatal mortality, when given by trained health workers in cases where hospital care is not achievable.
 10. 3rd generation cephalosporin of choice for use in hospitalized neonates.
 11. Only listed for the treatment of life‐threatening hospital‐based infection due to suspected or proven multidrug‐resistant infection
 12. Only listed for single‐dose treatment of genital Chlamydia trachomatis and of trachoma.
 13. For use in combination regimens for eradication of H. pylori in adults.
 14. For use only in patients with HIV receiving protease inhibitors.
 15. For treatment of latent TB infection (LTBI) only
 16. Terizidone may be an alternative.
 17. Prothionamide may be an alternative.
 18. Ofloxacin and moxifloxacin may be alternatives based on availability and programme considerations.
 19. 19.0 19.1 FTC is an acceptable alternative to 3TC, based on knowledge of the pharmacology, the resistance patterns and clinical trials of antiretrovirals.
 20. Potentially severe or complicated illness due to confirmed or suspected influenza virus infection in accordance with WHO treatment guidelines.
 21. For the treatment of viral haemorrhagic fevers and in combination with pegylated interferons for the treatment of Hepatitis C.
 22. For the treatment of hepatitis C, in combination with peginterferon and/or direct acting anti-viral medicines.
 23. To be used in combination with ribavirin.
 24. To be used in combination with artesunate 50 mg.
 25. For use in the management of severe malaria.
 26. Not recommended in the first trimester of pregnancy or in children below 5 kg.
 27. To be used in combination with either amodiaquine, mefloquine or sulfadoxine + pyrimethamine.
 28. Other combinations that deliver the target doses required such as 153 mg or 200 mg (as hydrochloride) with 50 mg artesunate can be alternatives.
 29. For use only for the treatment of P.vivax infection.
 30. For use only in combination with quinine.
 31. To be used in combination with artesunate 50 mg.
 32. Only for use to achieve radical cure of P.vivax and P.ovale infections, given for 14 days.
 33. For use only in the management of severe malaria, and should be used in combination with doxycycline.
 34. Only in combination with artesunate 50 mg.
 35. For use only in central American regions, for use for P.vivax.
 36. For use only in combination with chloroquine.
 37. To be used for the treatment of Trypanosoma brucei gambiense infection.
 38. To be used for the treatment of the initial phase of Trypanosoma brucei rhodesiense infection.
 39. To be used for the treatment of Trypanosoma brucei gambiense infection
 40. Only to be used in combination with eflornithine, for the treatment of T. b. gambiense infection.
 41. Deferasirox oral form may be an alternative, depending on cost and availability.
 42. Polygeline, injectable solution, 3.5% is considered as equivalent.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 Includes metoprolol and carvedilol as alternatives.
 44. Hydralazine is listed for use in the acute management of severe pregnancy‐induced hypertension only. Its use in the treatment of essential hypertension is not recommended in view of the availability of more evidence of efficacy and safety of other medicines.
 45. Methyldopa is listed for use in the management of pregnancy‐induced hypertension only. Its use in the treatment of essential hypertension is not recommended in view of the availability of more evidence of efficacy and safety of other medicines.
 46. For use in high‐risk patients.
 47. In acute diarrhoea zinc sulfate should be used as an adjunct to oral rehydration salts
 48. Glibenclamide not suitable above 60 years.
 49. Exact type to be defined locally.
 50. 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 Recommended for some high-risk populations
 51. 51.0 51.1 51.2 Recommended for certain regions
 52. Or homatropine (hydrobromide) or cyclopentolate (hydrochloride).
 53. Requires close medical supervision.
 54. Ergocalciferol can be used as an alternative.
 55. For use for rheumatic fever, juvenile arthritis, Kawasaki disease

Referencesതിരുത്തുക

 1. "Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines Lists from 1977–2011" (XLS). World Health Organization. ശേഖരിച്ചത് 2013-12-30.
 2. "WHO Model List of Essential Medicines, 18th list (April 2013), (Final Amendments – October 2013)" (PDF). World Health Organization. October 2013. ശേഖരിച്ചത് 2013-11-05.
 3. "19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015)" (PDF). WHO. April 2015. ശേഖരിച്ചത് May 10, 2015.
 4. "WHO moves to improve access to lifesaving medicines for hepatitis C, drug-resistant TB and cancers". 8 May 2015. ശേഖരിച്ചത് 8 May 2015.