ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ മഹാവിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠയായുള്ള 108 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്‌ ദിവ്യദേശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആൾവാർമാരുടെ സംഭാവനയാണ്‌‍ പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രങ്ങളെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. മഹാസമുദ്രങ്ങളാലും, പുഴകളാലും തടകങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട ഭാരത ഭൂമി മാനവ സംസ്കാരത്തിൻറെ ഈറ്റില്ലം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻറെ ഉറവിടം ശ്രദ്ധേയമായ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നു ഉദ്ഭവിച്ചതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഭാരതീയൻറെ ആരാധനാ മനോഭാവം. നമ്മുടെ മഹത്തായ ദർശനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും പരിപാലിയ്ക്കുന്നതിലും ഭാരതത്തിലെ ഋഷിവര്യന്മാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെ ആൾവാർമാർക്കുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ അങ്ങേക്കര കണ്ടറിഞ്ഞ മഹാ ത്യാഗികളാണവർ. അവരുടെ സംഭവനയാണ് ഭാരത്തിലോട്ടാകെ ഇന്നുനാം കാണുന്ന 108 വിഷ്ണു സ്ഥാനങ്ങളായ, ദിവ്യദേശങ്ങൾ. ഇത് ഭാരതത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം വിതറി കിടക്കുന്നു. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും മനസ്സുകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ആദിനാരായണൻ തെക്ക് കന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്ക് ഹിമാലയസാനുക്കൾ വരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ തിരുരൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

വൈകുണ്ഠപെരുമാളും ദേവിയും ഗരുഡാസന്നരായി

ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഹംസങ്ങളായ ആൾവാർമാർ മംഗളശാസനം പാടി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച 108 ദിവ്യധാമങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 108 വിഷ്ണുധാമങ്ങളാണ് ദിവ്യദേശങ്ങളെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓരോ തിരുരൂപങ്ങളിലാണ് അവതരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അവ ഇപ്രകാരമാണ്:

 • ഈ 108 ദിവ്യദേശങ്ങളെ പലരീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രദേശങ്ങൾ

തിരുത്തുക

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഏഴായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ ഇപ്രകാരമാണ്.

പ്രതിഷ്ഠാരീതി

തിരുത്തുക

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഷ്ണുപ്രതിഷ്ഠ കന്യാകുമാരി മുതൽ ഹിമാലയം വരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിലാണു കാണപ്പെടുന്നത്. അവ മൂന്നു രീതിയിലായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ്‌

 • കിടക്കുന്ന രുപത്തിൽ -- 27 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ
 • ഇരിയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിൽ -- 21 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ
 • നിൽക്കുന്ന രുപത്തിൽ -- 60 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ.

ദർശനദിശ

തിരുത്തുക

ദർശനദിശയുടെ അടിസ്ഥനത്തിൽ 108 തിരുപ്പതികളെ തരംതിരിക്കുമ്പോൾ അവ ഇപ്രകാരമാണ്.

 • കിഴക്ക് ദിശയിലേയ്ക്ക് -- 79 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ
 • പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേയ്ക്ക് -- 19 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ
 • വടക്ക് ദിശയിലേയ്ക്ക് -- 3 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ
 • തെക്ക് ദിശയിലേയ്ക്ക് -- 5 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ

ദിവ്യദേശങ്ങളുടെ പട്ടികയും, പ്രതിഷ്ഠയും

തിരുത്തുക

108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ സിംഹഭാഗവും തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. 86 എണ്ണമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവ 22 എണ്ണത്തിൽ ഇരുപതെണ്ണം കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായും നേപ്പാളിലായും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ 11 ദിവ്യദേശങ്ങളുണ്ട് (മലനാട്ട് തിരുപ്പതികൾ വാസ്തവത്തിൽ 13 ആണെങ്കിലും കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങളായ തിരുപ്പതിസാരവും, തിരുവട്ടാറും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്). ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ രണ്ടും, ഗുജറാത്തിൽ ഒന്നും, ഉത്തർപ്രദേശിൽ നാലും, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മൂന്നും ദിവ്യദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ക്ഷേത്രം നേപ്പാളിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന പാൽക്കടലും, വൈകുണ്ഠവുമാണ്.

എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയെന്തെന്നാൽ, ഇന്ന് രാജ്യത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധ വൈഷ്ണവക്ഷേത്രങ്ങൾ (ഉദാ: ഗുരുവായൂർ, ഉഡുപ്പി, പുരി, പണ്ഡർപൂർ) ഈ പട്ടികയിലില്ല എന്നതാണ്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആഴ്വാർമാരുടെ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിരിയ്ക്കാനോ, നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രസിദ്ധമാകാനോ സാദ്ധ്യതയില്ല എന്നതാണ് കാരണം. ഈയൊരർത്ഥത്തിൽ, ദിവ്യദേശങ്ങൾ അക്കാലത്ത് പുരാണങ്ങൾ വഴിയും മറ്റും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളാകാനാണ് സാദ്ധ്യത. ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ പെടാത്ത പ്രസിദ്ധ വൈഷ്ണവക്ഷേത്രങ്ങൾ 'അഭിമാനസ്ഥലങ്ങൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

S.No. Name of the temple Location Photo Presiding deity Notes/Beliefs Azhwars
1 ശ്രീരംഗം രംഗനാഥസ്വാമിക്ഷേത്രം ശ്രീരംഗം, Trichy district
Tamil Nadu
10°51′45″N 78°41′23″E / 10.8625°N 78.689722°E / 10.8625; 78.689722
 
Ranganayagi
Ranganathar
Srirangam temple is often listed as the largest functioning Hindu temple in the world, the still larger Angkor Wat being the largest existing temple. The temple occupies an area of 156 acres (631,000 m²) with a perimeter of 4,116m (10,710 feet) making it the largest temple in India and one of the largest religious complexes in the world.[1][2] The annual 21 day festival conducted during the Tamil month of Margazhi (December–January) attracts 1 million visitors.[3] Periyalvar
Aandaal
Kulasekara Alvar
Thirumalisai Alvar
Thondaradippodi Alvar
Thiruppaan Alvar
Thirumangai Alvar
Poigai Alvar
Bhoothathalvar
Peyalvar
Nammalvar
2 Sri Azhagiya Manavala Perumal Temple Uraiyur, Trichy district
Tamil Nadu
10°49′N 78°40′E / 10.82°N 78.67°E / 10.82; 78.67
 
Kamalavalli Vasalakshmi
Azhagiya Manavala Perumal
The temple locally called Nachiyar Koil and is one of the few Divyadesams where the goddess has prominence over Vishnu.[4][5]The temple is believed to be the birthplace of Thiruppaan Alvar, one of the twelve Azhwar saints belonging to the 6th-8th centuries. In Srirangam, the yearly birth festival of Tirupannazhwar is celebrated wit Viswaroopa darshan of Ranganatha at the sanctum on the occasion of his birthday. The festive idol of Tiupannazhwar is taken from the temple to Srirangam.[6] Kulasekara Alvar - 11
Thirumangai Alvar - 13
3 Uthamar Kovil Bhikshandar Kovil, Trichy district
Tamil Nadu
10°29′N 78°49′E / 10.49°N 78.81°E / 10.49; 78.81
 
Poornaavalli
Purushothama Perumal
The temple is only a few of the temples that are dedicated to the Hindu god Trimurti (trinity) namely Vishnu, Shiva and Brahma. As per Hindu legend, the temple is believed to have been constructed by Janakar, the king of Janakapuri and the father of Sita from the epic Ramayana. Thirumangai Azhwar is believed to have resided in the temple to build the surrounding walls of the Srirangam Ranganathaswamy temple.[7] Thirumangai Alvar - 10
4 Pundarikakshan Perumal Temple Thiruvellarai, Trichy district
Tamil Nadu
10°58′N 78°40′E / 10.96°N 78.67°E / 10.96; 78.67
 
Rakthapankajavalli
Pundarikaksha Perumal
Pundarikakshan Perumal temple is believed to have been built by the Pallava king Dantivarman (796–847 AD).[8][9]A swastika-shaped temple tank built during 800 AD is present in the south-western corner of the street around the temple. It has four stepped gateways, each having 51 steps. The tank is believed to have been built by Kamban Araiyan during the reign of Dantivarman. In modern times, it is maintained by the Department of Archaeology of the Government of Tamil Nadu. The temple complex covers an area of 2.62 ha (6.5 acres), while the tank covers an area of 0.1256 ha (0.310 acres).[10][11]The chariot festival is unique in the state as a community feast is offered by several individuals and committees, a custom many centuries old.[12][13] Thirumangai Alvar - 10
Periazhwar - 10
5 Vadivazhagiya Nambi Perumal Temple Anbil, Trichy district
Tamil Nadu
10°52′04″N 78°52′56″E / 10.867735°N 78.882171°E / 10.867735; 78.882171
 
Soundaryavalli
Sundaramoorthaye Poornaya Perumal
King Sundara Chola who ruled the area was a devotee of the temple and during each of his innumerable victories in wars, he showered a lot of wealth on this temple. His prime minister Anirudha Brahmarayar is believed to be from Anbil, the village where the temple is located. The copper plates having the records from the Chola period from Anbil indicate generous contribution from the Medieval Cholas indicate various gifts to the temple.[14][15] Thirumazhisai Azhwar - 2
6 Appakkudathaan Perumal Temple Koviladi, Trichy district
Tamil Nadu
10°50′22″N 78°53′21″E / 10.839307°N 78.889073°E / 10.839307; 78.889073
 
