ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം

(Bhakti movement എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമ്പത്തിക ധാർമ്മിക തകർച്ചകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഭാരത ജനതക്ക് അത്തരം അവസ്ഥകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം ക്രമേണ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ചനാണ്.

ഹൈന്ദവദർശനം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം
ബ്രഹ്മം · ഓം
ദർശനധാരകൾ

സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം
മീമാംസ · ലോകായതം
വേദാന്തം (അദ്വൈതം • വിശിഷ്ടാദ്വൈതം •
ദ്വൈതം)

ദാർശനികർ

പ്രാചീന കാലഘട്ടം
കപില മഹർഷി · പതഞ്ജലി · അക്ഷപാദ ഗൗതമർ
കണാദൻ · ജൈമിനി · വ്യാസൻ
മാർക്കണ്ഡേയൻ
മദ്ധ്യകാലഘട്ടം
കുമാരിലഭട്ട · ശങ്കരാചാര്യർ · രാമാനുജാചാര്യർ ·
മധ്വാചാര്യർ · നിംബാർക്കാചാര്യർ
വല്ലഭാചാര്യർ · മധുസൂദന സരസ്വതി ·
നാംദേവ് · ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു · തുളസീദാസ് ·
കബീർ · കമ്പർ · അക്ക മഹാദേവി

ആധുനിക കാലഘട്ടം
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ · സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
രമണ മഹർഷി  · ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ  · ശുഭാനന്ദഗുരു
അരബിന്ദോ  · തപോവനസ്വാമി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം.


പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമ്പത്തിക ധാർമ്മിക തകർച്ചകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഭാരത ജനതക്ക് അത്തരം അവസ്ഥകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം ക്രമേണ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ചനാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം&oldid=3639615" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്