പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

General informationതിരുത്തുക

Matterതിരുത്തുക

Mechanicsതിരുത്തുക

Electricityതിരുത്തുക

Opticsതിരുത്തുക

Theory of relativityതിരുത്തുക

Magnetismതിരുത്തുക

Acousticsതിരുത്തുക

Thermodynamicsതിരുത്തുക

Avogadro constant - Avogadro's law - Celsius - Joule's laws - Boyle's law - Dalton's law - Charles's law - Gay-Lussac's law - Kelvin - zeroth law of thermodynamics - first law of thermodynamics - second law of thermodynamics - third law of thermodynamics - fundamental thermodynamic relation - absolute zero - adiabatic process - amorphous ice - anisothermal - atmospheric thermodynamics - black body - black hole thermodynamics - caloric theory - calorimeter constant - calorimetry - chemical thermodynamics - classical thermodynamics - closed system - combustibility - component (thermodynamics) - compressed fluid - compressibility - convective heat transfer - cylinder (engine) - endothermic - energy carrier - energy conversion efficiency - enthalpy change of solution - enthalpy of vaporization - enthalpy - fermi gas - fire point - flammability limit - flash evaporation - flash point - free entropy - freeze - gas-dynamic - heat engine - heat reservoir - heat transfer - heat - heating value - ideal gas law - ideal solution - inflammability - infrared radiation - isolated system - isothermic reaction - isobaric process - isochoric process - isothermal process - laser cooling - latent heat - mole (unit) - photon gas - polytropic process - pressure - pyroelectricity - radiant barrier - radiation - radiational cooling - radiative cooling - reflectivity - refrigeration - solar power satellite - steady state - steam engine - temperature - thermal conductivity - thermal efficiency - thermal energy - thermal mass - thermodynamicist - thermoeconomics - thermoelectricity

Quantum theoryതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Razimantv/Physics&oldid=477549" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്