Indravalli
Appala Ranganatha Perumal
The temple has inscriptions from the 18th year of the reign of Aditya Chola.[16] The recorded inscriptions in this temple are numbered 283, 300, 301 and 303 of 1901.[17] The temple is one of the five Pancharanga Kshetrams (also called Pancharangams, meaning the five Rangams or Ranganathas), a group of five Hindu temples on the banks of the Kaveri River dedicated to Ranganatha, a form of Vishnu.[18][19] Periyalvar- 33
Thirumangai Azhwar
Thirumalisai Alvar
Nammazhwar
7 Hara Saabha Vimocchana Perumal Temple Kandiyur, Thanjavur district
Tamil Nadu
10°51′37″N 79°06′32″E / 10.860255°N 79.108891°E / 10.860255; 79.108891
പ്രമാണം:Tirukandiyur.jpg
Indravalli
Appala Ranganatha Perumal
Since Vishnu relieved (vimochana) the sin (saabha) of Shiva (also called Hara), the temple is called Hara Saabha Vimochana Temple.[20]
8 Thirukoodalur Aduthurai
, Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°55′31″N 79°12′13″E / 10.925152°N 79.203532°E / 10.925152; 79.203532
 
Padmasani
Jagathrakshaga Perumal
9 Thirukavithalam Kapisthalam
, Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°56′49″N 79°15′23″E / 10.946890°N 79.256512°E / 10.946890; 79.256512
 
Ramamanivalli
Gajendravaradha Perumal
10 Thiruppullamboothangudi Pullabhoothangudi
, Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°58′18″N 79°18′12″E / 10.971596°N 79.303415°E / 10.971596; 79.303415
Hemabja
Thrudathanvee Ramabadhra Perumal
11 Thiruaadhanur Adanur,
Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°58′35″N 79°18′48″E / 10.976470°N 79.313454°E / 10.976470; 79.313454
 
Ranganayagi
Varshakalathinayaka Perumal
12 Thirukudanthai Kumbakonam, Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°57′35″N 79°22′30″E / 10.959649°N 79.374999°E / 10.959649; 79.374999
 
Komalavalli
Aparyapthamrutha Perumal
13 Thiruvinnagar Tirunageswaram, Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°57′42″N 79°25′55″E / 10.961570°N 79.432080°E / 10.961570; 79.432080
 
Boodevi
Lavanavarjitha Srinivasa Perumal
14 Thirunaraiyur Nachiyar Kovil, Thiruvarur district,
Tamil Nadu
10°54′57″N 79°26′44″E / 10.915844°N 79.445554°E / 10.915844; 79.445554
 
Vanjulavalli
Srinivasa Perumal
15 Thirucherai Tirucherai, Thiruvarur district,
Tamil Nadu
10°52′45″N 79°27′16″E / 10.879135°N 79.454402°E / 10.879135; 79.454402
 
Saranayagi
Saranatha Perumal
16 Thirunandhipura Vinnagaram Nathan Kovil,
Thiruvarur district,
Tamil Nadu
10°55′19″N 79°22′20″E / 10.922075°N 79.372192°E / 10.922075; 79.372192
 
Shenbagavalli
Jagannatha Perumal
17 Thiruvelliyangudi Thiruvelliyangudi,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°03′24″N 79°26′35″E / 11.056687°N 79.443095°E / 11.056687; 79.443095
 
Maragadhavalli
Srungarasundara Danushbani Ramaya Perumal
18 Thirukannamangai Thirukannamangai,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
10°47′58″N 79°35′12″E / 10.799552°N 79.586645°E / 10.799552; 79.586645
 
Abishegavalli
Bhaktavatsala Perumal
19 Thirukannapuram Tirukannapuram,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
10°52′07″N 79°42′15″E / 10.868499°N 79.704266°E / 10.868499; 79.704266
 
Kannapura
Sowriraja Perumal
20 Thirukannangudi Tirukannankudi,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
10°45′26″N 79°45′48″E / 10.757222°N 79.763290°E / 10.757222; 79.763290
Loganayagi
Lokanatha Perumal
21 Thirunagai Nagapattinam,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
10°45′35″N 79°50′37″E / 10.759830°N 79.843706°E / 10.759830; 79.843706
 
Soundaryavalli
Soundararaja Perumal
22 Thiruthanjai Mamanikoil Thanjavur,
Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°48′56″N 79°08′19″E / 10.815669°N 79.138677°E / 10.815669; 79.138677
Rakthapankajavalli
Neelamega Perumal
Manikundram Thanjavur,
Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°49′01″N 79°08′14″E / 10.816923°N 79.137229°E / 10.816923; 79.137229
Ambujavalli
Maniparvatha Perumal
Thanjaiyali Nagar Thanjavur,
Thanjavur district,
Tamil Nadu
10°48′58″N 79°08′21″E / 10.816022°N 79.139155°E / 10.816022; 79.139155
Thanjanayagi
Narasimha Perumal
23 Thiruvazhundur Theranzhdur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°02′48″N 79°34′46″E / 11.046532°N 79.579468°E / 11.046532; 79.579468
 
Rakthapankajavalli
Devadhiraja Perumal
24 Thiruchirupuliyur Thirusirupuliyur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
10°59′28″N 79°40′10″E / 10.991202°N 79.669440°E / 10.991202; 79.669440
 
Dhayanayagi
Krupasamudra Perumal
25 Thiruthalaichanga Nanmadiyam Thalachangadu,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°07′47″N 79°47′07″E / 11.129789°N 79.785252°E / 11.129789; 79.785252
Siras sanga
Chandrasabahara Perumal
26 Thiruindalur Indalur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°04′29″N 79°43′54″E / 11.07479°N 79.73170°E / 11.07479; 79.73170
Pundareegavalli
Parimalaranganatha Perumal
27 Thirukazhicheerama Vinnagaram Sirkazhi,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°04′29″N 79°43′54″E / 11.07479°N 79.731704°E / 11.07479; 79.731704
 
Loganayagi
Lokanatha Thrivikrama Perumal
28 Thirukkavalambadi Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′37″N 79°46′57″E / 11.1769°N 79.7824°E / 11.1769; 79.7824
 
Pankajavalli
Gopala Krishna Perumal
29 Thiruarimeya Vinnagaram Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′40″N 79°46′53″E / 11.17768°N 79.78152°E / 11.17768; 79.78152
 
Amrudhagadavalli
Gadakeli Narthanaya Perumal
30 Thiruvanpurushothamam Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′44″N 79°46′36″E / 11.178783°N 79.776690°E / 11.178783; 79.776690
 
Purushothama
Purushothama Perumal
31 Thirusemponsaikoil Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′42″N 79°46′47″E / 11.178446°N 79.779651°E / 11.178446; 79.779651
 
Sweda Pushpavalli
Hemaranganatha Perumal
32 Thirumanimadakoil Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′26″N 79°46′37″E / 11.173971°N 79.776872°E / 11.173971; 79.776872
 
Pundareegavalli
Sashvatha Deepaya Narayana Perumal
33 Thiruvaigunda Vinnagaram Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′47″N 79°46′42″E / 11.179804°N 79.778267°E / 11.179804; 79.778267
 
Vaigundavalli
Vaikuntanatha Perumal
34 Thiruthetriambalam Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′23″N 79°47′42″E / 11.17302°N 79.7951°E / 11.17302; 79.7951
 
Rakthapankajavalli
Lakshmiranga Perumal
35 Thirumanikoodam Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′39″N 79°46′40″E / 11.177415°N 79.777838°E / 11.177415; 79.777838
 
Boonayagi
Varadharaja Perumal
36 Thiruparthanpalli Parthanpalli,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°10′12″N 79°47′51″E / 11.169952°N 79.797515°E / 11.169952; 79.797515
 
Kamala
Parthasarathy roopa, Kamalapathaye Perumal
37 Thiruvali Thiruvali,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°12′11″N 79°46′28″E / 11.202979°N 79.774538°E / 11.202979; 79.774538
 
Amrudhagadavalli
Kedarapathivaraya Perumal
Thirunagari Thirunagari,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°13′35″N 79°48′01″E / 11.226354°N 79.800335°E / 11.226354; 79.800335
 

38 Thiruthevanarthogai Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°11′49″N 79°46′32″E / 11.196842°N 79.775504°E / 11.196842; 79.775504
 
Samudradanaya
Devanayaka Perumal
39 Thiruvellakulam Thirunangur,
Nagapattinam district,
Tamil Nadu
11°11′24″N 79°45′54″E / 11.190106°N 79.764929°E / 11.190106; 79.764929
 
Padmavathi
Srinivasa Perumal
40 Thiruchitrakoodam Chidambaram,
Cuddalore district,
Tamil Nadu11°23′57″N 79°41′36″E / 11.399207°N 79.693364°E / 11.399207; 79.693364
 
Pundareegavalli
Govindaraja Perumal
41 Thiruvaheendrapuram Thiruvanthipuram,
Cuddalore district,
Tamil Nadu11°44′42″N 79°42′34″E / 11.745099°N 79.709351°E / 11.745099; 79.709351
Hemabujavalli
Devanatha Perumal
42 Thirukkovalur Thirukoyilur,
Tiruvannamalai district,
Tamil Nadu11°58′01″N 79°12′09″E / 11.967006°N 79.202479°E / 11.967006; 79.202479
 
