വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/അംഗങ്ങൾ

സാങ്കേതികപദാവലി എന്ന പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ അതതു മേഖലകളിൽ # ചിഹ്നം ചേർത്ത് ഒപ്പുവെയ്ക്കുക. താങ്കൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാനാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുമല്ലോ.

ഗണിതശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 1. അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 17:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

ജീവശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 1. -- എന്റെ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍
 2. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ എന്റെ എളിയ സഹായം പ്രതിക്ഷിക്കാം. സസ്യ ശാസ്ത്രത്തിലും എന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും --babug** 16:54, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. ഞാനും --Challiovsky Talkies ♫♫ 05:17, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 5. വളരെ ചെറിയരീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ മാത്രം കൈമുതലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാനും എന്നാൽ കഴിയും വിധം സഹായിക്കാം.--സുഗീഷ് 10:07, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 6.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

ജ്യോതിശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 1. riyazahamed 12:44, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുറേ പുതിയ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും -- റസിമാൻ ടി വി 17:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. പ്രതീഷ്|s.pratheesh(സംവാദം) 10:29, 7 മേയ് 2010 (UTC)
 5.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

തത്ത്വചിന്തതിരുത്തുക

 1. ഇന്ത്യൻ തത്ത്വചിന്തയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും--Mra 16:14, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. --വിചാരം 18:28, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. ഭാരതീയദർശനം, അതിന്റെ ആസ്തിക-നാസ്തിക ശാഖകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ സഹായിക്കാൻ‌ കഴിയും (ഒരുപക്ഷേ.. തർക്കം കൊഴുപ്പിക്കാനെങ്കിലും)--Naveen Sankar 10:46, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 5. --Rajesh Odayanchal 11:58, 21 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 6.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഭൂമിശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 1. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഭൗതികശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 1. riyazahamed 12:41, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. --എന്റെ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാംഎഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 13:49, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. ഭൗത്കശാസ്ത്രത്തിൽ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം --babug** 16:54, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 17:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 5. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 6. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും അതിന്റെ പ്രധാന ശാഖകളിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയും -- ‌‌Naveen Sankar 10:38, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 7. എനിക്കു അറിയാവുന്നവ പങ്കുവയ്ക്കാം,അറിയാത്തവ തേടികണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കാം. --അനീഷ് 04:26, 30 നവംബർ 2009 (UTC)
 8. കിരൺ ഗോപി 11:36, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)
 9.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)
 10.   എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സാങ്കേതികപദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. --അഭിജിത്ത് ആർ. മോഹൻ

മതംതിരുത്തുക

 1. നൗഫൽ 13:19, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. ഇസ്‌ലാമികലേഖനങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം -- റസിമാൻ ടി വി 17:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. --വിചാരം 18:27, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 5. ഇവിടെ ആവുന്നത് ചെയ്യാം.Georgekutty 06:07, 2 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 6. --Rajesh Odayanchal 11:58, 21 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 7.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)
 8. ക്രിസ്തുമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദാവലിയിൽ എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യാം.--ജോസഫ് 07:43, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

രസതന്ത്രംതിരുത്തുക

 1. riyazahamed 12:41, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. എന്റെ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 13:50, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

സാങ്കേതികവിദ്യതിരുത്തുക

 1. riyazahamed 12:41, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. എന്റെ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 13:51, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 17:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 5. --Rajesh Odayanchal 11:58, 21 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 6. പ്രതീഷ്|s.pratheesh(സംവാദം) 10:29, 7 മേയ് 2010 (UTC)
 7. ]-[rishi :-Naam Tho Suna Hoga 10:48, 7 മേയ് 2010 (UTC)
 8. കിരൺ ഗോപി 11:35, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010 (UTC)
 9.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)
 10. അനിവർ അരവിന്ദ് (സംവാദം) 07:53, 3 ജൂൺ 2013 (UTC)

സാംസ്കാരികംതിരുത്തുക

 1. riyazahamed 12:41, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. --Rameshng:::Buzz me :) 13:01, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. സാഹിത്യം, ചലച്ചിത്രം, തുടങ്ങി കലാവിഭാഗത്തിൽ മൊത്തവും ചില്ലറയുമായ സഹായങ്ങൾ--തച്ചന്റെ മകൻ 13:12, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. നൗഫൽ 13:24, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 5. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ, സംസ്കാരപഠനം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ എളിയ വിധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും--Mra 16:14, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 6. --വിചാരം 18:27, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 7. വിനോദം, ചലച്ചിത്രം തുടങ്ങിയവ ഒഴികെ ശ്രമിക്കാം--ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 8. --Rajesh Odayanchal 11:59, 21 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 9.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

സാമൂഹികശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 1. riyazahamed 12:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 2. ഭാഷാശാസ്ത്രം, പത്രപ്രവർത്തനം, ഫോൿലോർ, നരവംശശാസ്ത്രം, ചിഹ്നശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സംജ്ഞകൾ ക്രോഡീകരിക്കാനും പദസൂചികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മുൻകൈയെടുക്കാം--തച്ചന്റെ മകൻ 13:08, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 3. ചരിത്രം, സംസ്കാരം, നരവംശശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ കഴിയുന്നതും സഹായിക്കാം. നൗഫൽ 13:23, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 4. ഭാഷാശാസ്ത്രം,ഭാഷാപഠനം, എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും--Mra 16:14, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 5. --വിചാരം 18:26, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 6. --Challiovsky Talkies ♫♫ 05:20, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 7. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 8. --Rajesh Odayanchal 11:59, 21 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 9.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 1. സാങ്കേതിക പദങ്ങളിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം--Sahridayan 08:21, 7 മേയ് 2010 (UTC)
 2.  എന്നാലാവുന്ന സഹായം ചെയ്യാം. --പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 18:13, 18 ജനുവരി 2013 (UTC)

വിവിധശാസ്ത്രമേഖലകൾതിരുത്തുക

 1. --ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 22:54, 25 മേയ് 2010 (UTC)