കാന്തികക്ഷമത

(Magnetic susceptibility എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇലക്ട്രോമാഗ്‌നറ്റിസത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ കാന്തികഗുണങ്ങളുടെ ഒരു അളവാണ് കാന്തികക്ഷമത (മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി) (Magnetic susceptibility) (Latin: susceptibilis, "receptive"; denoted χχ) ഒരു കാന്തികമണ്ഡലത്തിൽ ആ പദാർത്ഥം ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണോ വികർഷിക്കപ്പെടുകയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം, അതുവഴി ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രായോഗികഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റു സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റിയും അറിയാൻ കഴിയും. മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ അളവ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ആന്തരികരൂപത്തെപ്പറ്റിയും ബന്ധനങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഊർജ്ജനിലകളെപ്പറ്റിയുമെല്ലാം അറിവുലഭിക്കും.

മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി പൂജ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥത്തിനെ പാരാമാഗ്‌നറ്റിൿ എന്നു വിളിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിന്റെ കാന്തികത ശൂന്യസ്ഥലത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി പൂജ്യത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥത്തെ ഡയാമാഗ്നറ്റിൿ എന്നുവിളിക്കും, ആ പദാർത്ഥമാവട്ടെ അതിന്റെ ഉൾവശത്തുനിന്നും കാന്തികമണ്ഡലത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. [1]

ഗണിതപരമായി മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്നത് മാഗ്നറ്റൈസേഷന്റെയും M (magnetic moment per unit volume) പ്രയോഗിക്കുന്ന കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തിയുടെയും H അനുപാതമാണെന്ന് പറയാം.


വ്യാപ്തസസപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ നിർവചനം

തിരുത്തുക

മാസ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും മോളർ സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും

തിരുത്തുക

Sign of susceptibility: diamagnetics and other types of magnetism

തിരുത്തുക

സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണരീതികൾ

തിരുത്തുക

റ്റെൻസർ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി

തിരുത്തുക

ഡിഫറൻഷ്യൽ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി

തിരുത്തുക

Susceptibility in the frequency domain

തിരുത്തുക

ഉദാഹരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ചിലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി
Material Temp. Pressure Molar susc.,   Mass susc.,   Volume susc.,   Molar  mass,  M Density,  
(°C) (atm) SI

(m3·mol−1)

CGS

(cm3·mol−1)

SI

(m3·kg−1)

CGS

(cm3·g−1)

SI
CGS

(emu)

(10−3 kg/mol(10−3 kg/mol

= g/mol)

(103 kg/m3(103 kg/m3

= g/cm3)

He[2] 20 1 −2.38×10−11 −1.89×10−6 −5.93×10−9 −4.72×10−7 −9.85×10−10 −7.84×10−11 4.0026 0.000166
Xe 20 1 −5.71×10−10 −4.54×10−5 −4.35×10−9 −3.46×10−7 −2.37×10−8 −1.89×10−9 131.29 0.00546
O2 20 0.209 4.3×10−8 3.42×10−3 1.34×10−6 1.07×10−4 3.73×10−7 2.97×10−8 31.99 0.000278
N2 20 0.781 −1.56×10−10 −1.24×10−5 −5.56×10−9 −4.43×10−7 −5.06×10−9 −4.03×10−10 28.01 0.000910
Air (NTP)[3] 20 1 3.6×10−7 2.9×10−8 28.97 0.00129
Water[4] 20 1 −1.631×10−10 −1.298×10−5 −9.051×10−9 −7.203×10−7 −9.035×10−6 −7.190×10−7 18.015 0.9982
Paraffin oil, 220–260  cSt 22 1 −10.1×10−9 −8.0×10−7 −8.8×10−6 −7.0×10−7 0.878
PMMA 22 1 −7.61×10−9 −6.06×10−7 −9.06×10−6 −7.21×10−7 1.190
PVC 22 1 −7.80×10−9 −6.21×10−7 −10.71×10−6 −8.52×10−7 1.372
Fused silica glass 22 1 −5.12×10−9 −4.07×10−7 −11.28×10−6 −8.98×10−7 2.20
Diamond[5] R.T. 1 −7.4×10−11 −5.9×10−6 −6.2×10−9 −4.9×10−7 −2.2×10−5 −1.7×10−6 12.01 3.513
Graphite[6]  (to c-axis) R.T. 1 −7.5×10−11 −6.0×10−6 −6.3×10−9 −5.0×10−7 −1.4×10−5 −1.1×10−6 12.01 2.267
Graphite   R.T. 1 −3.2×10−9 −2.6×10−4 −2.7×10−7 −2.2×10−5 −6.1×10−4 −4.9×10−5 12.01 2.267
Graphite   −173 1 −4.4×10−9 −3.5×10−4 −3.6×10−7 −2.9×10−5 −8.3×10−4 −6.6×10−5 12.01 2.267
Al[7] 1 2.2×10−10 1.7×10−5 7.9×10−9 6.3×10−7 2.2×10−5 1.75×10−6 26.98 2.70
Ag[8] 961 1 −2.31×10−5 −1.84×10−6 107.87
Bismuth[9] 20 1 −3.55×10−9 −2.82×10−4 −1.70×10−8 −1.35×10−6 −1.66×10−4 −1.32×10−5 208.98 9.78
Copper 20 1 −9.63×10−6 −7.66×10−7 63.546 8.92
Nickel 20 1 600 48 58.69 8.9
Iron 20 1 200,000 15,900 55.847 7.874

