ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ഹരികാംബോജിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് രാമനന്നുബ്രോവരാ .

രാമനന്നുബ്രോവരാ വേമകോ ലോകാഭി

അനുപല്ലവി

തിരുത്തുക

ചീമലോ ബ്രഹ്മലോ ശിവകേശവാദുലലോ
പ്രേമമീര മെലഗുചുണ്ഡേ ബിരുദുവഹിഞ്ചിന സീതാ

മെപ്പുലകൈ കന്നതാവുനപ്പു പഡക വീരവീഗി
തപ്പുപനുലുലേകയുണ്ടേ ത്യാഗരാജവിനുത സീതാ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാമനന്നുബ്രോവരാ&oldid=3304670" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്