പറവൂർ

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ


പറവൂർ എന്ന വാക്കിനാൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ താഴെ പറയുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പറവൂർ&oldid=3604549" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്