തമിഴ് സാഹിത്യം
സംഘകാല സാഹിത്യം
അഗത്തിയം തൊൽകാപ്പിയം
പതിനെൺമേൽ‍കണക്ക്
എട്ടുത്തൊകൈ
അയ്ങ്കുറുനൂറ് അകനാനൂറ്
പുറനാനൂറ് കലിത്തൊകൈ
കുറുന്തൊകൈ നറ്റിണൈ
പരിപാടൽ പതിറ്റുപത്ത്‌
പത്തുപ്പാട്ട്
തിരുമുരുകാറ്റുപ്പടൈ കുറിഞ്ചിപ്പാട്ട്
മലൈപടുകടാം മധുരൈക്കാഞ്ചി
മുല്ലൈപ്പാട്ട് നെടുനൽവാടൈ
പട്ടിനപ്പാലൈ പെരുമ്പാണാറ്റുപ്പടൈ
പൊരുനരാറ്റുപ്പടൈ ചിരുപാണാറ്റുപ്പടൈ
പതിനെണ്‌ കീഴ്കണക്ക്
നാലടിയാർ നാന്മണിക്കടികൈ
ഇന്നാ നാറ്പത് ഇനിയവൈ നാറ്പത്
കാർ നാർപത് കളവഴി നാർപത്
അയ്ന്തിണൈ അയ്മ്പത് തിണൈമൊഴി അയ്മ്പത്
അയ്ന്തിണൈ എഴുപത് തിണൈമാലൈ നൂറ്റൈമ്പത്
തിരുക്കുറൾ തിരികടുകം
ആച്ചാരക്കോവൈ പഴമൊഴി നാനൂറു
ചിറുപ്പഞ്ചമുലം മുതുമൊഴിക്കാഞ്ചി
ഏലാതി കൈന്നിലൈ
തമിഴർ
സംഘം സംഘം ഭൂപ്രകൃതി
സംഘകാലത്തെ തമിഴ് ചരിത്രം തമിഴ് സാഹിത്യം
പ്രാചീന തമിഴ് സംഗീതം സംഘകാല സമൂഹം
edit

സംഘ കാലത്ത് ജൈന സന്ന്യാസിമാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട തമിഴ് പദ്യ കൃതിയാണ് നാലടിയാർ. മിഷണറിയായിരുന്ന ജി.യു. പോപ്പ് (George Uglow Pope) തഞ്ചാവൂരിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കാലത്ത് തഞ്ചാവൂരിൽ വച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥം തർജ്ജിമ നടത്തിയിരുന്നു[1].

മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നാൽപത് അദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്.

ഭാഗം ഒന്ന്
ധർമ്മ സാരം (അറത്തുപ്പാൽ)
 • 1 ധനത്തിന്റെ അസ്ഥിരത (ചെൽവ നിലൈയാമൈ)
 • 2 യൌവനത്തിന്റെ അസ്ഥിരത (ഇളമൈ നിലൈയാമൈ)
 • 3 ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥിരത (യാക്കൈ നിലൈയാമൈ)
 • 4 കുണപാട പ്രശംസ (അറൻ വലിയുറുത്തൽ)
 • 5 വിശുദ്ധി (തുയ്തന്മൈ)
 • 6 സന്ന്യാസം (തുറവു)
 • 7 കോപമില്ലായ്മ (ചിനമിന്മൈ)
 • 8 ക്ഷമ (പൊറൈയുടൈമൈ)
 • 9 ഇതര ഭാര്യത്വം അരുതു (പിറർമനൈ നയവാമൈ)
 • 10 ഉദാരശീലം (ഈകൈ)
 • 11 കർമ്മ ഫലം (പഴവിനൈ)
 • 12 പരമാർത്ഥം (മെയ്മൈ)
 • 13 ദുർ നടപ്പിന്റെ ആശങ്ക (തീവിനൈയച്ചം)
ഭാഗം രണ്ട്
അർത്ഥ സാരം (പൊരുട്പാൽ)
 • 14 പാണ്ഡിത്യം (കൽവി)
 • 15 ജനന സ്വാഭാവ്യം (കുടിപ്പിറപ്പു)
 • 16 മഹത് മനുഷ്യർ (മേന്മക്കൾ)
 • 17 ശ്രേഷ്ഠന്മാ രെ ദുഷിക്കലരുതു (പെരിയാരൈപ്പിഴൈയാമൈ)
 • 18 സൽസമൂഹ ബന്ധം (നല്ലിനഞ്ചേർതൽ)
 • 19 മഹത്ത്വം (പെരുമൈ)
 • 20 നിരന്തര പ്രയത്നം (താളാണ്മൈ)
 • 21 ബന്ധുത്വ ഐക്യം (ചുറ്റന്തഴാൽ)
 • 22 ഉത്തമ സൗഹാര്ദ്ദം (നട്പാരായ്തൽ)
 • 23 സ്നേഹത്തിന്റെ പിഴവ് പൊറുക്കൽ (നട്പിറ് പിഴൈപൊറുത്തൽ)
 • 24 കപട ചങ്ങാത്തം (കൂടാനട്പു)
 • 25 വിവേകം (അറിവുടൈമൈ)
 • 26 വിവേകമില്ലായ്മ (അറിവിന്മൈ)
 • 27 പ്രതിഫലമില്ലാത്ത ധനം (നന്റിയിൽചെൽവം)
 • 28 ലോഭം (ഈയാമൈ)
 • 29 ഇല്ലായ്മ (ഇന്മൈ)
 • 30 സ്വാഭിമാനം (മാനം)
 • 31 യാചനാശങ്ക (ഇരവച്ചം)
 • 32 സഭയറിവ് (അവൈയറിതൽ)
 • 33 വിദ്യാഹീനത (പുല്ലറിവാണ്മൈ)
 • 34 അജ്ഞത (പേതൈമൈ)
 • 35 അധമ ഗുണം (കീഴ്മൈ)
 • 36 അധമം (കയമൈ)
 • 37 അനുശാസനം പലത് (പന്നെറി)
 • 38 ഗണികകൾ (പൊതുമകളിർ)
 • 39 ചാരിത്രവതി (കറ്പുടൈമകളിർ)
ഭാഗം മൂന്ന്
കാമസാരം (ഇൻപത്തുപ്പാൽ)
 • 40 ലൈംഗിക വിവരണം (കാമനുതലിയൽ)

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നാലടിയാർ&oldid=3805531" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്