നാഗനന്ദിനി

30-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(നാഗനന്ദിനി (മേളകർത്താരാഗം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിൽ (ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം). 72 -ാമത്തെ മേളകർത്താ രാഗങ്ങളിൽ 30-ാമത്തെ മേളകർത്താ രാഗമാണ്. നാഗനന്ദിനി (pronounced നാഗ+ നന്ദിനി-മകൾ (നന്ദിനി) of നാഗ/Mountain i.e. പാർവതി) മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ കർണാടക സംഗീത സ്കൂളിൽ ഇതിനെ നാഗഭരണം എന്നു വിളിക്കുന്നു[1][2][3]

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

ലക്ഷണം,ഘടന

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ3 മ1 പ ധ3 നി3 സ
  • അവരോഹണം സ നി3 ധ3 പ മ1 ഗ3 രി2 സ
കൃതി കർത്താവ്
ദാക്ഷായണീ രക്ഷമാം ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
നാഗാഭരണം മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതർ
നയേൻ ഉനയേ കോടീശ്വര അയ്യർ
  1. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  2. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras

http://www.scribd.com/doc/3081383/CARNATIC-MUSIC-COMPOSITION-DATABASE

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നാഗനന്ദിനി&oldid=3116095" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്