Pushpavalli
Thrivikrama Perumal
43 Thirukkachi - Atthigiri Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°49′09″N 79°43′29″E / 12.819137°N 79.724646°E / 12.819137; 79.724646
 
Perundevi
Devathiraja Perumal
44 Ashtabuyagaram Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°49′22″N 79°42′39″E / 12.822736°N 79.710806°E / 12.822736; 79.710806
 
Padmasani
Gajendravarada Perumal
45 Thiruthanka Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°49′28″N 79°42′20″E / 12.824382°N 79.705543°E / 12.824382; 79.705543
 
Maragadhavalli
Deepaprakasa Perumal
46 Thiruvelukkai Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°49′20″N 79°42′23″E / 12.822197°N 79.706450°E / 12.822197; 79.706450
 
Amruthavalli
Sundharayoghanarasimha Perumal
47 Thiruneeragam Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′21″N 79°42′19″E / 12.839122°N 79.705185°E / 12.839122; 79.705185
 
Boovalli
Jagadeeswara Perumal
48 Thiruppadagam Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′34″N 79°41′49″E / 12.842726°N 79.696941°E / 12.842726; 79.696941
 
Rukmani Sathyabama
Pandavadootha Perumal
49 Nilathingal Thundam Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′51″N 79°41′58″E / 12.847463°N 79.699313°E / 12.847463; 79.699313
 
Chandrasoodavalli
Chandrasooda Perumal
50 Thiruooragam Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′21″N 79°42′19″E / 12.839122°N 79.705185°E / 12.839122; 79.705185
 
Amudavalli
Thrivikrama Perumal
51 Thiruvehka Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°49′27″N 79°42′45″E / 12.824070°N 79.712462°E / 12.824070; 79.712462
 
Komalavalli
Yathokthakari Perumal
52 Thirukkaragam Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′21″N 79°42′19″E / 12.839122°N 79.705185°E / 12.839122; 79.705185
 
Padmamani
Karunagara Perumal
53 Thirukkarvaanam Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′21″N 79°42′19″E / 12.839122°N 79.705185°E / 12.839122; 79.705185
 
Kamalavalli
Neelamega Perumal
54 Thirukkalvanur Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′26″N 79°42′12″E / 12.840653°N 79.703250°E / 12.840653; 79.703250
 
Sundarabimbavalli
Choranatha Perumal
55 Thiruppavalavannam Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′37″N 79°42′27″E / 12.843658°N 79.707604°E / 12.843658; 79.707604
 
Pravalavalli
Pravalavarna Perumal
56 Thiru Parameswara Vinnagaram Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°50′14″N 79°42′34″E / 12.837151°N 79.709482°E / 12.837151; 79.709482
 
Vaigundavalli
Vaikundanatha Perumal
57 Vijayaraghava Perumal Temple Thiruputkuzhi,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°52′22″N 79°37′07″E / 12.872642°N 79.618683°E / 12.872642; 79.618683
 
Maragadavalli
Vijayaraghava Perumal
58 Thirunindravur Thirunindravur,
Tiruvallur District,
Tamil Nadu13°06′45″N 80°01′34″E / 13.112501°N 80.026096°E / 13.112501; 80.026096
 
Sudhavalli
Bhaktavatsala Perumal
59 Thiruvallur Thiruvallur,
Tiruvallur district,
Tamil Nadu13°08′36″N 79°54′27″E / 13.143204°N 79.907439°E / 13.143204; 79.907439
 
Kanagavalli
Vaidhya Veeraraghava Perumal
60 Thiruvallikeni Chennai,
Chennai district,
Tamil Nadu13°03′14″N 80°16′37″E / 13.053920°N 80.276942°E / 13.053920; 80.276942
 
Rukmani
Venkatakrishna Perumal
61 Thiruneermalai Kanchipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°57′50″N 80°06′54″E / 12.963808°N 80.114953°E / 12.963808; 80.114953
 
Sundaravalli
Jalathivarnaya Perumal
62 Thiruvidanthai Thiruvidanthai,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°45′48″N 80°14′33″E / 12.763217°N 80.242538°E / 12.763217; 80.242538
 
Komalavalli
Lakshmivaraha Perumal
63 Thirukkadalmallai Mahabalipuram,
Kanchipuram district,
Tamil Nadu12°37′03″N 80°11′36″E / 12.617464°N 80.193303°E / 12.617464; 80.193303
 
Boosthalamangadevi
Sthalasayana Perumal
64 Thirukkadigai Sholinghur,
Vellore district,
Tamil Nadu13°05′37″N 79°25′29″E / 13.093698°N 79.424626°E / 13.093698; 79.424626
 
