നഗരങ്ങൾതിരുത്തുക

List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Geography/Cities (m:List_of_articles_every_Wikipedia_should_have/Expanded/Geography#Cities.2C_300) എന്ന താളിലെ 300 നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള താളുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവുമോ? --ഷാജി (സംവാദം) 14:51, 15 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

ഇവയിൽ പലതിനും ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. ഇല്ലാത്തവയുടെ ശരിയായ ഉച്ചാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാമോ? ജോസ് മാത്യൂ (സംവാദം) 07:49, 16 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)
കുറച്ച് നഗരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവയ്കുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ചേർക്കാം. നല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും നഗരം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുമല്ലോ? --ജോസ് മാത്യൂ (സംവാദം) 15:15, 3 നവംബർ 2016 (UTC)
കുവൈത്ത് അല്ലേ ശരി? --ജോസ് മാത്യൂ (സംവാദം) 15:15, 3 നവംബർ 2016 (UTC)
"വിക്കിപദ്ധതി/നഗരങ്ങൾ" എന്ന പദ്ധതി താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.