വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ

നിലവറ
പഴയ അപേക്ഷകൾ

വിക്കിപീഡിയയിൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ലേഖനം തയ്യാറാക്കുവാൻ മറ്റു വിക്കിപീഡിയർ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  free education

സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനം തുടങ്ങാമൊ...

al amal (സംവാദം) 10:07, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരിതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sooppy Narikkatteri മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി.കേരള സംസ്ഥാന മുൻ cruise chairman.

കാവിമണ്ണ്തിരുത്തുക

സന്യാസിമാർ തങ്ങളുടെ കാഷായവസ്ത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കിയെടുത്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.വീടിന്റെ തറ മെഴുകാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടിബറ്റിക് ഭാഷകൾതിരുത്തുക

en:Tibetic languages--അജയ് (സംവാദം) 08:12, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഷുവാങ് ഭാഷകൾതിരുത്തുക

en:Zhuang languages--അജയ് (സംവാദം) 08:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടോങ്കൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Tongan language--അജയ് (സംവാദം) 08:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടൈനോ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Taíno language--അജയ് (സംവാദം) 08:26, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

തായ് ഭാഷകൾതിരുത്തുക

en:Tai languages--അജയ് (സംവാദം) 08:28, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

തുവാലുവൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Tuvaluan language--അജയ് (സംവാദം) 08:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടർക്ക്മെൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Turkmen language--അജയ് (സംവാദം) 08:33, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പാപിയമെന്റു ഭാഷതിരുത്തുക

en:Papiamento--അജയ് (സംവാദം) 08:42, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഫ്രിസിയൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:West Frisian language--അജയ് (സംവാദം) 08:44, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇഗ്ബോ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Igbo language--അജയ് (സംവാദം) 08:45, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

യോരൂബ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Yoruba language--അജയ് (സംവാദം) 08:46, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബൂക്‌മാൽ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Bokmål--അജയ് (സംവാദം) 08:48, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നീനോർസ്ക് ഭാഷതിരുത്തുക

en:Nynorsk--അജയ് (സംവാദം) 08:50, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നാവുറുവൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Nauruan language--അജയ് (സംവാദം) 08:55, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഗ്വരാനി ഭാഷതിരുത്തുക

en:Guarani language--അജയ് (സംവാദം) 08:57, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പലാവുവൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Palauan language--അജയ് (സംവാദം) 08:58, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടോക് പിസ്സിൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Tok Pisin--അജയ് (സംവാദം) 08:59, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഹിരി മോടു ഭാഷതിരുത്തുക

en:Hiri Motu language--അജയ് (സംവാദം) 09:01, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അയ്‌മാര ഭാഷതിരുത്തുക

en:Aymara language--അജയ് (സംവാദം) 09:03, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ക്വീചുവൻ ഭാഷകൾതിരുത്തുക

en:Quechuan languages--അജയ് (സംവാദം) 09:07, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മിറാൻഡീസ് ഭാഷതിരുത്തുക

en:Mirandese language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഫിജിയൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Fijian language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കിറൂണ്ടി ഭാഷതിരുത്തുക

en:Kirundi--അജയ് (സംവാദം) 09:17, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബെലാറൂസിയൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Belarusian language--അജയ് (സംവാദം) 09:18, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബോസ്നിയൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Bosnian language--അജയ് (സംവാദം) 09:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സെർബിയൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Serbian language--അജയ് (സംവാദം) 09:22, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സെറ്റ്സ്വാന ഭാഷതിരുത്തുക

en:Tswana language--അജയ് (സംവാദം) 09:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Setswana - tsetse - എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടുനോക്കിയശേഷമാണ് മലയാളത്തിലെഴുതിയത്. ട് എന്ന ശബ്ദം തുടക്കത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉച്ചാരണം ഉറപ്പില്ല. --അജയ് (സംവാദം) 16:00, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇവിടെ മനുജി പറഞ്ഞപോലെ സെറ്റ്സ്വാന എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മാറ്റി. --അജയ് (സംവാദം) 16:03, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ആംഗലേയം താളിന്റെ ഇൻഫോ ബോക്സിലും Setswana എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെയല്ലേ സെസെ(tsetse) എന്നും മറ്റും എഴുതുന്നത്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:06, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മലേയ് ഭാഷതിരുത്തുക

en:Malay language--അജയ് (സംവാദം) 09:25, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മെലോഡ്രാമതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Melodrama --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:02, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പേര്,നാമംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Name --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നാമകരണംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nomenclature --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:31, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളിന് യോജിച്ച മലയാളം താളല്ല ഇപ്പോഴുള്ള നാമകരണം എന്ന താൾ. --അജയ് (സംവാദം) 05:32, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

വിധാൻ പരിഷത്ത്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vidhan Parishad --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:15, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അബ്ഘാസ് ഭാഷതിരുത്തുക

en:Abkhaz language--അജയ് (സംവാദം) 15:22, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കുക്ക് ദ്വീപുകളിലെ മവോറി ഭാഷതിരുത്തുക

en:Cook Islands Māori--അജയ് (സംവാദം) 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മഹാ വൈവിധ്യ രാജ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Megadiverse countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:04, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മലനിര/പർവ്വതനിരതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mountain range--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ (1947–1950)തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dominion of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കർണ്ണാടിക് മേഖലതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Carnatic region--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:08, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)

വടക്കൻ സോതോ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Northern Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:05, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സോതോ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:06, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

തെക്കൻ എൻഡെബെലേ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Southern Ndebele language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സ്വാസി ഭാഷതിരുത്തുക

en:Swazi language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സിറ്റ്‌സോങ്ക ഭാഷതിരുത്തുക

en:Tsonga language--അജയ് (സംവാദം) 04:09, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

വെൻഡ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Venda language--അജയ് (സംവാദം) 04:11, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഹോസ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Xhosa language--അജയ് (സംവാദം) 04:12, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ലാത്വിയൻ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Latvian language--അജയ് (സംവാദം) 04:15, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സോത്തോ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:17, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സാങ്കോ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Sango language--അജയ് (സംവാദം) 04:21, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ചേവ ഭാഷതിരുത്തുക

en:Chewa language--അജയ് (സംവാദം) 04:23, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Commerceതിരുത്തുക

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Commerce--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:45, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Humanitiesതിരുത്തുക

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Humanities--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:47, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ലങ്കതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lanka--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:35, 27 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മനുഷ്യ ശരീരംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Human body--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:36, 28 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മറ്റ്സു ദ്വീപുകൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Matsu Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:13, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

പ്രറ്റാസ് ദ്വീപുകൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pratas Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:14, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇറ്റു ആബ ദ്വീപ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Itu Aba Island--അജയ് (സംവാദം) 08:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സ്പാർട്ട്‌ലി ദ്വീപുകൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Spratly Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:16, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ക്യൂറിൽ ദ്വീപുകൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Kuril Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:17, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ജർമനിയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  States of Germany--അജയ് (സംവാദം) 08:18, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സാൻസിബാർ (സ്വയംഭരണപ്രദേശം)തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Zanzibar--അജയ് (സംവാദം) 08:20, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ടൊബാഗോതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tobago--അജയ് (സംവാദം) 08:22, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഗോർണോ-ബഡാഖ്സ്ഥാൻ സ്വയംഭരണപ്രവിശ്യതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Gorno-Badakhshan Autonomous Province--അജയ് (സംവാദം) 08:25, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

constituent countriesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  constituent countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

British Islesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Isles--Arjunkmohan (സംവാദം)

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Western Europe--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:24, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അറ്റ്ലാന്റിക്കോ സുർ സ്വയംഭരണപ്രദേശംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Sur--അജയ് (സംവാദം) 17:35, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അറ്റ്ലാന്റിക്കോ നോർട്ടെ സ്വയംഭരണപ്രദേശംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Norte--അജയ് (സംവാദം) 17:36, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

നെതർലാന്റ്സ് ആന്റിലീസ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Netherlands Antilles--അജയ് (സംവാദം) 17:37, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ബോണൈർതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bonaire--അജയ് (സംവാദം) 17:38, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സാബതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Saba--അജയ് (സംവാദം) 17:39, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സിന്റ് യൂസ്റ്റാഷ്യസ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sint Eustatius--അജയ് (സംവാദം) 17:40, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

കരീബിയൻ നെതർലാന്റ്സ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Caribbean Netherlands--അജയ് (സംവാദം) 17:41, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

റോസ്സ് ഡിപ്പൻഡൻസിതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ross Dependency--അജയ് (സംവാദം) 17:42, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മലായ് ഉപദ്വീപ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malay Peninsula--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:31, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Vulgar Latinതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vulgar Latin--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:19, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Maghrebതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Maghreb--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:46, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)

Ageingതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ageing--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:45, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Electionതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Election--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Detritivoreതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Detritivore--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:54, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ജന്തുജാലംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fauna--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സസ്യജാലംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  flora--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഗാനരചയിതാവ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Songwriter--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Scientific misconductതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientific misconduct--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:13, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സൈപ്രസ് തർക്കംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Cyprus dispute--അജയ് (സംവാദം) 07:52, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ദേശീയ ഭാഷതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  National language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Minority language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Youthതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Youth--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:23, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ധർമ്മയുദ്ധതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dharmayuddha--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Nationalityതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nationality— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Arjunkmohan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള ദേശീയത എന്ന താൾ കണ്ടു കിട്ടിയുണ്ട്. ആംഗലം en:Nationalism ആയാണ് കാണുന്നത്.--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഫെഡറേഷൻതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Federation--അജയ് (സംവാദം) 18:10, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

അതിർത്തിത്തർക്കങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of territorial disputes--അജയ് (സംവാദം) 18:11, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സൂക്ഷ്മരാജ്യംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Micronation--അജയ് (സംവാദം) 18:12, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ദേശം/നേഷൻതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nation--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:43, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ആശ്രിതപ്രദേശംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dependent territory--അജയ് (സംവാദം) 05:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

വിശ്വാസംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Faith--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:26, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Boatmail Expressതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Boatmail Express--Arjunkmohan അവ (സംവാദം) 18:09, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

വാണിജ്യംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  trade--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളുമായി ലിങ്ക് ചെതിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രേഡ് എന്ന ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് (സംവാദം) 05:45, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

കച്ചവടംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marketing--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആകാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:46, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC) വിപണനം എന്ന ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെ വികസിപ്പിച്ചാൽ പോരെ--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 18:47, 25 ജൂൺ 2018 (UTC)

Economyതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economy--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അല്ലേ - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 09:02, 22 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Parentingതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Parenting--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

കീടംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:48, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

pest എന്നതിന്റെ മലയാളം ക്ഷുദ്രജീവി എന്നാണോ?

  1. ref-ക്ഷുദ്രജീവനാശിനി--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

നിലവിലുള്ള മലയാളം തിരിച്ചുവിടൽ പ്രാണി എന്ന ലേഖനത്തിലേയ്ക്കാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന താളുമായാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest (organism) എന്ന ലേഖനവുമായി കീടം എന്ന താൾ ഉണ്ടാക്കി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:49, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Supercontinentതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supercontinent--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സോവറൈൻ മിലിറ്ററി ഓർഡർ ഓഫ് മാൾട്ടതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sovereign Military Order of Malta--അജയ് (സംവാദം) 18:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഡാനിഷ് സാമ്രാജ്യംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Rigsfællesskabet--അജയ് (സംവാദം) 18:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Marathi peopleതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marathi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 06:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Winter Warതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Winter War--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)


ഫ്രാൻസ്-പാകിസ്താൻ ആണവോർജ പദ്ധതിതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  France–Pakistan Atomic Energy Framework--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Eighty Years' Warതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Eighty Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:52, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

French Revolutionary Warsതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  French Revolutionary Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Napoleonic Warsതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Napoleonic Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Nine Years' Warതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nine Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

World warതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  World war--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:02, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

World War IIIതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  World War III--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ശാസ്ത്രജ്ഞൻതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientist--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Government in exile--അജയ് (സംവാദം) 14:48, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

തലക്കെട്ട് പ്രവാസഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നുവേണോ? --അജയ് (സംവാദം) 05:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Presidencies and provinces of British Indiaതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Presidencies and provinces of British India--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:19, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Colony of Adenതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Colony of Aden--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ബർമ്മയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  British rule in Burma--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:43, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പരിമിതമായ അംഗീകാരം മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of states with limited recognition--അജയ് (സംവാദം) 12:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള പട്ടികതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of autonomous areas by country--അജയ് (സംവാദം) 12:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്ത്യയുടെ പേരുകൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Names of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Indiesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indies--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:31, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Fast foodതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fast food--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:51, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പപ്സ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Curry puff--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:07, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്ത്യൻ ഓംലെറ്റ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indian omelette--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:45, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ടിൻഡൗഫ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tindouf--അജയ് (സംവാദം) 16:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

List of Indian snack foodsതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of Indian snack foods--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:48, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  International Olympic Committee--അജയ് (സംവാദം) 05:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ചൈനീസ് തായ്പേയ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Chinese Taipei--അജയ് (സംവാദം) 05:29, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Hill stationതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hill station--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പ്രവാസം‍തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Immigration--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:27, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Standard languageതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Standard language--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:37, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Malayic languagesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malayic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Austronesiaതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Austronesia--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:46, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