Amruthabalavalli
Yoganarasimha Perumal
65 Thiruvayothi Ayodhya,
Faizabad district,
Uttar Pradesh26°42′53″N 82°49′22″E / 26.71481°N 82.82272°E / 26.71481; 82.82272
Seethadevi
Ramachandra Perumal
66 Thirunaimisaranyam Naimisaranya,
Uttar Pradesh27°26′11″N 80°34′14″E / 27.43625°N 80.57052°E / 27.43625; 80.57052
 
Sriharilakshmi
Devaraja Perumal
67 Thirupruthi Jyothirmath,
Chamoli district,
Uttarakhand
29°55′47″N 79°25′21″E / 29.92981°N 79.42245°E / 29.92981; 79.42245
 
Parimalavalli
Paramapurushaya Perumal
68 Thirukkandamenum Kadinagar Devaprayag,
Tehri Garhwal district,
Uttarakhand
26°57′00″N 80°26′19″E / 26.95009°N 80.43869°E / 26.95009; 80.43869
 
Pundareegavalli
Neelamega Perumal
69 Thiruvadariyachramam Badrinath,
Chamoli district,
Uttarakhand
26°57′00″N 80°26′19″E / 26.95009°N 80.43869°E / 26.95009; 80.43869
 
Aravindavalli
Badrinarayana Perumal
70 Thirusalakraamam Muktinath Valley
28°49′00″N 83°52′17″E / 28.816711°N 83.871280°E / 28.816711; 83.871280
 
Sridevi
Srimoorthi Perumal
71 Thiruvadamadurai Mathura,
Mathura district,
Uttar Pradesh
27°30′17″N 77°40′11″E / 27.504756°N 77.669646°E / 27.504756; 77.669646
 
Sathyabama
Govardhanagiridhari Perumal
72 Thiruvaipadi Gokul,
Mathura district,
Uttar Pradesh
26°57′00″N 80°26′19″E / 26.95009°N 80.43869°E / 26.95009; 80.43869
 
Rukmani Sathyabama
Navamohanakrishna Perumal
73 Thirudwaragai Dwarka,
Devbhoomi Dwarka district,
Gujarat
24°00′36″N 73°19′50″E / 24.00995°N 73.33053°E / 24.00995; 73.33053
 
Lakshmi
Rukmanyadhi Ashtamahishi,
Dwarakadeesa Perumal
74 Thirusingavelkundram (Ahobilam) Ahobilam,
Kurnool district,
Andhra Pradesh
15°20′28″N 79°09′12″E / 15.34099°N 79.15329°E / 15.34099; 79.15329
 
Amruthavalli Senchulakshmi
Lakshminarasimha Perumal
75 Thiruvengadam(Tirupati) Tirupati,
Chittoor district,
Andhra Pradesh
13°50′02″N 79°24′31″E / 13.83393°N 79.40872°E / 13.83393; 79.40872
 
Padmavathi
Srinivasa Perumal
76 Thirunavai Tirunavaya,
Mallapuram district,
Kerala
10°21′39″N 76°50′12″E / 10.360704°N 76.83654°E / 10.360704; 76.83654
 
Vithuvakoduvalli
Abhayapradhaya Perumal
77 Thiruvithuvakodu Thiruvithuvakoodu,
Palakkad district,
Kerala
10°21′39″N 76°50′12″E / 10.36070°N 76.83654°E / 10.36070; 76.83654
Vathsalyavalli
Katkaraswami Perumal
78 Thirukatkarai Thrikkakara,
Ernakulam district,
Kerala
10°21′39″N 76°50′12″E / 10.36070°N 76.83654°E / 10.36070; 76.83654
 
Madhuraveni
Sookthinatha Perumal
79 Thirumoozhikkalam Thirumoozhikulam,
Ernakulam district,
Kerala
10°21′39″N 76°50′11″E / 10.36070°N 76.8365°E / 10.36070; 76.8365
 
Vathsalyavalli
Sundaraya Perumal
80 Thiruvallavazh Thiruvalla,
Pathanamthitta district,
Kerala
9°25′38″N 76°49′02″E / 9.42723°N 76.81732°E / 9.42723; 76.81732
 
Karpagavalli
Amruthanarayana Perumal
81 Thirukkadithanam Thrikkodithanam,
Kottayam District,
Kerala
9°25′38″N 76°49′02″E / 9.42723°N 76.81732°E / 9.42723; 76.81732
 
