ജൈവതന്മാത്രകളുടെ പട്ടിക

(List of biomolecules എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ജൈവതന്മാത്രകളുടെ  പട്ടികയാണ് തോഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്:

A തിരുത്തുക

B തിരുത്തുക

C തിരുത്തുക

D തിരുത്തുക

E തിരുത്തുക

F തിരുത്തുക

G തിരുത്തുക

H തിരുത്തുക

I തിരുത്തുക

J തിരുത്തുക

K തിരുത്തുക

L തിരുത്തുക

For substances with an l- or L- prefix such as L-alanine or DL-alanine, please see the parent page (in this case alanine).

M തിരുത്തുക

N തിരുത്തുക

O തിരുത്തുക

P തിരുത്തുക

Q തിരുത്തുക

R തിരുത്തുക

S തിരുത്തുക

T തിരുത്തുക

U തിരുത്തുക

V തിരുത്തുക

W തിരുത്തുക

X തിരുത്തുക

Y തിരുത്തുക

Z തിരുത്തുക

See also തിരുത്തുക