സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം (മേളകർത്താരാഗം)

57-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ 57ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് സിംഹേന്ദ്രമദ്ധ്യമം

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

ലക്ഷണം,ഘടന

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ2 മ2 പ ധ1 നി3 സ
  • അവരോഹണം സ നി3 ധ1 പ മ2 ഗ2 രി2 സ

ദിശിചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഗമാണിത്.

ജന്യരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ശുദ്ധരാഗം,പ്രണവപ്രിയ,ശേഷാനന്ദ,വിജയസരസ്വതി ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്യരാഗങ്ങൾ

കൃതി കർത്താവ്
അതിസുന്ദരം അവ്യക്തം മുത്തയ്യാ ഭാഗവതർ
അസൈന്താടും വെങ്കിട്ടസുബ്ബ അയ്യർ
ഏനോ അവർക്ക് പെരിയസ്വാമി തൂരൻ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
കൃതി കർത്താവ്
അമ്മേ അമ്മേ കണ്ണീർ തെയ്യം വാൽക്കണ്ണാടി
എന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പ്രണയകഥയിലെ ഉൾക്കടൽ

http://www.scribd.com/doc/3081383/CARNATIC-MUSIC-COMPOSITION-DATABASE