മൈം (MIME) തിരയൽ

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം (MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ഡൗൺലോഡ്) 2002 FIFA World Cup logo.svg . . 150 × 220 . . 116 കെ.ബി. . . Vssun . . 18:06, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2009
 2. (ഡൗൺലോഡ്) 2004 Summer Olympics logo.svg . . 225 × 376 . . 379 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 06:18, 14 ജനുവരി 2019
 3. (ഡൗൺലോഡ്) 2008 Summer Olympics logo.svg . . 220 × 300 . . 35 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 06:16, 14 ജനുവരി 2019
 4. (ഡൗൺലോഡ്) 2010 Commonwealth Games Logo.svg . . 199 × 298 . . 22 കെ.ബി. . . Anoopan . . 13:25, 2 ഒക്ടോബർ 2010
 5. (ഡൗൺലോഡ്) 2010 FIFA World Cup logo.svg . . 200 × 230 . . 228 കെ.ബി. . . Anoopan . . 07:34, 5 ഡിസംബർ 2009
 6. (ഡൗൺലോഡ്) 2010 ICC World Twenty20 Logo.svg . . 299 × 300 . . 187 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 20:41, 26 ഏപ്രിൽ 2010
 7. (ഡൗൺലോഡ്) 2011 Cricket World Cup Logo.svg . . 273 × 298 . . 32 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 17:42, 9 ജൂൺ 2010
 8. (ഡൗൺലോഡ്) 2012 Summer Olympics logo.svg . . 118 × 131 . . 18 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 06:12, 14 ജനുവരി 2019
 9. (ഡൗൺലോഡ്) 2014 Commonwealth Games Logo.svg . . 142 × 154 . . 22 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 15:42, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014
 10. (ഡൗൺലോഡ്) 2016 Summer Olympics logo.svg . . 211 × 266 . . 22 കെ.ബി. . . Adv.tksujith . . 12:24, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2016
 11. (ഡൗൺലോഡ്) 2018 FIFA World Cup.svg . . 281 × 310 . . 214 കെ.ബി. . . Shibukthankappan . . 07:41, 7 ഏപ്രിൽ 2018
 12. (ഡൗൺലോഡ്) AMMA.svg . . 181 × 139 . . 6 കെ.ബി. . . Deepak885 . . 16:13, 24 ജൂൺ 2011
 13. (ഡൗൺലോഡ്) AS Roma logo (2013).svg . . 278 × 360 . . 57 കെ.ബി. . . Manojk . . 16:16, 3 ഫെബ്രുവരി 2016
 14. (ഡൗൺലോഡ്) Aadhaar Logo.svg . . 300 × 193 . . 12 കെ.ബി. . . Anoopan . . 05:50, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011
 15. (ഡൗൺലോഡ്) Abu Dhabi Commercial Bank logo.svg . . 156 × 48 . . 3.11 എം.ബി. . . Saul0fTarsus . . 15:47, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2019
 16. (ഡൗൺലോഡ്) Adelaide Oval Logo.svg . . 400 × 76 . . 7 കെ.ബി. . . Rojypala . . 08:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2019
 17. (ഡൗൺലോഡ്) Air India Logo.svg . . 290 × 75 . . 25 കെ.ബി. . . Deepak885 . . 04:51, 28 ഫെബ്രുവരി 2012
 18. (ഡൗൺലോഡ്) Airtel bangla logo.svg . . 361 × 120 . . 74 കെ.ബി. . . Saul0fTarsus . . 15:35, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012
 19. (ഡൗൺലോഡ്) Alice Springs Airport logo.svg . . 100 × 48 . . 10 കെ.ബി. . . Rojypala . . 15:00, 7 ഒക്ടോബർ 2019
 20. (ഡൗൺലോഡ്) Aljazeera.svg . . 120 × 200 . . 13 കെ.ബി. . . Vssun . . 08:16, 7 ഫെബ്രുവരി 2010
 21. (ഡൗൺലോഡ്) American Airlines logo 2013.svg . . 300 × 46 . . 25 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 16:02, 28 മേയ് 2016
 22. (ഡൗൺലോഡ്) Amnesty International logo.svg . . 80 × 120 . . 9 കെ.ബി. . . Vssun . . 07:36, 21 ഫെബ്രുവരി 2010
 23. (ഡൗൺലോഡ്) Apollo Hospitals Svg Logo.svg . . 186 × 199 . . 19 കെ.ബി. . . Sai K shanmugam . . 04:10, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019
 24. (ഡൗൺലോഡ്) Arsenal FC.svg . . 322 × 379 . . 22 കെ.ബി. . . Jairodz . . 04:40, 19 ജൂൺ 2012
