സ്വാമി അദ്ധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി

ചിന്മയാമിഷൻ സന്യാസിസമൂഹത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് സ്വാമി അദ്ധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ പൂജനീയ സ്വാമി ബോധാനന്ദജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംബോധ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ[1] കേരളവിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചിന്മയാമിഷന്റെ ചിന്മയാ യുവക്കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംസ്ഥാന കാര്യദർശിയായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രവർത്തിച്ചു, ചിന്മയാ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നയിക്കുന്ന ചിന്മയാവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലും സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഹൈന്ദവദർശനം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം
ബ്രഹ്മം · ഓം
ദർശനധാരകൾ

സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം
മീമാംസ · ലോകായതം
വേദാന്തം (അദ്വൈതം • വിശിഷ്ടാദ്വൈതം •
ദ്വൈതം)

ദാർശനികർ

പ്രാചീന കാലഘട്ടം
കപില മഹർഷി · പതഞ്ജലി · അക്ഷപാദ ഗൗതമർ
കണാദൻ · ജൈമിനി · വ്യാസൻ
മാർക്കണ്ഡേയൻ
മദ്ധ്യകാലഘട്ടം
കുമാരിലഭട്ട · ശങ്കരാചാര്യർ · രാമാനുജാചാര്യർ ·
മധ്വാചാര്യർ · നിംബാർക്കാചാര്യർ
വല്ലഭാചാര്യർ · മധുസൂദന സരസ്വതി ·
നാംദേവ് · ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു · തുളസീദാസ് ·
കബീർ · കമ്പർ · അക്ക മഹാദേവി

ആധുനിക കാലഘട്ടം
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ · സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
രമണ മഹർഷി  · ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ  · ശുഭാനന്ദഗുരു
അരബിന്ദോ  · തപോവനസ്വാമി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം.


പദവികൾ, പുരസ്കാരങ്ങൾതിരുത്തുക

ചിന്മയ പ്രതിഭാപുരസ്കാരം -1998 - അന്തർസംസ്ഥാനതലത്തിൽ യുവാക്കൾക്കായുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമത്സരം പൂജ്യജനനി- സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള മാതൃത്വം എന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2000ത്തിൽ ചിന്മയാമിഷന്റെ സുവർണ്ണജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക മേളയുടെ സംഘാടനം. സ്വാമിജിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ കേരളമേഖല പലതവണ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനു പുരസ്കൃതമായി

കർമ്മരംഗംതിരുത്തുക

  1. ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞങ്ങൾ
  2. 101 ദിവസത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗീതാനുസന്ധാനം. ഗീതയിലെ 18 അദ്ധ്യായങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തു. ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിനു പേർ പങ്കെടുത്തു.
  3. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയശിബിരങ്ങൾ നടത്തുന്നു.
  4. ശങ്കരന്റെ ഉപനിഷദ്ഭാഷ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി എല്ലാവർഷവും 10 ദിവസത്തെ സാധകന്മാർക്കുവേണ്ടി പൂർണ്ണസമയശിബിരങ്ങൾ
  5. പാഥേയം 7 ദിവസത്തെ ഉപനിഷത് ക്യാമ്പ് എല്ലാവർഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ക്യാമ്പുകൾ യുവജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു
  6. ചിന്മയ പൂങ്കാവനം എന്ന പേരിൽ 13 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ഒരു മാസത്തെ അവധിക്യാമ്പ്.
  7. പഠനശിബിരങ്ങൾ,
  8. ശോധകവർഗ്ഗങ്ങൾ
  9. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കായി ബാർക്കിൽ വെച്ച യോഗങ്ങൾ
  10. ടെലിവിഷൻ ക്ലാസുകൾപ്രധാന സംഭവങ്ങൾതിരുത്തുക

കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം ഏർപ്പെടുത്തിയ വേദാന്തരത്നം അവാർഡ് ആദ്യമായി 2009ൽ സ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചു. അദ്വൈതം, വേദം തുടങ്ങിയ ആത്മീയവിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും സിഡികളും രചിച്ചു.

അവലംബംതിരുത്തുക