പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

2008-ലെ നിയമസഭാ പുനർനിർണ്ണയത്തിനു മുൻപ്തിരുത്തുക

പ്രതിനിധികൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾ
വർഷം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം പോളിംഗ് വിജയി ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ മുഖ്യ എതിരാളി ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ മറ്റുമത്സരാർഥികൾ
2006 [13] 185121 144994 കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ, CPI (M) 81050 എ.വി. വാമനകുമാർ, INC(I) 57222 ടി. കുഞ്ഞിരാമൻ, BJP
2011 [14] 169019 135988 കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ, CPI (M) 67871 കെ.വി. ഗംഗാധരൻ, INC(I) 59106 ടി. രാധാകൃഷ്ണൻ, BJP

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക