ദക്ഷിണദേശത്ത് കുടിയേറിയ ബ്രാഹ്മണർ ക്രിസ്ത്വബ്ദം പത്താംനൂറ്റാണ്ടോടെ തുളുനാട്ടിലും കേരളത്തിലുമായി അറുപത്തിനാല്‌ ഗ്രാമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]. പരശുരാമൻ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അറുപത്തിനാല് ബ്രാഹ്മണഗ്രാമങ്ങളായി ഭാഗിച്ചുവെന്നുമാണ്‌ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. കേരളോത്പത്തികഥകൾ പ്രകാരം കേരളം പഴയ തുളുനാട് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഗോകർണ്ണം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള ഈ പ്രദേശമാണ്‌‌. ഇവയിൽ 32 ഗ്രാമങ്ങളാണ്‌ ആധുനികകേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമങ്ങൾ:

 1. ഗോകർണ്ണം
 2. ഗോമടം
 3. കാരവള്ളി
 4. കല്ലൂർ
 5. എപ്പന്നൂർ
 6. ചെമ്പന്നൂർ
 7. കടലൂർ
 8. കല്ലന്നൂർ
 9. കാര്യച്ചിറ
 10. വൈയൽച്ചിറ
 11. തൃക്കണ്ണി
 12. തൃക്കട്ട
 13. തൃക്കൺപാല
 14. തൃച്ചോല
 15. കൊല്ലൂർ
 16. കോമലം
 17. വെള്ളാര
 18. വെങ്ങാട്
 19. പെൻ‌കരം
 20. ചൊങ്ങൊട്
 21. കോഡടീശ്വരം
 22. മഞ്ചേശ്വരം
 23. ഉടുപ്പി
 24. ശങ്കരനാരായണം
 25. കൊട്ടം
 26. ശ്രീവല്ലി
 27. മൊറാ
 28. പഞ്ച
 29. പിട്ടല
 30. കുമാരമംഗലം
 31. അനന്തപുരം
 32. കർണ്ണപുരം
 33. പയ്യന്നൂർ
 34. പെരുഞ്ചെല്ലൂർ
 35. കരിക്കാട്
 36. ഈശാനമംഗലം,ഈശാനമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം, ചേലേരി, കണ്ണൂർ ജില്ല
 37. ആലത്തൂർ,ആലത്തിയൂർ, തിരൂർ, മലപ്പുറം ജില്ല.
 38. കരിന്തൊളം
 39. പന്നിയൂർ,പന്നിയൂർ വരാഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രം,പാലക്കാട് ജില്ല(ഭാരതപ്പുഴക്ക് തെക്ക്)
 40. ചൊവ്വരം (ശുകപുരം), എടപ്പാൾ, മലപ്പുറം ജില്ല
 41. ശിവപുരം (തൃശിവപേരൂർ)
 42. പെരുമനം
 43. ഇരിങ്ങാലക്കുട
 44. പറവൂർ
 45. ഐരാണിക്കുളം
 46. മൂഴിക്കുളം
 47. അടവൂർ
 48. ചെങ്ങമനാട്
 49. ഉളിയന്നൂർ
 50. കഴുതനാട്
 51. കളപ്പൂർ
 52. ഇളിഭ്യം
 53. ചുമണ്ണ
 54. ആവട്ടത്തൂർ
 55. കാടക്കറുക
 56. കിടങ്ങൂർ
 57. കുമാരനല്ലൂർ
 58. കവിയൂർ
 59. ഏറ്റുമാനൂർ
 60. നിമ്മണ്ണ
 61. വെണ്മണി
 62. ആറന്മുള
 63. തിരുവല്ല
 64. ചെങ്ങന്നൂർ

കേരളോല്പത്തിയിലെ തെക്ക് 32 തിരുത്തുക

64 നാലു ഗ്രാമങ്ങളെ പയസ്വനി പെരുമ്പുഴെക്ക് വടക്ക് 32 ഗ്രാമവും, അതിന്റെ തെക്ക് 32 ഗ്രാമവും ആയിട്ടാണ് വിഭജിച്ചത്. അവയിൽ പയസ്വിനിപ്പുഴ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള തെക്കൻ ഭാഗത്തെ 32 ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്.[1]

കരുമാൻ പുഴയ്ക്കു വടക്ക് (10 ഗ്രാമങ്ങൾ)
 1. പയ്യന്നൂർ
 2. പെരിഞ്ചെല്ലൂർ
 3. കരിക്കാട്ടു
 4. ഈശാനമംഗലം
 5. ആലത്തൂർ
 6. കരിന്തൊളം
 7. തൃശ്ശിവപേരൂർ
 8. തൃച്ചമ്പേരൂർ
 9. പെരുമാനം
 10. പന്നിയൂർ
 11. ചൊവ്വരം
കരുമാൻ പുഴക്ക് തെക്ക് പുണ്യാറ്റിന്നു വടക്ക് (12 ഗ്രാമങ്ങൾ)
 1. പറവൂർ
 2. ഐരാണിക്കുളം
 3. മൂഷികക്കുളം
 4. ഇരിങ്ങാണിക്കുടം
 5. അടവൂർ
 6. ചെങ്ങനാടു
 7. ഉളിയന്നൂർ
 8. കഴുതനാടും
 9. കുഴയൂർ
 10. ഇളിഭ്യം
 11. ചാമുണ്ട
 12. ആവട്ടിപ്പുത്തൂർ
പുണ്യാറ്റിന്നു തെക്ക് കന്യാകുമാരിക്ക് വടക്ക് (10 ഗ്രാമങ്ങൾ)
 1. കിടങ്ങൂർ
 2. കാടുകറുക
 3. കാരനെല്ലൂർ
 4. കവിയൂർ
 5. ഏറ്റുമാനൂർ
 6. നിർമ്മണ്ണു
 7. ആണ്മണി
 8. ആണ്മലം, അമ്മളം, മംഗലം
 9. ചെങ്ങനിയൂർ
 10. തിരുവില്വായി

അവലംബം തിരുത്തുക