കൊച്ചുവേലർ

(കൊച്ചുവേലൻ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആദിവാസി വർഗമാണ് കൊച്ചുവേലർ. കാട്ടിൽ അലഞ്ഞുനടന്ന് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നവരാണിവർ. വേൽ എന്ന ഒരുതരം കുന്തം കൊണ്ടാണ് ഇവർ വേട്ടയാടുന്നത്. ഇതിൽ‌നിന്നാണ് കൊച്ചുവേലൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്.


കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊച്ചുവേലർ&oldid=1084678" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്