ഹരികാംബോജി

28-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 28ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് ഹരികാംബോജി. കർണാടകസംഗീതത്തിലെ പാഠങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പൊതുവേ മായാമാളവഗൗള രാഗത്തിലാണെങ്കിലും, പുല്ലാങ്കുഴൽ പോലുള്ള ചില ഉപകരണങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യരാഗമായി ഹരികാംബോജി ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ രാഗത്തിലെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ ദ്വാരങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിത്.

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ

ലക്ഷണം,ഘടന

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ3 മ1 പ ധ2 നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ2 പ മ1 ഗ3 രി2

ബാനചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഗമാണിത്.

ജന്യരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

നിരവധി ജന്യരാഗങ്ങൾ ഈ മേളകർത്താരാഗത്തിനുണ്ട്. ബാലഹംസ, ദ്വിജാവന്തി, കാംബോജി, മോഹനം, സഹാന, ശുദ്ധതരംഗിണി എന്നിവ ചിലതാണ്.

കൃതി കർത്താവ്
ദിനമണിവംശ ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ
രാമനന്നുബ്രോവരാ ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ
എനതുമനം പാപനാശം ശിവൻ
സരോജനാഭ സ്വാതിതിരുനാൾ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
അമ്പലക്കുളങ്ങരെ ഓടയിൽനിന്ന്
ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണകി
ഏറ്റുമാനൂരമ്പലത്തിൽ ഓപ്പോൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹരികാംബോജി&oldid=4089438" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്