ഖരഹരപ്രിയ

22-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(ഖരഹരപ്രിയ (മേളകർത്താരാഗം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർ‌ണാടക സംഗീതത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ മേളകർ‌ത്താരാഗമാണ് ഖരഹരപ്രിയ. ഹരൻ എന്നാൽ ശിവൻ, പ്രിയ എന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഹരപ്രിയ എന്നാണ് ഈ രാഗത്തിന്റെ ശരിയായ നാമമെന്നും 22 എന്ന സംഖ്യ ലഭിക്കാനായി ഖര എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ ഖരഹരപ്രിയ എന്ന പദത്തിന് തന്നെ അർത്ഥം ഉണ്ട്. ഖരൻ എന്നത് ഒരു രാക്ഷസനും ഹരൻ എന്നാൽ നിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥം കല്പിക്കുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ കാപിയോട് ഈ രാഗത്തിന് സാദൃശ്യമുണ്ട്.

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

പല സംഗീതജ്ഞരും ഖരഹരപ്രിയയിൽ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്യാഗരാജസ്വാമികളാണ് ഖരഹരപ്രിയയിൽ കാര്യമായി മികച്ച രചനകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്നു പറയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ പലതും വളരെ പ്രസിദ്ധവുമാണ്. മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരും ശ്യാമശാസ്ത്രികളും ഈ രാഗത്തിൽ രചനകൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.[1]

ഘടനയും ലക്ഷണവും

തിരുത്തുക

ആരോഹണം സ രി2 ഗ2 മ1 പ ധ2 നി2 സ

അവരോഹണം സ നി2 ധ2 പ മ1 ഗ2 രി2 സ

ജന്യരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

നിരവധി ജന്യരാഗങ്ങളുള്ള ഒരു മേളകർ‌ത്താരാഗമാണ് ഖരഹരപ്രിയ. അവയിൽ ചിലത് ആഭേരി, ആഭോഗി, മദ്ധ്യമാവതി, മുഖാരി, ശിവരഞ്ജനി, ശ്രീരഞ്ജനി ഇവയാണ്.

രാമാ നീ സമാനമേവരു ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ചക്കനീ രാജാ മാർഗ്ഗമുലുന്ദക‌-ത്യാഗരാജ സ്വാമി

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
ആമ്പല്ലൂർ അമ്പലത്തിൽ മായാമയൂരം
ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി ഡേയ്ഞ്ചർ ബിസ്കറ്റ്
ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ പവിത്രം
രാധ തൻ പ്രേമത്തോടാണോ ഭക്തിഗാനം (ആൽബം: മയിൽപീലി)
സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ ദേവി

http://www.carnatica.net/nvr/kharahara.pdf

  1. Article from Carnatica.net
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഖരഹരപ്രിയ&oldid=3611249" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്