ശുഭപന്തുവരാളി

45-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(ശുഭപന്തുവരാളി (മേളകർത്താരാഗം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 45ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് ശുഭപന്തുവരാളി.ശിവപന്തുവരാളി എന്നൊരു നാമവും ഇതിനുണ്ട്.

ലക്ഷണം,ഘടന

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം സ രി ഗ മ2 പ ധ1 നി3 സ
  • അവരോഹണം സ നി3 ധ1 പ മ2 ഗ1 രി1 സ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
മംഗളദീപവുമായ് തൃക്കാർത്തിക കൈക്കുടന്ന നിലാവ്
ശ്രീപാദമേ ഗതി ജഗദംബികേ തട്ടകം
മൗനമേ നിറയും മൗനമേ തകര
എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഒരേ കടൽ

http://carnaticmusicguide.myforumportal.com/forum/viewtopic.php?p=42 Archived 2020-12-02 at the Wayback Machine.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശുഭപന്തുവരാളി&oldid=3808746" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്