Sources of confusion in published data

തിരുത്തുക

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക

അവലംബങ്ങളും കുറിപ്പുകളും

തിരുത്തുക
  1. Roger Grinter, The Quantum in Chemistry: An Experimentalist's View, John Wiley & Sons, 2005, ISBN 0470017627 page 364
  2. R. E. Glick (1961). "On the Diamagnetic Susceptibility of Gases". J. Phys. Chem. 65 (9): 1552–1555. doi:10.1021/j100905a020.
  3. John F. Schenck (1993). "The role of magnetic susceptibility in magnetic resonance imaging: MRI magnetic compatibility of the first and second kinds". Medical Physics. 23: 815–850. Bibcode:1996MedPh..23..815S. doi:10.1118/1.597854. PMID 8798169.
  4. G. P. Arrighini; M. Maestro; R. Moccia (1968). "Magnetic Properties of Polyatomic Molecules: Magnetic Susceptibility of H2O, NH3, CH4, H2O2". J. Chem. Phys. 49 (2): 882–889. Bibcode:1968JChPh..49..882A. doi:10.1063/1.1670155. {{cite journal}}: Unknown parameter |last-author-amp= ignored (|name-list-style= suggested) (help)
  5. J. Heremans, C. H. Olk and D. T. Morelli (1994). "Magnetic Susceptibility of Carbon Structures". Phys. Rev. B. 49 (21): 15122–15125. Bibcode:1994PhRvB..4915122H. doi:10.1103/PhysRevB.49.15122.
  6. N. Ganguli; K.S. Krishnan (1941). "The Magnetic and Other Properties of the Free Electrons in Graphite" (PDF). Proceedings of the Royal Society. 177 (969): 168–182. Bibcode:1941RSPSA.177..168G. doi:10.1098/rspa.1941.0002. {{cite journal}}: Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (help)
  7. Nave, Carl L. "Magnetic Properties of Solids". HyperPhysics. Retrieved 2008-11-09.
  8. R. Dupree; C. J. Ford (1973). "Magnetic susceptibility of the noble metals around their melting points". Phys. Rev. B. 8 (4): 1780–1782. Bibcode:1973PhRvB...8.1780D. doi:10.1103/PhysRevB.8.1780. {{cite journal}}: Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (help)
  9. S. Otake, M. Momiuchi; N. Matsuno (1980). "Temperature Dependence of the Magnetic Susceptibility of Bismuth". J. Phys. Soc. Jap. 49 (5): 1824–1828. Bibcode:1980JPSJ...49.1824O. doi:10.1143/JPSJ.49.1824. {{cite journal}}: Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (help) The tensor needs to be averaged over all orientations:  .

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാന്തികക്ഷമത&oldid=2780708" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്