കേരളമൊട്ടാകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസിവർഗമാണ് നായാടികൾ'ഇവർ ശിവഗണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പുരാതന കാലത്തു കരിനാഗത്തെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞു നടന്നവർ ആണ് ഇവർ . മറ്റുള്ള ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഇവർ അമ്പെയ്ത്ത് നല്ലപോലെ വശമുള്ളവർ ആണ് ഈ കൂട്ടർ. തിരുവിതാംകുർ മഹാരാജാക്കന്മാർക്ക് നായാട്ടിനു കുട്ടുപൊർന്നവർ ഇവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു . ഈ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരെ പാമ്പ് വിഷം തീണ്ടില്ല എന്നു പറയുന്നു ഇതിനു കാരണം ഒരു കഥയാണ് . അഘോര ശിവനും, കളിയും ആണ് ഇഷ്ട്ട മൂർത്തികൾ. ഇവർക്ക് ജീവൻ രക്ഷയായി പല സിദ്ധികളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മർമ്മ യോഗികൾ ആണ് ഈ കൂട്ടർ. ഇവർ രാജവാഴ്ചക്ക് അവസാനം ഭക്ഷണത്തിനായി ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തി ദേശാന്തരഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു . ഉള്ളാടൻമാരുമായി ഇണചേർന്ന് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു. കാർമേഘത്തിന്റെ നിറമാണ് ടി കൂട്ടർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറക്കാരിൽ അപൂർവം ചിലർ മാത്രമാണ് കാർമേഘവർണ്ണർ ആയ്യി കാണപ്പെടുന്നത് . ഈ നിറത്തിൽ ഉള്ളവർ ആണ് യഥാർത്ഥ ആദിമൻമാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ പൂർവികരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവും ഇന്ന് ടി കുട്ടർക്കില്ല ചുരുക്കം ചിലർമാത്രം ആണ് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതാത്ത ഈ കഥകൾ അറിവുള്ളവർ. നായാട്ടും, എല്ലാ കലകളിലും നൈപുണ്യം ഉള്ളവർ ആണ് ഇവർ ചുരുക്കത്തിൽ സകലകാലാ വല്ലഭർ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിദ്ധികളും നഷ്ട്ടപെട്ട വെറും മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നു ഇവർ

അവലംബംതിരുത്തുക


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നായാടി&oldid=3531026" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്