സുവർണ്ണാംഗി

47-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 47ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് സുവർണ്ണാംഗി.

ലക്ഷണം,ഘടനതിരുത്തുക

  • ആരോഹണം സ രി1 ഗ2 മ2 പ ധ2 നി3 സ
  • അവരോഹണം സ നി3 ധ2 പ മ2 ഗ2 രി1 സ

ഈ രാഗം വസുചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജന്യരാഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ആഭിരി,ചന്ദ്രജ്യോതി,സൌവിര എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്യരാഗങ്ങളാണ്.

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

കൃതികൾതിരുത്തുക

കൃതി കർത്താവ്
ഇഹപര സുഖ കോടീശ്വര അയ്യർ
സരസ സൌവിര മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
ശ്രീ രഘുപതിം ബാലമുരളീകൃഷ്ണ

അവലംബംതിരുത്തുക

http://www.scribd.com/doc/3081383/CARNATIC-MUSIC-COMPOSITION-DATABASE

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുവർണ്ണാംഗി&oldid=3116112" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്