ഹനുമൻതോടി

8-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 8ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് ഹനുമതോടി അഥവാ തോടി.

ലക്ഷണം,ഘടനതിരുത്തുക

  • ആരോഹണം സ രി1 ഗ2 മ1 പ ധ1 നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ1 പ മ1 ഗ2 രി1 സ

ജന്യരാഗങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രധാനപ്പെട്ട ജന്യരാഗങ്ങൾ ആഹിരി,പുന്നഗവരാളി,ഭൂപാളം,ധന്യാസി ഇവയാണ്.

കീർത്തനങ്ങൾതിരുത്തുക

മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ
കീർത്തനം കർത്താവ്
കനകാംഗി പല്ലവി ഗോപാല അയ്യർ
കരുണാജലധേ ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ
സരസിജനാഭ സ്വതിതിരുനാൾ
ശ്രീ ദക്ഷിണാ മൂർത്തിം ഭജേ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾതിരുത്തുക

ഗാനം ചലച്ചിത്രം
ഭൂലോകവൈകുണ്‌ഠ സർഗ്ഗം
ആലാപനം(പല്ലവി) ഗാനം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹനുമൻതോടി&oldid=3395977" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്