മാർക്സിസ്റ്റ് വർഗ്ഗാവലോകനങ്ങളിൽ നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് വർഗ്ഗബോധം. ഒരു സമൂഹത്തിലെ പൊതുവായ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ പങ്ക് വയ്ക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ, തങ്ങളിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള വർഗ്ഗ താല്പര്യങ്ങളെ പറ്റി അവബോധിതരാവുകയും, വർഗ്ഗ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാൻ വേണ്ടി ഐക്യപ്പെടുകയും, സ്വയം ബോധ്യത്തോടെ സംഘടിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് മാർകിസ്റ്റ് തത്ത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് വർഗ്ഗബോധം. ക്ലാസിക് മാർക്സിസ്റ്റ് രൂപകല്പനകളിൽ വർഗ്ഗ നിലപാടുകൾ വർഗ്ഗ ബോധത്തിലേക്കും, വർഗ്ഗബോധം വർഗ്ഗ സമരത്തിലേക്കും നയിക്കും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.[1]

മാർക്സിസം
സാമൂഹിക-മാനവ ശാസ്ത്രങ്ങൾ
തൊഴിലാളി
ബൂർഷ്വാസി
വർഗ്ഗബോധം
വർഗ്ഗസമരം
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം
അടിമത്തം
നാടുവാഴിത്തം
മുതലാളിത്തം
സോഷ്യലിസം
കമ്യൂണിസം
ധനതത്വശാസ്ത്രം
മാർക്സിയൻ ധനതത്വശാസ്ത്രം
വിഭവങ്ങൾ
ചൂഷണം
അദ്ധ്വാനം
മൂല്യ നിയമം
ഉല്പാദനോപാധികൾ
ഉല്പാദന രീതികൾ
അധ്വാനശക്തി
മിച്ച അദ്ധ്വാനം
മിച്ചമൂല്യം
വേതന ജോലി
ചരിത്രം
മുതലാളിത്ത ഉല്പാദനസമ്പ്രദായം
വർഗ്ഗ പ്രയത്നം
തൊഴിലാളിവർഗ സർവാധിപത്യം
Primitive accumulation of capital
തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവം
തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ സാർവ്വദേശീയത
ലോക വിപ്ലവം
Philosophy
മാർക്സിയൻ തത്ത്വശാസ്ത്രം
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം
Analytical Marxism
അരജാകവാദവും മാർക്സിസവും
Marxist autonomism
Marxist feminism
മാർക്സിസ്റ്റ് മാനവികതാവാദം
Structural Marxism
പാശ്ചാത്യ മാർക്സിസം
പ്രധാന മാർക്സിസ്റ്റുകൾ
കാറൽ മാർക്സ്
ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസ്
കാൾ കോട്സ്കി
ജോർജി പ്ലെഖാനോവ്
ലെനിൻ
ലിയോൺ ട്രോട്സ്കി
റോസ ലക്സംബർഗ്
മാവോ സെ-തൂങ്
ജോർജ് ലൂക്കാക്സ്
അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി
ഫിദൽ കാസ്ട്രോ
ചെ ഗുവേര
Karl Korsch
Frankfurt School
ലൂയി അൽത്തൂസർ
വിമർശനങ്ങൾ
മാർക്സിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ
Full list
കവാടം:കമ്മ്യൂണിസം

ഏറ്റവും ലളിതമായി നിർവ്വചിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക തലത്തിൽ ഏതൊരുത്തനും ഇതര അംഗങ്ങളുമായി പങ്ക് വയ്ക്കുന്ന പൊതുവായ ജീവിതനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് വർഗ്ഗബോധം [2].

കാൾ മാർക്സിന്റെ കാഴ്ചപാടിൽ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ഘടനാ നിർണ്ണയം നടക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ തന്നെയുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളാണെന്നും, സാമ്പത്തിക വികസനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസമത്വം സുവിദിതവും സുതാര്യവുമാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വിപ്ലവാഭിമുഖ്യമുള്ള വർഗ്ഗബോധം സ്വതേ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുതാല്പര്യങ്ങളല്ല സ്വയം ബോധ്യമുള്ള വർഗ്ഗ ബോധത്തെ ഉണർത്തുന്നതെന്ന് മാർക്സ് കരുതിയിരുന്നില്ല [1].

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 Wendy Bottero. "Class Consciousness". Blackwell Encyclopedia of Sociology. Retrieved 24 January 2012.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. "Class Conscious". Blackwell Encyclopedia of Sociology. Retrieved 24 January 2012.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗബോധം&oldid=3808675" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്