വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/മേഖലകൾ/സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

അംഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ശാസ്ത്രസംജ്ഞകളുടെ സമവായത്തിന് സംവാദതാളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പദസൂചികൾ

തിരുത്തുക