കമ്പർ (Tamil: கம்பர்) (1180-1250[1] തഞ്ചാവൂർ) മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ് കവിയും കമ്പരാമായണം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാമാവതാരം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവുമായിരുന്നു. ഇത് രാമായണത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പായി അറിയപ്പെടുന്നു. [2] ഇത് കൂടാതെ ഈരേഴ് പത്ത് , സിലൈഎഴുപതു, കങ്കൈ പുരാണം, സഡകോപർ അന്താതി, തിരുക്കൈ വഴക്കം, മുമ്മണിക്കോവൈ തുടങ്ങിയ കൃതികളും കമ്പർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്[2] കമ്പർ, കവിചക്രവർത്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

കമ്പർ 1180-1250

ഹൈന്ദവദർശനം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം
ബ്രഹ്മം · ഓം
ദർശനധാരകൾ

സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം
മീമാംസ · ലോകായതം
വേദാന്തം (അദ്വൈതം • വിശിഷ്ടാദ്വൈതം •
ദ്വൈതം)

ദാർശനികർ

പ്രാചീന കാലഘട്ടം
കപില മഹർഷി · പതഞ്ജലി · അക്ഷപാദ ഗൗതമർ
കണാദൻ · ജൈമിനി · വ്യാസൻ
മാർക്കണ്ഡേയൻ
മദ്ധ്യകാലഘട്ടം
കുമാരിലഭട്ട · ശങ്കരാചാര്യർ · രാമാനുജാചാര്യർ ·
മധ്വാചാര്യർ · നിംബാർക്കാചാര്യർ
വല്ലഭാചാര്യർ · മധുസൂദന സരസ്വതി ·
നാംദേവ് · ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു · തുളസീദാസ് ·
കബീർ · കമ്പർ · അക്ക മഹാദേവി

ആധുനിക കാലഘട്ടം
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ · സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
രമണ മഹർഷി  · ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ  · ശുഭാനന്ദഗുരു
അരബിന്ദോ  · തപോവനസ്വാമി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം.


  1. "Kampan." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2011. Web. 23 Dec. 2011.
  2. 2.0 2.1 The Cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia By Edward Balfour
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമ്പർ&oldid=2323937" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്