ചിത്രം തിരുത്തുക

കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം ഫലകത്തിൽ, ലേഖനത്തോടു സംബന്ധിക്കുന്ന ചിത്രമല്ലെ നല്ലത്, അതായത് പഴശ്ശിരാജയുടെ ലേഖനത്തിൽ പഴശിരാജയാവണം പ്രധാന ചിത്രത്തിൽ, അതുപോലെ വേലുത്തമ്പിയുടെ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും വേണം--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 07:47, 3 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

വിമോചനസമരം തിരുത്തുക

ഫലകത്തിൽ വിമോചന സമരം ചേർക്കാം --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 07:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

ഇത് ചേർക്കുമോ തിരുത്തുക

ഈ ചരിത്ര ഫലകത്തിൽ ആരോമൽ ചേകവർ, ഉണ്ണിയാർച്ചയോ ചേർക്കുമോ 42.109.145.227 09:47, 13 ജനുവരി 2022 (UTC)Reply

"Keralahistory" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.