ജലാർണ്ണവം

38-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(ജലാർണ്ണവം (മേളകർത്താരാഗം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ 38-ാം മേളകർത്താരാഗമാണ് ജലാർണ്ണവം. കർണാടകസംഗീതത്തിലെ അടിസ്ഥാനരാഗങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്ന രാഗങ്ങളാണ് മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ. എഴുപത്തിരണ്ട് മേളകർത്താരാഗങ്ങളാണ് കർണാടകസംഗീതത്തിലുള്ളത്.

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

ലക്ഷണം,ഘടനതിരുത്തുക

ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സ്വരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ജലാർണ്ണവമൊരു സമ്പൂർണ്ണ രാഗമാണ്. രത്നാംഗിയുടെ പ്രതിമധ്യമരാഗമാണ് ജലാർണ്ണവം. പൂർവാംഗസ്വരങ്ങളിൽ സാലകരാഗത്തിന്റെ സ്വരങ്ങളും ഉത്തരാംഗസ്വരങ്ങളിൽ തോടിയുടെ സ്വരങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ രാഗം ഋഷിചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. [1][2][3]

  • ആരോഹണം സ രി1 ഗ1 മ2 പ ധ1 നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ1 പ മ2 ഗ1 രി1 സ

നാമവിശേഷംതിരുത്തുക

ജലാർണ്ണവമെന്നാൽ മഹാസമുദ്രമെന്നാണർഥം. സമുദ്രത്തിന്റെ അലകളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് സമാനമാണ് ജലാർണവത്തിന്റെ രാഗാലാപനപദ്ധതി.

കൃതികൾതിരുത്തുക

കൃതി കർത്താവ്
കനക മയൂര കോടീശ്വര അയ്യർ
മഹേശ്വരി കാവൂന ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
യേ ഭവ ജലാർണ്ണവം സംതരിതും ശ്രീമഹാ വൈദ്യനാഥശിവൻ

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  2. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജലാർണ്ണവം&oldid=3116103" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്