കർണാടകസംഗീതത്തിലെ 8ആം മേളകർത്താരാഗമായ ഹനുമൻതോടിയുടെ ജന്യരാഗമാണ് ധന്യാസി.ഇതൊരു ഔഡവ രാഗമാണ്. ഈ രാഗത്തിനു ഭക്തിഭാവമാണുള്ളത്. ഒരു പ്രഭാതരാഗമാണ്.

ഘടന,ലക്ഷണം

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം സ ഗ2 മ1 പ നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ1 പ മ1 ഗ2 രി1 സ
കൃതി കർത്താവ്
ധ്യാനമേ ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ
രാമാഭിരാമാ ത്യാഗരാജസ്വമികൾ
സംഗീത ജ്ഞാനമു ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ധന്യാസി&oldid=3634864" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്