സുധീറിന് സ്വാഗതം. ഇംഗ്ളീഷ് Talk page-ൽ ഞാൻ എഴുതിയതു ദയവായി കാണുക. മലയാളം വിക്കിപീടിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുംപൊൾ കഴിയുന്നതും വരമൊഴി തരുന്നതു അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള മിക്കവാറും ബ്രൌസറുകളിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതു യുണീക്കോഡിൻറ്‍റെ ശരിയായ വിവർത്തനമല്ല. അതിനാൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പല അക്ഷര "തെറ്‍റുകളും" ബ്രൌസർ, ഫോണ്ട്, ഓപെറേറ്‍റിംഗ് സിസ്റ്‍റം എന്നിവയിൽ ഒന്നിൻറ്‍റെ തെറ്‍റായിരിക്കു,. വരമൊഴിയിലും ചില തെറ്‍റുകൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ കഴിയുന്നതും വരമൊഴിയിൽ എഴുതിയ ഇംഗ്ളീഷ് ലേഖനവും സൂക്ഷിച്ചുവക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതു വെറും താൽകാലികമായ ഒരു കരുതൽ മാത്രമാണു. യുണീക്കോഡിൻറ്‍റെ പുതിയ പതിപ്പിൽ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടുന്നു അറിയുന്നു. പുതിയ പതിപ്പു (വേർഷൻ ൪.൦) അധികം താമസമില്ലാതെ തന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. അപ്പൊൾ വരമൊഴിയും ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും എന്ന് കരുതുന്നു.
PS: The front page and the title of the article on Basheer have INCORRECT Unicode which is why many of the chillaksharams there are rendered correctly in Windows with InternetExplorer and Thoolika font. I made these "corrections" when I discovered the Thoolika font and found out how I can get proper chill~ rendering. Later I found out that the "corrections" I made were in fact wrong under the Unicode standard. I haven't reverted these since it doesn't make much sense to do that till we have a setup where things work well. But when adding new articles, please try to stick to Varamozhi output which is often correct Unicode though it renders incorrectly in our setup. There are still some outstanding issues in Unicode which we hope will soon be standardized. That's why keeping the Varamozhi Malayalam-in-English text is important for the time being. I'm thinking of starting a page in yahoo groups where such files can be stored temporarily. Please let me know what you think of this idea. ~വിനോദ്

To create a new link with a Malayalam title (in fact, we are supposed to have only Malayalam titles), the easiest method is to add an empty link from another page, say the main page: like so [[വരമൊഴി]] (which would appear in the page as a link, like so വരമൊഴി). Now open the page where you added the link and follow the newly made link. This will take you to the edit window where you can add material. Read How to start a page from English Wikipedia to learn more. I've taken care of the title of the വിക്കി article you created. Looking forward to more.
Ps: Cibu updated Varamozhi yesterday with a Unicode bug fix. [It was about the incorrect coding of mpa as m_pa]. Please download the updated varamozhi. This might show up incorrectly in Thoolika. This is a problem with the font. I've contacted Supersoft and they are now aware of the problem. If you suspect you have found any other bugs in Varamozhi in the way it encodes Unicode, do let me know. I can check whether it's a problem with Varamozhi or the font and let the appropriate person know. Currently known problems are

Problems with chill~. [this is a font problem]
Problem with mpa. [was a Varamozhi and font problem, now the problem's only with the font]
~വിനോദ് 19 May, 2003

Hi Sudhir
I've started a yahoo group for Malayalam Wikipedia. Please join and upload all the Varamozhi text you have in the Files section. I'll try to upload whatever I've got. Unfortunately, some of it was lost in an upgrading accident :( ~വിനോദ് 20 May, 2003

