പതിറ്റുപ്പത്ത്

(പതിറ്റുപത്ത്‌ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
തമിഴ് സാഹിത്യം
സംഘകാല സാഹിത്യം
അഗത്തിയം തൊൽകാപ്പിയം
പതിനെൺമേൽ‍കണക്ക്
എട്ടുത്തൊകൈ
അയ്ങ്കുറുനൂറ് അകനാനൂറ്
പുറനാനൂറ് കലിത്തൊകൈ
കുറുന്തൊകൈ നറ്റിണൈ
പരിപാടൽ പതിറ്റുപത്ത്‌
പത്തുപ്പാട്ട്
തിരുമുരുകാറ്റുപ്പടൈ കുറിഞ്ചിപ്പാട്ട്
മലൈപടുകടാം മധുരൈക്കാഞ്ചി
മുല്ലൈപ്പാട്ട് നെടുനൽവാടൈ
പട്ടിനപ്പാലൈ പെരുമ്പാണാറ്റുപ്പടൈ
പൊരുനരാറ്റുപ്പടൈ ചിരുപാണാറ്റുപ്പടൈ
പതിനെണ്‌ കീഴ്കണക്ക്
നാലടിയാർ നാന്മണിക്കടികൈ
ഇന്നാ നാറ്പത് ഇനിയവൈ നാറ്പത്
കാർ നാർപത് കളവഴി നാർപത്
അയ്ന്തിണൈ അയ്മ്പത് തിണൈമൊഴി അയ്മ്പത്
അയ്ന്തിണൈ എഴുപത് തിണൈമാലൈ നൂറ്റൈമ്പത്
തിരുക്കുറൾ തിരികടുകം
ആച്ചാരക്കോവൈ പഴമൊഴി നാനൂറു
ചിറുപ്പഞ്ചമുലം മുതുമൊഴിക്കാഞ്ചി
ഏലാതി കൈന്നിലൈ
തമിഴർ
സംഘം സംഘം ഭൂപ്രകൃതി
സംഘകാലത്തെ തമിഴ് ചരിത്രം തമിഴ് സാഹിത്യം
പ്രാചീന തമിഴ് സംഗീതം സംഘകാല സമൂഹം
edit

പറ്റീരുപാട്ട് അഥവ പതിറ്റുപ്പത്ത് ചേരനാട്ടു രാജാക്കൻമാരായ പത്തുപേരെക്കുറിച്ചു രചിക്കപ്പെട്ട പത്തു പാട്ടുകൾ വീതമുള്ളതും ആകെ നൂറെണ്ണം ചേർന്നതുമായ ഒരു സമാഹാരത്തെയാണ് പതിറ്റുപ്പത്ത്(തമിഴിൽ: பதிற்றுப் பத்து) എന്നു പറയുന്നത്. പുറനാനൂറ്, അകനാനൂറ്, പതിറ്റുപ്പത്ത്, നറ്റിണൈ, ഐങ്കുറുനൂറ്, തൊൽകാപ്പിയം, കുറുംതൊകൈ, പെരുന്തൊകൈ, കലിത്തൊകൈ മുതലായവ ചേർന്നതാണ് മുഖ്യമായും സംഘസാഹിത്യം.പതിറ്റുപ്പത്തും ‘പുറംകൃതി‘കളാണ്. അതായത് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും മറ്റുമായ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളാണ് അവയിൽ പ്രതിപാദിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. പതിറ്റുപ്പത്തു, അകനാനൂറ്, പുറനാനൂറ് എന്നീ കൃതികളിൽ നിന്നും ആദിചേരരാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റിയും അവരുടെ കാലത്തെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും അറിയാൻ സാധിക്കും.

പതിറ്റുപ്പത് ചില ഇടങ്ങളിൽ പറ്റീരുപാട്ട് എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആദ്യ പത്തു പാട്ടുകളും അവസാന പത്തു പാട്ടുകളും ഇവയിൽ കാണാതെ പോയന്നു മറ്റുമാണ് പറയുന്നത്. സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പത്തു ഭാഗങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേരള അഥവ ചെരല്സ്, ചേരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ആണ്. 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ദശകങ്ങളിൽ ഇമയവരമ്പൻ രാജവംശത്തിലെ മൂന്ന് തലമുറയിലെ ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കവിതകളിൽ ഇരുമ്പോറൈ രാജവംശത്തിലെ മൂന്ന് തലമുറയിലെ ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനുശേഷമോ എഴുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് സംഘം കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയ തമിഴ് പണ്ഡിതനായ യു വി സ്വാമിനാഥ അയ്യർ പറയുന്നത്.

