അന്തർദ്ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങൾ

ജനുവരിതിരുത്തുക

 1. ജനുവരി 27 - International Holocaust Remembrance Day (ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ)

ഫെബ്രുവരിതിരുത്തുക

 1. ഫെബ്രുവരി 4 - ലോക കാൻസർ ദിനം (WHO)
 2. ഫെബ്രുവരി 14 - വാലൻന്റൈൻ ദിനം
 3. ഫെബ്രുവരി 20 - World Day of Social Justice
 4. ഫെബ്രുവരി 21 - ലോക മാതൃഭാഷാദിനം

മാർച്ച്തിരുത്തുക

 1. മാർച്ച് 8 - ലോക വനിതാ ദിനം
 2. മാർച്ച് 14 - പൈ ദിനം
 3. മാർച്ച് 21 - International Day for the Elimination of Racial Discrimination
 4. മാർച്ച് 21 - World Poetry Day (UNESCO)
 5. മാർച്ച് 21 - International Day of Nowruz
 6. മാർച്ച് 22 - ലോക ജലദിനം
 7. മാർച്ച് 23 - ലോക കാലാവസ്ഥാദിനം (WMO)
 8. മാർച്ച് 24 - ലോകക്ഷയരോഗ ദിനം
 9. മാർച്ച് 24 - International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims
 10. മാർച്ച് 25 - International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade
 11. മാർച്ച് 25 - International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members

ഏപ്രിൽതിരുത്തുക

 1. ഏപ്രിൽ 2 - World Autism Awareness Day
 2. ഏപ്രിൽ 22 - ലോകഭൗമദിനം
 3. ഏപ്രിൽ 23 - പുസ്തക ദിനം

മേയ്തിരുത്തുക

 1. മേയ് 1 - മേയ്‌ ദിനം
 2. മേയ് 12 - ലോക നഴ്സസ് ദിനം
 3. മേയ് 31 - ലോക പുകയില വിരുദ്ധദിനം

ജൂൺതിരുത്തുക

 1. ജൂൺ 5 - ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം
 2. ജൂൺ 17 - മരുഭൂമി മരുവൽക്കരണ വിരുദ്ധദിനം

ജൂലൈതിരുത്തുക

 1. ജൂലൈ 30 - ലോക സൗഹൃദ ദിനം

സെപ്റ്റംബർതിരുത്തുക

 1. സെപ്റ്റംബർ 8 - അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാദിനം

ഒക്ടോബർതിരുത്തുക

 1. ഒക്ടോബർ 2 - അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം
 2. ഒക്ടോബർ 16 - ലോക ഭക്ഷ്യദിനം
 3. ഒക്ടോബർ 24 - ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം4. ഒക്ടോബർ 11-അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാദിനം.

അവലംബംതിരുത്തുക

http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml