പുന്നാഗവരാളി

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ജന്യരാഗം

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ 8ആം മേളകർത്താരാഗമായ ഹനുമൻതോടിയുടെ ജന്യരാഗമായി പൊതുവിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രാഗമാണ് പുന്നാഗവരാളി.ഗാനാലാപനത്തിനുവളരെ കുറച്ചുമാത്രം സാദ്ധ്യതകളുള്ള ഒരു രാഗമാണിത്.

ഘടന,ലക്ഷണം

തിരുത്തുക
  • ആരോഹണം നി2 സ രി1 ഗ2 മ1 പ ധ1 നി2
  • അവരോഹണം നി2 ധ1 പ മ1 ഗ2 രി1 സ നി2

(സാധാരണഗാന്ധാരം,ശുദ്ധമദ്ധ്യമം,ശുദ്ധധൈവതം,കൈശികിനിഷാദം) ഈ രാഗത്തിനു പൂർണ്ണത വരുന്നത് വിളംബകാലത്തിൽ ആലപിക്കുമ്പോഴാണ്.

കൃതി കർത്താവ്
പാഹി കല്യാണസുന്ദര ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ
ശക്തിയേ വണങ്ങിടുവോം ശുദ്ധാനന്ദഭാരതി
ഉൻ പാദമേ പാപനാശനം ശിവൻ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
ഗാനം ചലച്ചിത്രം
സുന്ദരനോ കനകസിംഹാസനം
മണിക്കുയിലേ മണിക്കുയിലേ വാൽക്കണ്ണാടി
തെക്കുംകൂറടിയാത്തി അശ്വമേധം
പുഴയോരത്തിൽ അഥർവ്വം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുന്നാഗവരാളി&oldid=3988788" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്