പണ്ഡിതോചിതമായ പങ്ക് പുരാതന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്,സ്ത്രീകൾക്ക് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനം ഇതിൽ നിന്നും വെക്തം ആകുന്നുണ്ട്. കവിതകൾ ഭരണാധികാരികളെയും നായകന്മാരെയും ഒരു ജീവചരിത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു , എന്നാൽ അതിന്റ കാതൽ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അവർ ശിവ , മുരുകൻ , കൊറവായ് (ഉമാ, ദുർഗ), മുതലായ ഹിന്ദു ദേവതകളെ യോദ്ധാക്കളും രാജാവും ആരാധന ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കവിതകൾ, എപ്പിലോഗുകൾ, കൊളോഫോണുകൾ എന്നിവയും പുരാതന സംസ്കാരത്തിനും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. കവിത പഴയതും എന്നാൽ അജ്ഞാതവുമായ പൊതുവായ വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഘത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ തമിഴ് ഇതിഹാസങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ അമൂല്യമായി കണക്കാക്ക പെടുന്നു.

ഘടനതിരുത്തുക

കൂടുതലറിവ് നേടുക ഈ വിഭാഗത്തിന് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അധിക അവലംബങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് . ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ എട്ട് പത്തിൽ ഓരോന്നിനും പത്ത് വാക്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ ഒരു ഘടനയുണ്ട്. ഓരോ വാക്യത്തിനും ഒരു ശീർഷകമോ അടിക്കുറിപ്പോ ഉണ്ട്. ഈ ശീർഷകം വാക്യത്തിന്റെ വാചകത്തിൽ കാണുന്ന ആകർഷകമായ വാക്യമാണ്. ശ്ലോകത്തിന്റെ വാചകം അടിക്കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷകം പിന്തുടരുന്നു. ഓരോ വാക്യത്തിൻറെയും അവസാനത്തിൽ തമിഴ് പദമായ (തുരൈ), തമിഴ് പദം ഉപയോഗിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന താളം, വന്നം, മീറ്റർ ടുകു ശ്ലോക പിയാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ പേരും .ഈ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ മറ്റ് കൃതികളിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ. പാടികം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഒരു എപ്പിലോഗ് ഉണ്ട്. തീം, റിഥം, മീറ്റർ,പാടികാമുകളുടെ രചയിതാക്കൾ പേരും എപ്പിലോഗുകളും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിൽക്കാല തീയതിയിലാണ്, ഇത് വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ തീയതിയേക്കാൾ മുമ്പുള്ളതാണ്, കാരണം വാക്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ പാടികാമുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കംതിരുത്തുക

കൂടുതലറിവ് നേടുക ഈ വിഭാഗത്തിന് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി അധിക അവലംബങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് . പതിര്രുപ്പത്തു കവിതകൾ ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ പത്തു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പോകുന്നു. രചനയുടെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പത്ത് ഇമയവരാമൻ രാജവംശത്തെയും മറ്റ് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നു, അതായത് ആറാം, ഏഴാമത്, എട്ടാം പത്ത് ഇരുമ്പോറായ് രാജവംശവുമായുള്ള കരാർ. ഇവയെ ബഹുവചനത്തിൽ സെറൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. [13]

ഓരോ ദശകത്തിലും 10 കവിതകളാണുള്ളത്, ഓരോ കവിതയ്ക്കും ശരാശരി 21 വരികളാണുള്ളത്, പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ശരാശരി 211 വരികളാണ്. വാക്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായത് അഞ്ച് വരികളാണ് (വാക്യം 87), കൃതിയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വാക്യം 57 വരികളാണ് (വാക്യം 90). ഓരോ ദശകത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അനുബന്ധ പാറ്റികാമുകൾ 10 മുതൽ 21 വരികൾ വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. [14] യുദ്ധത്തിലും അക്രമത്തിലും ഗ്രാഫിക് വിശദാംശങ്ങൾ കവിതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. [15]

പാറ്റികംസ്തിരുത്തുക

നിലവിലുള്ള പതിനായിരം പതിരുപ്പട്ടുവിലെ ഓരോ വാക്യത്തിനും അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ പാടികം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രചനയുണ്ട് . അവർ ദശകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പതികമ്സ് പിന്നീടൊരിക്കൽ, എന്നാൽ ഒരു കമന്ററി എഴുതിയ മധ്യകാല കമന്റേറ്ററുമായ അതിയര്ക്കുനല്ലര്, കാലത്തിനു ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് ചേർക്കുകയായിരുന്നു സിലപ്പതികരമ് താൻ ഈ പതികമ്സ് നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കാരണം. [16]

ആദ്യ പത്ത്തിരുത്തുക

ഈ കവിതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

രണ്ടാമത്തെ പത്ത്തിരുത്തുക

ഈ പത്ത് കവിതകൾ ചേര രാജാവ് ഇമയവരമ്പൻ നെദുൻ- ചേരളതനെക്കുറിച്ച് കുമാത്തൂർ കണ്ണൻ എഴുതിയതാണ് .

