കനലാടി

തെക്കേ വയനാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗം

തെക്കേ വയനാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് കനലാടികൾ. ജന്മിമാരുടെ കളങ്ങളിൽ കനലാട്ടം(തീക്കനലിൽ ചാടൽ) നടത്തിയിരുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. മലയാളമാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ.

കർഷകരായ ഇവർ കന്നുകാലി വളർത്തലും നടത്തുന്നു. തൈരും മോരും നെയ്യുമുണ്ടാക്കി ഇവർ വിൽക്കുന്നു. തെയ്യം(കോലം) കെട്ടിയാടുന്ന പതിവ് ഇവർക്കുണ്ട്. കനലിൽ കൂടി നടക്കാൻ വിദഗ്ദരാണിവർ. പ്രധാന ദേവത ഭദ്രകാളിയാണ്. ഇവർക്കിടയിൽ മന്ത്രവാദികളുമുണ്ട്.

ഒരു കുഴിക്കുള്ളിൽ അരികിലായി മറ്റൊരു കുഴിയുണ്ടാക്കിയാണ് ഇവർ മൃതദേഹങ്ങൾ മറവുചെയ്യുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് മണ്ണ് വീഴരുത് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ രീതിക്ക് അടിസ്ഥാനം.കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കനലാടി&oldid=895095" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്