Hi Sudhir,
I saw your message after I posted mine. I assume that the new member in the yahoogroup is you. Sorry for the confusion. You are right about the difficulty in explaining computer/internet ideas in our language. I guess words are getting inducted from English or getting created to express these new ideas. [vivarasangketika vidya for eg., though i'm not a big fan of that word]. But our language is as good as any other in expressing the more conventional ideas. Let's continue this discussion on the mailing list. And I think the more common spelling for computer is കമ്പ്യൂട്ടറ്‍ (of course this doesn't look good under our setup because of a problem with the font, when that is fixed this will render as കന്പ്യൂട്ടര്‌). I think you might be getting the wrong unicode coding with the anuswaram, in spite of things looking proper in the Varamozhi window because of a bug in Varamozhi. As I said earlier, a version of Varamozhi with this bug fixed is now available at the usual place. ~വിനോദ് 20 May, 2003


A page on how to contribute is a good idea. I'll try to put one together mostly using material I've sent you and some extra stuff by the weekend. I was holding back on this since Varamozhi and Unicode rendering are not mature enough. Things have improved in the past couple of montha with the release of Thoolika fonts. I think it's the right time to go public with this. There remain a few teething troubles in Varamozhi's Unicode support which we can help Cibu iron out. ~വിനോദ് 21 May, 2003

പട്ടികതിരുത്തുക

എങ്ങിനെ ആണ് പട്ടിക എന്ന താൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെ സ്ലാഷ് (/) ഇട്ടു തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ? പുതിയൊരു inner file ആയി അതു പ്രവർത്തിക്കുമോ? നന്ദി.

--പ്രവീൺ 15:25, 28 ജൂൺ 2006 (UTC)

വിഷയസൂചികതിരുത്തുക

ജീവികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ‘ജൈവീകം’ എന്നോ മറ്റോ ഒരു പുതിയ വിഷയസൂചിക ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി MlCategoryTOC എന്ന ഫലകം ഉപയോഗിക്കാമോ? ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ആ ഫലകം ചേർത്തിട്ടുള്ളു. എല്ലാത്തരം വിഷയസൂചികകളും ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേനല്ലത്? ‘മലയാള സിനിമ’ എന്ന വിഷയസൂചിക ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് access സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഉള്ളടക്കം വിഷയസൂചികയുടെ ഉപതാളായി മറ്റു വിഷയസൂചികകൾ മാറ്റത്തില്ലേ? (.../Category: ഉള്ളടക്കം/Category:ജൈവീകം). സഹായിക്ക്കുമല്ലോ. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ. നന്ദി

--പ്രവീൺ 05:14, 2 ജൂലൈ 2006 (UTC)

15-‌ാംതിരുത്തുക

15-‌‌ാം എന്നതാണോ? 15-@am എന്നാണ് ഞാനുപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്കിലും 15-ആം എന്നതോ പതിനഞ്ചാം എന്നതോ അല്ലെ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നൊരു സംശയവും എനിക്കുണ്ട്. --പ്രവീൺ 18:20, 12 ജൂലൈ 2006 (UTC)

വിഷയസൂചികതിരുത്തുക

ഏതിങ്കിലും ഒരു ലേഖനം വിഷയസൂചികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതായത് കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയോ..? ഉദാഹരണത്തിന് , നോബൽ സമ്മാനം എന്ന ലേഖനം എടുക്കുക. അത് വേണമെങ്കിൽ “പുരസ്കാരം ” എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ , “ഉളളടക്കം | അന്താരാഷ്ട്രം | പുരസ്കാരം” ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം . ഇതിൽ ഏതാണ് രീതിയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ പാലിച്ചുവരുന്ന രീതി ഏതാണ്. ദയവായി സഹയിക്കുക

Deepugn 19:29, 21 ജൂലൈ 2006 (UTC)

മറുപടികൾതിരുത്തുക

ഐ.പി, യൂസർ നെയിം ബ്ലൊക്കിങ്ങുകളല്ലാതെ അഡ്മിൻ പരിധിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല സുധീറേ. റബ്ബർഷീറ്റുകാരുടെ കാര്യം മീറ്റാവിക്കിയിൽ പറഞ്ഞ് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ആരായാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തു ചെയ്യാം, ഇതു ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിതോന്നണം എന്നാഗ്രഹിക്കാം. അത്രതന്നെ.