മാർഷലീസ് ഭാഷതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marshallese language--അജയ് (സംവാദം) 13:54, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Purnima (day)തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Purnima (day)--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:51, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Hindu calendarതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindu calendar--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:58, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

മൗറീഷ്യൻ ക്രിയോൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mauritian Creole--അജയ് (സംവാദം) 10:13, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

മൊനേഗാസ്ക് ഡയലക്റ്റ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Monegasque dialect--അജയ് (സംവാദം) 10:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

യാൻബിൻ കൊറിയൻ സ്വയംഭരണ പ്രിഫക്ചർതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Yanbian Korean Autonomous Prefecture--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:07, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Javanese scriptതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Javanese script--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:32, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Slavic languagesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

East Slavic languagesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  East Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Bantu peoplesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bantu peoples--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:02, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Ethnic groupതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ethnic group--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:03, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Politicianതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Politician--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Predationതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Predation--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:31, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Etherതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ether--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:54, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC) ‌

Southern Africaതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Southern Africa--Arjunkmohan (സംവാദം) 07:17, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Principality of Cataloniaതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Principality of Catalonia--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:36, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Mediterranean Basinതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mediterranean Basin--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:24, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

British Indian Ocean Territoryതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Indian Ocean Territory--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:13, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ജീവജാലംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Biota (ecology)--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:32, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പ്രതിഭാസംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Phenomenon----Arjunkmohan (സംവാദം) 19:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സ്റ്റാലക്റ്റൈറ്റ്തിരുത്തുക

അഭിഷേക് ദാസ്.ജി.എച്ച്. ( സംവാദം ) 09:51, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ്:  Stalactite അല്ലേ--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെ ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  History of the Jews in India--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:02, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ധാന്യപ്പൊടിതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flour--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Hindi languagesതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindi languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Communityതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Community--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:01, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

Supervolcanoതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supervolcano--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:36, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

സിന്ധി ജനതതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sindhi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:59, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economic planning--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

മോണ്ടനെഗ്രിൻ ഭാഷതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Montenegrin language--അജയ് (സംവാദം) 16:09, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ഹ്രസ്വചലച്ചിത്രംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Short film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:29, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Documentary film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Bengali peopleതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bengali people--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:42, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

അഭിമുഖം തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Interview--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:38, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Populationതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Population--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:41, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Dermatophytosisതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dermatophytosis--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Islam and animalsതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Islam and animals--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:34, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTCUTC)

Flightless birdതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flightless bird--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:53, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

തെരുവ് തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Street--Arjunkmohan (സംവാദം) 20:49, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

ചുവന്ന പനതിരുത്തുക

(സിർട്ടോസ്റ്റാക്കിസ് റെൻഡ)--Apnarahman 03:16, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Ketoneതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ketone--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:48, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

വിസർജ്ജനംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Excretion--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:34, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Organic compoundതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Organic compound--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:42, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

Neighbourhoodതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Neighbourhood--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)

Suburbതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Suburb--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)

Edible mushroomതിരുത്തുക

--117.216.84.14 15:28, 7 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

Bodolandതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bodoland--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:23, 16 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

Chromecastതിരുത്തുക

--Vinayaraj (സംവാദം) 02:09, 23 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

ആസ്തി - ബാദ്ധ്യതാ പട്ടികതിരുത്തുക

സഹായ മേശയിൽ വന്നത് : meaning of profit and loss account and balancesheet — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Binuprakash (സംവാദംസംഭാവനകൾ) --Adv.tksujith (സംവാദം) 02:10, 31 മേയ് 2015 (UTC)

This means Assets and Liabilities [Not P & L account] Shaheer Mannil [shaheerkerrala@gmail.com]

Neomuraതിരുത്തുക

en:Neomura-- 117.203.91.244 17:07, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)

ആയുർവേദത്തിലെ വാക്കുകൾതിരുത്തുക

അറിവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും കൈവയ്ക്കുമോ, മിക്ക ഔഷധസസ്യലേഖനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:10, 22 ജനുവരി 2016 (UTC) രസം
ഗുണം
വീര്യം
വിപാകം
കടു
തിക്തം
രൂക്ഷം
കഘു
തീക്ഷ്ണം
ഉഷ്ണം
കഷായം

നിക്കാഹ് മിസ്യാർതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം w:en:Nikah Misyar

അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സുകൾതിരുത്തുക

  1. ഡിപ്ലോമ ഇൻ എജ്യുക്കേഷൻ - ഡിഎഡ്

ഉപകരണങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട്
  2. മൈൻഡ് മാപ്പ്
  3. വെള്ള ബോർഡ്

