വയനാട്ടിലെ ഒരു ആദിവാസി വർഗമാണ് കുണ്ടുവടിയർ. കുണ്ടുവടി എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് വന്നവരായതിനാലാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലാക്കാൻ[ആർക്ക്?] പ്രയാസമുള്ള മലയാളമാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ.

മറ്റു ഗിരിവർഗക്കാരേക്കാൾ പരിഷ്കൃതരാണിവർ. പുരുഷന്മാർ മുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ധരിക്കുന്നു. കൃഷിയാണ് പ്രധാന തൊഴിൽ. നായാട്ടിലും കമ്പമുണ്ട്.

പണ്ട് തങ്ങൾ കോട്ടയം രാജാവിന്റെ പടയാളികളായിരുന്നതായി കുണ്ടുവടിയന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. കാട്ടിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഗിരിവർഗക്കാരായി മാറിയതാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുണ്ടുവടിയർ&oldid=929851" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്