Rakthapankajavalli
Devathideva Perumal
82 Thiruchengundrur Chengannur,
Alappuzha District,
Kerala
9°25′38″N 76°49′02″E / 9.42723°N 76.81732°E / 9.42723; 76.81732
Hemalatha
Mayashaktiyuthaswamy Perumal
83 Thiruppuliyur Thripuliyur,
Alappuzha District,
Kerala
9°25′38″N 76°49′02″E / 9.42723°N 76.81732°E / 9.42723; 76.81732
 
Padmasani
Vamana Perumal
84 Thiruvaranvilai Aranmula,
Pathanamthitta District,
Kerala
9°21′20″N 76°45′37″E / 9.35542°N 76.76033°E / 9.35542; 76.76033
 
Kamalavalli
Kamalanatha Perumal
85 Thiruvanvandoor Thiruvanvandoor,
Alappuzha District,
Kerala
9°21′20″N 76°45′37″E / 9.35542°N 76.76031°E / 9.35542; 76.76031
 
Harilakshmi
Ananthapadmanabha Perumal
86 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram,
Thiruvananthapuram District,
Kerala
8°32′02″N 76°55′40″E / 8.53402°N 76.92787°E / 8.53402; 76.92787
 
Maragadhavalli
Adhikesava Perumal
87 Thiruvattaru Thiruvattar,
Kanyakumari district,
Tamil Nadu
8°22′08″N 77°14′30″E / 8.36897°N 77.241670°E / 8.36897; 77.241670
 
Kamalavalli
Thiruvazhmarbhan Perumal
88 Thiruvanparisaram Thiruppathisaram,
Kanyakumari district,
Tamil Nadu8°15′15″N 77°28′13″E / 8.254153°N 77.47032°E / 8.254153; 77.47032
 
vamanashetravalli
Vamanakshetrapoornaya Perumal
89 Thirukkurungudi Thirukkurungudi,
Tirunelveli district,
Tamil Nadu8°26′13″N 77°31′33″E / 8.436906°N 77.5259°E / 8.436906; 77.5259
 
Chireevaramangaivalli
Thothadhrinatha Perumal
90 Thirucheeravaramangai Nanguneri,
Tirunelveli district,
Tamil Nadu8°26′13″N 77°31′33″E / 8.436905°N 77.5259°E / 8.436905; 77.5259
 
Boonayagi, Vaigundavalli
Vaikuntanatha Perumal
91 Thiruvaigundam Srivaikuntam,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′35″N 77°58′34″E / 8.609726°N 77.9760°E / 8.609726; 77.9760
 
Varagunavalli
Vijayasana Perumal
92 Thiruvaragunamangai Natham,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′35″N 77°58′34″E / 8.60972°N 77.976037°E / 8.60972; 77.976037
 
Boonayagi
Boomipalaya Vairinedharchidha Gopaya Perumal
93 Thiruppuliangudi Thirupulingudi,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′35″N 77°58′34″E / 8.60972°N 77.976037°E / 8.60972; 77.976037
 
Visalakrishnakshidevi
Aravindhalochana Perumal
94 Thirutholaivillimangalam (Navathirupathi) Tholavillimangalam,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′35″N 77°58′34″E / 8.60972°N 77.97603°E / 8.60972; 77.97603
 
Baligavalli Padmavathi
Srinivasa Perumal
95 Thirukkulandai (Navathirupathi) Perungulam,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′25″N 77°57′02″E / 8.606968°N 77.950545°E / 8.606968; 77.950545
 
Kolurvalli
Nikshepavithaya Perumal
96 Thirukkolur (Navathirupathi) Thirukolur,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′23″N 77°58′26″E / 8.6065018°N 77.97389°E / 8.6065018; 77.97389
 
Kundalakarnadevi
Dheerga Magarakundaladharaya Perumal
97 Thirupperai Thenthiruperai,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′23″N 77°58′26″E / 8.60650°N 77.97389°E / 8.60650; 77.97389
 
Aadhinathavalli
Aadhinatha Perumal
98 Thirukkurugur Alwarthirunagari,
Thoothukudi district,
Tamil Nadu8°36′25″N 77°57′02″E / 8.60696°N 77.95054°E / 8.60696; 77.95054
 
Kodhadevi
Vadapathrasayee Perumal
99 Thiruvillipputhur Srivilliputhur,
Virudhunagar district,
Tamil Nadu8°36′25″N 77°57′02″E / 8.60696°N 77.95054°E / 8.60696; 77.95054
 
Rakthapankajavalli
Narayana Perumal
100 Thiruthangal Thiruthankal
Virudhunagar district,
Tamil Nadu9°00′39″N 77°53′07″E / 9.010702°N 77.8853°E / 9.010702; 77.8853
 
Madhuravalli
Sangamasundharaya Perumal
101 Thirukkoodal Madurai,
Madurai district,
Tamil Nadu9°59′19″N 78°15′52″E / 9.98860°N 78.26434°E / 9.98860; 78.26434
 