 25. (ഡൗൺലോഡ്) Arunachal Pradesh Seal.svg . . 551 × 294 . . 537 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 10:38, 29 ഒക്ടോബർ 2014
 26. (ഡൗൺലോഡ്) Aston Villa FC crest (2016).svg . . 60 × 85 . . 16 കെ.ബി. . . Shibukthankappan . . 08:23, 15 നവംബർ 2020
 27. (ഡൗൺലോഡ്) Athens 2004 logo.svg . . 497 × 832 . . 1.47 എം.ബി. . . Vssun . . 09:01, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011
 28. (ഡൗൺലോഡ്) Atlanta Hawks.svg . . 250 × 139 . . 30 കെ.ബി. . . Fifthman . . 11:29, 8 ജനുവരി 2012
 29. (ഡൗൺലോഡ്) Australian national highway 1.svg . . 310 × 360 . . 8 കെ.ബി. . . Rojypala . . 05:41, 27 ജൂലൈ 2020
 30. (ഡൗൺലോഡ്) Australian national highway 66.svg . . 310 × 360 . . 11 കെ.ബി. . . Rojypala . . 05:48, 27 ജൂലൈ 2020
 31. (ഡൗൺലോഡ്) Australian national highway 87.svg . . 310 × 360 . . 10 കെ.ബി. . . Rojypala . . 05:42, 27 ജൂലൈ 2020
 32. (ഡൗൺലോഡ്) Australian national highway A1.svg . . 460 × 360 . . 7 കെ.ബി. . . Rojypala . . 05:49, 27 ജൂലൈ 2020
 33. (ഡൗൺലോഡ്) Australian national highway A87.svg . . 460 × 360 . . 9 കെ.ബി. . . Rojypala . . 05:43, 27 ജൂലൈ 2020
 34. (ഡൗൺലോഡ്) Australian national route 1.svg . . 311 × 361 . . 4 കെ.ബി. . . Rojypala . . 05:51, 27 ജൂലൈ 2020
 35. (ഡൗൺലോഡ്) Australian national route 80.svg . . 311 × 361 . . 7 കെ.ബി. . . Rojypala . . 05:47, 27 ജൂലൈ 2020
 36. (ഡൗൺലോഡ്) Autodesk Maya.svg . . 270 × 111 . . 8 കെ.ബി. . . Junaidpv . . 07:52, 20 ഡിസംബർ 2009
 37. (ഡൗൺലോഡ്) BBC iPlayer logo.svg . . 300 × 50 . . 9 കെ.ബി. . . Shibukthankappan . . 07:57, 24 ഡിസംബർ 2017
 38. (ഡൗൺലോഡ്) BCCI logo.svg . . 1,000 × 1,070 . . 38 കെ.ബി. . . Vssun . . 18:44, 17 മാർച്ച് 2007
 39. (ഡൗൺലോഡ്) BITS Pilani-Logo.svg . . 144 × 144 . . 126 കെ.ബി. . . Vssun . . 07:26, 8 മാർച്ച് 2010
 40. (ഡൗൺലോഡ്) Badr Organisation Military flag.svg . . 1,536 × 955 . . 71 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 11:03, 29 മേയ് 2016
 41. (ഡൗൺലോഡ്) Baidu.svg . . 231 × 79 . . 5 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 16:50, 22 ഫെബ്രുവരി 2011
 42. (ഡൗൺലോഡ്) Baltimore Ravens logo.svg . . 404 × 200 . . 6 കെ.ബി. . . Jyothis . . 03:58, 21 ഡിസംബർ 2010
 43. (ഡൗൺലോഡ്) Beijing 2008 Olympics logo.svg . . 220 × 300 . . 26 കെ.ബി. . . Anoopan . . 12:28, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2008
 44. (ഡൗൺലോഡ്) Better Call Saul logo.svg . . 400 × 194 . . 50 കെ.ബി. . . Shibukthankappan . . 07:43, 29 മാർച്ച് 2020
 45. (ഡൗൺലോഡ്) BitTorrent logo.svg . . 300 × 73 . . 11 കെ.ബി. . . Abhishek Jacob . . 09:59, 16 ഒക്ടോബർ 2008
 46. (ഡൗൺലോഡ്) BlackBerry logo.svg . . 300 × 55 . . 6 കെ.ബി. . . Anoopan . . 07:59, 5 ഡിസംബർ 2008
 47. (ഡൗൺലോഡ്) Blender.svg . . 48 × 48 . . 13 കെ.ബി. . . Rojypala . . 07:56, 22 ജനുവരി 2012
 48. (ഡൗൺലോഡ്) Blu-ray Disc.svg . . 386 × 207 . . 8 കെ.ബി. . . Deepak885 . . 01:43, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011
 49. (ഡൗൺലോഡ്) Bluetooth.svg . . 176 × 43 . . 9 കെ.ബി. . . Vssun . . 10:50, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008
 50. (ഡൗൺലോഡ്) Boostrap logo.svg . . 2,000 × 2,008 . . 4 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 02:22, 7 ഡിസംബർ 2016

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ/image/svg%2Bxml" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്