ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമതലത്തിലുള്ള തദ്ദേശീയസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം
(Gram panchayat എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Emblem of India.svg

ഭാരതം:രാഷ്ട്രതന്ത്രവും സർക്കാരും
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം


Setup of India.png
ഇന്ത്യാ കവാടം ·  രാഷ്ട്രീയം കവാടം

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. 2002 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 2,65,000 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ട്.

ചരിത്രംതിരുത്തുക

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ഭാരതത്തിൽ, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും, ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന സങ്കല്പ്പത്തിലൂന്നിയ സർക്കാരുകൾ രൂപവത്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്ത്വങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളായ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകൾഎന്നിവ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് രൂപവത്കരിക്കുവാൻ മാത്രമേ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതതു സ്ഥലങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ നിലവിൽ വന്നു. എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ നിലവിൽ വരുന്നതിന്‌ ഭരണഘടന ഭേദഗതിചെയ്യേണ്ടിവന്നു. 1992-ൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 73,74 ഭേദഗതികൾ വരുത്തി, ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരങ്ങളിൽ നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളും രൂപവത്കരിച്ചു. ഇതിലേക്കായി 11,12 എന്നീ പട്ടികകളും ഉൾപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ ത്രിതലപഞ്ചായത്ത് സം‌വിധാനം രൂപവത്കരിച്ചുകൊണ്ട് 1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം പാസ്സാക്കുകയും ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ 1995 ഒക്ടോബർ 2ന്‌ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു.

ഘടനതിരുത്തുക

ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്, നാല് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്മാർ, പഞ്ചായത്തംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നതിനുള്ള നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഗ്രാമഭരണത്തിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ഗ്രാമസഭകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

 
കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടന

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് അവയെ നിശ്ചിത ജനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വാർഡുകളായി തിരിക്കുന്നു. ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും ഒരു അംഗത്തെ പ്രായപൂർത്തിവോട്ടവകാശത്തിലൂടെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രസിഡണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, ധനകാര്യം, വികസനം, ക്ഷേമകാര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം-ആരോഗ്യം എന്നീ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റികളേയും തെരഞ്ഞെടുക്കും. ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായിരിക്കും. മറ്റ് സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻമാരെ അതത് സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് യോഗങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുക എന്നതാണ്‌ പ്രസിഡൻറിൻറെ പ്രധാന ചുമതല. ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യനിർവഹണ അധികാരികൂടിയാണ്‌ പ്രസിഡൻറ്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ മുഖ്യ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്‌ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി.

ഗ്രാമസഭതിരുത്തുക

ഒരു വാർഡിലെ വോട്ടർമാരുടെ സഭയാണിത്. ഒരു ഗ്രാമസഭ വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 4(നാല്‌) പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൂടേണ്ടതാണ്‌. വാർഡ് മെമ്പർമാരാണ്‌ ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. ഇതിൽ വാർഡിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ, വികസനപ്രശ്നങ്ങൾ, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

സേവനങ്ങൾതിരുത്തുക

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒരു പൗരന് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ,

 • ജനനമരണ രജിസ്റ്റ്ട്രേഷനും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും.
 • നോൺ അവയ്ലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് വിതരണം.
 • അന്വേഷണം ആവശ്യമുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ സ്ഥിര താമസ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് വിതരണം.
 • പൊതു വിവാഹചട്ടപ്രകാരം ഉള്ളതും ഹിന്ദു വിവാഹപ്രകാരം ഉള്ളതുമായ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ.
 • വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചിതകൾക്കും പെൻഷൻ വിതരണം
 • വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ വിതരണം.
 • വികലാംഗർ ‍, അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവർ ‍, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, ബധിരർ ‍, മൂകർ , അന്ധർ തുടങ്ങിയവർക്ക് വികലാംഗ പെൻഷൻ വിതരണം.
 • കാർഷിക തൊഴിലാളീ പെൻഷൻ.
 • തൊഴിൽ രഹിത വേതനം നൽകൽ.
 • 50 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കായുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം.
 • സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്മക്കളുടെ വിവാഹ സഹായ നിധി.
 • കെട്ടിടം, കിണർ മതിലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അനുമതിനൽകുക.
 • പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുക.
 • വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമായ അനുമതി നൽകൽ.
 • സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തുടങ്ങുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമായ അനുമതിപത്രം നൽകൽ.
 • പന്നി, പട്ടി മുതലായ ജീവികളെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്.

ഇവ കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉണ്ട്. അവ:-

 • വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്
 • സ്വഭാവസർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • വയസ്സു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • റേഷൻ കാർഡിൽ പേരു ചേർക്കുന്നതിനും പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
 • തൊഴിൽ രഹിതൻ/ തൊഴിൽ രഹിത ആണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • ടി.സി. നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • വിധവയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • പുനർവിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ചുമതലകൾതിരുത്തുക

പഞ്ചായത്തിൻറെ ചുമതലകളെ പൊതുവായി മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം.

അനിവാര്യമായവതിരുത്തുക

 1. കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കുക.
 2. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെടാതെ സം‌രക്ഷിക്കുക.
 3. പരമ്പരാഗത കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ സം‌രക്ഷിക്കുക.
 4. കുളങ്ങളും മറ്റു ജലസംഭരണികളും സം‌രക്ഷിക്കുക.
 5. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ ചുമതലയിലുള്ള ജലമാർഗ്ഗങ്ങളും കനാലുകളും സ‌രക്ഷിക്കുക.
 6. ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും കയ്യൊഴിയുകയും ചെയ്യുക, ദ്രവമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ക്രമീകരിക്കുക.
 7. പേമാരിമൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കികളയുക.
 8. പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യരക്ഷകമാക്കി സം‌രക്ഷണം നൽകുക.
 9. പൊതു ചന്തകൾ പരിപാലിക്കുക.
 10. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക.
 11. മൃഗങ്ങളുടെ കശാപ്പ്, മാംസം, മത്സ്യം എന്നിവയുടെ കച്ചവട നിയന്ത്രണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്&oldid=3134474" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്