ഉവ്വ് ~ മൂന്നെണ്ണമിട്ടാൽ പേരുമാത്രം വരും, അഞ്ചെണ്ണമായാൽ സമയവും തീയതിയും മാത്രവും. ടാക്ക് പേജുകളിൽ പക്ഷേ നാലെണ്ണം പതിപ്പിക്കണമെന്നതാണു കീഴ്വഴക്കം. എല്ലാത്തിന്റെയും സമയവും രേഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ.

ബൈ ദ് ബൈ. മലയാളം വിക്കിയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ വിനോദ് എവിടെയാണെന്നു വല്ല വിവരവുമുണ്ടോ?

മന്‍‌ജിത് കൈനി (വരൂ, സംസാരിക്കാം) 04:17, 28 ജൂലൈ 2006 (UTC)

പ്രമാണം:Bhimsen1.jpgതിരുത്തുക

പ്രമാണം:Bhimsen1.jpg എന്ന പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. റസിമാൻ ടി വി 19:15, 30 ജനുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Gundert Handwriting.jpgതിരുത്തുക

പ്രമാണം:Gundert Handwriting.jpg എന്ന പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. റസിമാൻ ടി വി 12:14, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Gundert Statue.JPGതിരുത്തുക

പ്രമാണം:Gundert Statue.JPG എന്ന പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. റസിമാൻ ടി വി 12:20, 1 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:HGWells.jpgതിരുത്തുക

പ്രമാണം:HGWells.jpg എന്ന പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. Vssun 04:48, 22 ഫെബ്രുവരി 2010 (UTC)

പ്രമാണം:Rumi.jpgതിരുത്തുക

പ്രമാണം:Rumi.jpg എന്ന പ്രമാണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. കിരൺ ഗോപി 18:20, 22 നവംബർ 2010 (UTC)

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012 ലേക്ക് സ്വാഗതംതിരുത്തുക

If you are not able to read the below message, please click here for the English version


നമസ്കാരം! Sudhir Krishnan,

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കൾ അഥവാ എഴുത്തുകാർ, വിവിധ വിക്കി പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിദഗ്ധർ, വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരുടെ വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2012 ഏപ്രിൽ 28, 29 തീയതികളിൽ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ 60 ദിവസ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മലയാളം വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിക്കിമീഡിയ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ താങ്കൾക്ക് വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനും അവസരമുണ്ടാകും. അതിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അപേക്ഷാതാൾ കാണുക

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

താങ്കളെ 2012 ഏപ്രിൽ 28,29 -ന് കൊല്ലത്ത് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ...

--വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി VsBot (സംവാദം - talk) 11:13, 29 മാർച്ച് 2012 (UTC)

സംവാദം:ചുവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾതിരുത്തുക

നമസ്കാരം, Sudhir Krishnan. താങ്കൾക്ക് സംവാദം:ചുവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

-- Raghith 04:44, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ലേക്ക് സ്വാഗതംതിരുത്തുക

If you are not able to read the below message, please click here for the English version


നമസ്കാരം! Sudhir Krishnan

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2013, ഡിസംബർ 21, 22, 23 തീയ്യതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

പതിനാലോളം ഇന്ത്യൻ ഭാഷാസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിക്കിമീഡിയ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം, വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനായുള്ള വിക്കിസംഗമോത്സവ തിരുത്തൽ യജ്ഞം വിക്കിവിദ്യാർത്ഥിസംഗമം, വിക്കിയുവസംഗമം, ഭിന്നശേഷി ഉപയോക്താക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം, തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണവും ഡിജിറ്റൈസേഷനും, വിക്കി ജലയാത്ര എന്നീ പരിപാടികളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

2013 ഡിസംബർ 21 മുതൽ 23 വരെ ആലപ്പുഴയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ...

--വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി MkBot (സംവാദം) 00:07, 17 നവംബർ 2013 (UTC)