Sundaravalli
Chorasundara Perumal
102 Thirumaliruncholai Alagar Koyil,
Madurai district,
Tamil Nadu9°59′19″N 78°15′52″E / 9.988609°N 78.2643428°E / 9.988609; 78.2643428
 
Mohavalli
Kalamega Perumal
103 Thirumogur Thirumohur,
Madurai district,
Tamil Nadu9°59′19″N 78°15′52″E / 9.98860°N 78.26434°E / 9.98860; 78.26434
 
Mahalakshmi
Uraga Mrudusayanaya Perumal
104 Thirukkoshtiyur Thirukoshtiyur,
Sivaganga district,
Tamil Nadu9°59′19″N 78°15′51″E / 9.98860°N 78.2643°E / 9.98860; 78.2643
 
Kalyanavalli, Padmasani
Kalyana Jagannatha Perumal
105 Thiruppullani Thirupullani,
Ramanathapuram district,
Tamil Nadu9°59′19″N 8°15′52″E / 9.98860°N 8.26434°E / 9.98860; 8.26434
 
Ujjeevana
Sathyagirinatha Perumal
106 Thirumeyyam Thirumayam,
Pudukottai district,
Tamil Nadu9°59′19″N 78°15′51″E / 9.98860°N 78.2643°E / 9.98860; 78.2643
 
Sridevi
Venkatesa Perumal
107 Thirupalkadal Heavenly
Vinnulaga Thirupathi
Kadal Magal
Sri Devi
Thiruppaarkadal Nathan
108 Thirupparamapadham Heavenly
Vinnulaga Thirupathi
 

Periya Pirattiyaar

Paramapadha Nathan

 1. Mittal, Sushil; Thursby, G. R. (2005). The Hindu World. New York: Routelge. p. 456. ISBN 0-203-67414-6.
 2. Vater, Tom (2010). Moon Spotlight Angkor Wat. USA: Perseus Books Group. p. 40. ISBN 9781598805611.
 3. Jones, Victoria (2004). Wonders of the World Dot-to-Dot. New York: Sterling Publishing Co., Inc. p. 4. ISBN 1-4027-1028-3.
 4. S., Prabhu (27 December 2012). "Unique drama unfolds during procession". The Hindu. Retrieved 2013-09-09.
 5. "Unique drama unfolds during procession". The Hindu. 8 April 2005. Archived from the original on 2013-01-25. Retrieved 2013-09-09.
 6. S., Prabhu (6 January 2012). "Ranganatha suffered his pain". The Hindu. Retrieved 2013-07-21.
 7. T.A., Srinivasan (21 March 2003). "Temple for the Great Trinity". The Hindu. Archived from the original on 2003-10-13. Retrieved 2013-09-09.
 8. Daniel, Val (1984). Fluid Signs: Being a Person the Tamil Way. University of California Press. pp. 139–140. ISBN 9780520061675.
 9. Hultzsch, Eugen (1890). South-Indian inscriptions, Volumes 9–10. Superintendent, Gov't press. p. 298.
 10. "Swastik Well, Tiruvellarai". Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu. Retrieved 2013-07-07.
 11. M., Balaganessin (2008-05-17). "Pallava-built tank plagued by vandalism at Tiruvellarai". The Hindu. Tiruchi. Archived from the original on 2008-05-20. Retrieved 2013-03-04.
 12. "Hundreds pull temple car". The Hindu. Tiruchi. 2010-04-09. Retrieved 2013-03-04.
 13. "Devotees pull temple car". The Hindu. Tiruchi. 2012-03-19. Retrieved 2013-03-04.
 14. "Sri Sundararaja Perumal temple". Dinamalar. Retrieved 2013-09-09.
 15. Ayyar, P. V. Jagadisa (1982). South Indian Shrines: Illustrated. New Delhi: Asian Educational Services. p. 533. ISBN 9788120601512.
 16. Jouveau-Dubreuil, Tony (1994). The Pallavas. New Delhi: Asian Educational Services. p. 77. ISBN 81-206-0574-8.
 17. Jouveau-Dubreuil, G. (1994). Pallava Antiquities – 2 Vols. Asian Educational Services. p. 13. ISBN 978-81-206-0571-8.
 18. S., Prabhu (16 September 2010). "Restoring the glory of a temple". The Hindu. Retrieved 2013-09-09.
 19. Soundara Rajan, Kodayanallur Vanamamalai (2001). Concise classified dictionary of Hinduism. New Delhi: Concept Publishing Company. p. 65. ISBN 81-7022-857-3. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 20. "Temple for the Great Trinity". The Hindu. 11 June 2005. Retrieved 21 February 2016.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദിവ്യദേശങ്ങൾ&oldid=4093318" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്