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാകരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്‌. (തീരെ ചെറിയ ലേഖനം അല്ല. അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്.) English grammar (ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ). അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 11:49, 18 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

സോണതിരുത്തുക

ഫിന്നിക് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതി Sauna --59.97.201.214 05:28, 27 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ബഹുകോശജീവികൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Multicellular organism--117.221.146.111 04:38, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC

ഏകകോശജീവികൾതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Unicellular organism--117.221.146.111 04:40, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)

Non-vascular plantതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Non-vascular plant--117.221.146.111 04:46, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ഹരിത ആൽഗതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Green algae--117.221.146.111 04:51, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)

ജഡ്ജിതിരുത്തുക

Judge--59.97.202.68 12:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

ക്യൂൻ ഓഫ് ആൻറീസ് (Puya raimondii)തിരുത്തുക

Requestതിരുത്തുക

Greetings.

Could you create the articles [ ടി രാമചന്ദ്രൻ(കഥാകൃത്ത്)] in Malayalam?

Thank you.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 31.200.17.200 (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 15:20, ഒക്ടോബർ 11, 2016 (UTC) (പകർത്തിയൊട്ടിച്ചത്) --Arjunkmohan (സംവാദം) 12:22, 11 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനംതിരുത്തുക

പാർലമെന്റ് ശീതകാലസമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ 16 തുടക്കമെന്ന് അറിയുന്നു. ആയതിനെകുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ--— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് എലവഞ്ചേരി സഖാവ് (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ചെർപ്ലേരി ശിവക്ഷേത്രം പുഞ്ചപ്പ്‍ാടം പാലക്കാട്തിരുത്തുക

മാമ്പള്ളിതിരുത്തുക

മാമ്പള്ളി പട്ടയം എന്ന പേരിൽ ലേഖനം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ മാമ്പള്ളി എന്ന പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Sahrudayan (സംവാദം) 00:52, 13 ഡിസംബർ 2017 (UTC)

Noor Inayat Khanതിരുത്തുക

Noor Inayat Khan --Vinayaraj (സംവാദം) 15:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

വീരാളിപ്പട്ട്തിരുത്തുക

വീരാളിപ്പട്ട് --Deepa Chandran2014 (സംവാദം) 08:22, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC) ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇതേ പേരിലുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ പേജാണ്.

മോസി-ഓയ-തുന്യ ദേശീയോദ്യാനംതിരുത്തുക

Mosi-oa-Tunya National Park -- മാളികവീട് (സംവാദം) 09:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

കുരിശിങ്കൽ ഓമനപ്പിള്ളതിരുത്തുക

Reiwa Era&Mode Gakuen Cocoon Towerതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Reiwa&ഇംഗ്ലീഷ്:  Mode Gakuen Cocoon Tower--オムジー (സംവാദം) 28 May 2019

രസാദിഗുണങ്ങൾതിരുത്തുക

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ പലലേഖനങ്ങളിലും കാണുന്നൊരു വാക്കാണ് രസാദിഗുണങ്ങൾ. എന്താണ് ഇതുകൊ/ണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ പേരിൽ ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 15:07, 11 മേയ് 2020 (UTC)

പട്ടികതിരുത്തുക

Wikipedia:List of Wikipedians by number of edits ഈ പേജിന്റെ മാതൃകയിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു പട്ടികയുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? 50 ഭാഷകളിലെ വിക്കിപീഡിയകളിൽ ഇത്തരം പേജുകൾ ഉണ്ട്.Gnoeee, Ranjithsiji, Praveenp, Manuspanicker, Adithyak1997, Razimantv. Akhiljaxxn (സംവാദം) 10:37, 31 മേയ് 2020 (UTC)

എന്റെ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ താൾ മലയാളം വിക്കിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും എന്ന് തോനുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 11:14, 31 മേയ് 2020 (UTC)
  താൾ സൃഷ്ടിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:44, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

വെഡ്ജ്-ടെയിൽഡ് കഴുകൻതിരുത്തുക

ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.Malikaveedu (സംവാദം) 02:51, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ടാസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിതിരുത്തുക

ടാസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ലേഖനം തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.Malikaveedu (സംവാദം) 03:07, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

അതോറിറ്റി ഫയൽ ഫലകംതിരുത്തുക

ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 13:13, 1 മേയ് 2021 (UTC)

ജലപാതംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്:  Precipitation any one expert in metrology, please translate

--Arjunkmohan (സംവാദം) 23:11, 21 ജൂൺ 2022 (UTC)

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക