ജൈവതന്മാത്രകളുടെ പട്ടിക

ജൈവതന്മാത്രകളുടെ  പട്ടികയാണ് തോഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്:

Aതിരുത്തുക

Bതിരുത്തുക

Cതിരുത്തുക

Dതിരുത്തുക

Eതിരുത്തുക

Fതിരുത്തുക

Gതിരുത്തുക

Hതിരുത്തുക

Iതിരുത്തുക

Jതിരുത്തുക

Kതിരുത്തുക

Lതിരുത്തുക

For substances with an l- or L- prefix such as L-alanine or DL-alanine, please see the parent page (in this case alanine).

Mതിരുത്തുക

Nതിരുത്തുക

Oതിരുത്തുക

Pതിരുത്തുക

Qതിരുത്തുക

Rതിരുത്തുക

Sതിരുത്തുക

Tതിരുത്തുക

Uതിരുത്തുക

Vതിരുത്തുക

Wതിരുത്തുക

Xതിരുത്തുക

Yതിരുത്തുക

Zതിരുത്തുക

See alsoതിരുത്തുക