മൂന്നാം പത്ത്തിരുത്തുക

പല്യനൈ അറിയാം കേളു കുത്തുവന് - "പുജ്ഹിയര്കൊന്" പല്യനി അറിയാം കേളു കുത്തുവന് സഹോദരനാണ് നെടുംചേഴിയൻ ഛെരലഥന് ആൻഡ് പഥിത്രുപഥു മൂന്നാം ദശകം പാലാ ഗൌതമനര് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നായകൻ. വടക്കൻ മലബാറിലെ വിജയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഹോദരനെ സഹായിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വടക്കൻ മലബാറിന്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ചേര ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. പലാനായ് അനുമാനിച്ച "പുജിയാർക്കൺ" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ, പല്യനായ് സൈനിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും കല, കത്തുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു . [17]

നാലാമത്തെ പത്ത്തിരുത്തുക

കപ്പി കാപ്പിയാട്രു കാപ്പിയാനാർ ചേര രാജകുമാരനായ നർമുടി ചേരലിനെക്കുറിച്ച് ഈ കവിതകൾ രചിച്ചു. നർമുദി തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നിരവധി വിജയങ്ങൾ നേടി, പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടവരോട് എല്ലായ്പ്പോഴും മാന്യനായിരുന്നു. വകൈപെരുമ്തുരൈ നര്മുദി ഛെരല് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി കൊന്നു എജ്ഹിമലൈ ഓഫ് നന്നന് പുജ്ഹിനദു .ജർമ്മൻ. [17]

കപിയാനറിന് 4,000,000 സ്വർണനാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചു. [17]

അഞ്ചാമത്തെ പത്ത്തിരുത്തുക

ചേരൻ രാജാവായ സെകുസുവാനെ ( സെൻഗട്ടുവൻ ) കുറിച്ച് പരാനാർ ഈ പത്ത് കവിതകൾ രചിക്കുകയും രാജകുമാരൻ കുട്ടുവൻ സെറലിനെ 'ഇന്നത്തെ' ആയി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. [18] സ്വെലെബിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മുഴുവൻ ശേഖരത്തിലെയും വീരശൈലിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് പരാനാർ കവിതകൾ. [6]

ആദ്യകാല തമിഴ് ഇതിഹാസം സിലപ്പത്തികരത്തിന്റെ ഡേറ്റിംഗിൽ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമാണ് . അഞ്ചാമത്തെ പത്തിൽ സെകുസുവന്റെ കുടുംബത്തെയും ഭരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ സന്ന്യാസി ആയിത്തീർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊന്ന് എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സഹോദരനുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പരാമർശിക്കുന്നില്ല. [19] ഇതിഹാസ എഴുത്തുകാരനായ ഇലാങ്കോ അദിക്കലിനെ പിന്നീട് ഇതിഹാസത്തിലേക്ക് പുറംതള്ളപ്പെട്ട ഒരു കെട്ടുകഥയായി കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണിത്, ഇതിഹാസം സംഗമ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. [19] [20]

ആറാമത്തെ പത്ത്തിരുത്തുക

അദു കൊത്തു പാട്ട് ഛെരലഥന് ഒരു നീണ്ട 38 വർഷം ഒരു രാജകുമാരൻ 6 ദെചദ് നായകൻ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചേര സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല. വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, അക്ഷരങ്ങൾ, കല എന്നിവയുടെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുട്ടനാഥിലെ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകിയതായി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു . [21]

ഏഴാമത്തെ പത്ത്തിരുത്തുക

പ്രശസ്ത കവി കപിലര് ചേരൻ ചെല്വക്കദുന്ഗൊ വഴി അഅഥന് കുറിച്ച് ഈ കവിതകൾ രചിച്ചു.

എട്ടാമത്തെ പത്ത്തിരുത്തുക

ചേറൽ രാജാവായ പെറുൻസെറൽ ഇരുമ്പോറായ് ആയിരുന്നു ഈ പത്ത് കവിതകളുടെ വിഷയം.

ഒൻപതാം പത്ത്തിരുത്തുക

ഈ കവിതകൾ ചേരൽ രാജാവായ പെറുൻസെറൽ ഇരുമ്പോറായിയെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത് (ഒരുപക്ഷേ മുമ്പത്തെ പത്ത് കവിതകളിലെ രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ, പെറുൻകുൻകുർകിർ പ്രശംസിച്ചു).

പത്താം പത്ത്തിരുത്തുക

ഈ കവിതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

  • എട്ടുത്തൊകൈ
  • പതിനെൻ കീഴ്കണക്ക്
  • സംഘ സാഹിത്യം

അവലംബംതിരുത്തുക

ജീവചരിത്രംതിരുത്തുക

  • Menon, A. Sreedhara (2007). A survey of Kerala history (2007 പതിപ്പ്.). Kerala, India: D C Books. ISBN 8126415789.CS1 maint: ref=harv (link)
  • Mudaliyar, Singaravelu A., Apithana Cintamani, An encyclopaedia of Tamil Literature, (1931) - Reprinted by Asian Educational Services, New Delhi (1983)
  • Kamil Zvelebil (1973). The Smile of Murugan: On Tamil Literature of South India. BRILL. ISBN 90-04-03591-5.CS1 maint: ref=harv (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പതിറ്റുപ്പത്ത്&oldid=3333388" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്