കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആദിവാസി വർഗമാണ് അടിയർ. അടിമ എന്നാണ് അടിയൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. കന്നഡയും മലയാളവും കലർന്നതാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ. പ്രധാന തൊഴിൽ കൃഷിയാണ്. സ്വയം കൃഷിചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവർ വയനാട്ടിലെത്തിയ ജന്മിമാരുടെ അടിമകളായി മാറുകയായിരുന്നു.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] മൂപ്പന് ദൈവങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. ഗോത്രത്തിൽ വലിയ അധികാരമാണ് മൂപ്പനുള്ളത്. ഇവരുടെ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ് നാട്ടുഗദ്ദിക.

കുടകിനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന വയനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഏറെയായി താമസിക്കുന്നത്. കാർഷികവ്രിത്തിയാണു ഇവരുടെ പ്രധാന ജീവിതമാർഗ്ഗം. അടിയകുടിലുകളെ 'കുള്ളുകൾ' എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.

ആചാരങ്ങൾ

തിരുത്തുക

അടിയരിൽ പല കുലങ്ങളും ഓരോ കുലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ദൈവങ്ങളുമുണ്ട്.അടിയരിൽ വൈദ്യനും, മന്ത്രവാദിയും, ന്യായാധിപനും എല്ലാം മൂപ്പൻ തന്നെയാണ്.

വിചിത്രമായ പല ആചാരങ്ങളും അടിയർക്കുണ്ട്. രോഗ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആചാരം ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരാൾ രോഗിയാകുമ്പോൾ മൂപ്പൻ ഒരു കോഴിയുടെ തല വെട്ടുന്നു. തല തെക്കോട്ട് വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കരുത്. അയാൾ മരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവഹിതം. മറിച്ചാണെങ്കിൽ അയാളെ ചികിത്സിക്കാം. തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണ് രോഗം എന്നാണ് അടിയരുടെ വിശ്വാസം. തെറ്റിന് പരിഹാരമായി അവർക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായ പിച്ചള വളകൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. ആ വള‍കൾ പിന്നീട് മൂപ്പൻ എടുക്കും. രോഗം മാറിയാൽ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക പൂജ ചെയ്യണം. ഇതും വളരെ പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്.


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അടിയർ&oldid=1884895" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്