ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങൾ

(ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സ്വയംഭരണവും സ്വതന്ത്രാധികാരങ്ങളുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത്. സർക്കാരുകൾക്കോ കോടതികൾക്കോ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമില്ല. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ പാർലമെന്റിനു മാത്രമെ അധികാരമുള്ളൂ.

ഭാരതം:രാഷ്ട്രതന്ത്രവും സർക്കാരും
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗംഇന്ത്യാ കവാടം ·  രാഷ്ട്രീയം കവാടം

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തുക

കോടതികൾ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കു പുറമേ താഴെക്കൊടുക്കുന്നവയും ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങളാണ്.[1]

 1. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
 2. സി.എ.ജി. (കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ)
 3. ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ
 4. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 5. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ
 6. അറ്റോർണി ജനറൽ
 7. കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ
 8. ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ
 9. ദേശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ
 10. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ
 11. ദേശീയ പിന്നാക്ക വർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ
 12. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ
 13. ഔദ്യോഗിക ഭാഷ കമ്മീഷൻ
 14. ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ
 15. ചരക്കുസേവന നികുതി കൗൺസിൽ (GST Council)
 16. അന്തർസംസ്ഥാന സമിതി (inter-state council)
 17. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ
 18. സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ
 19. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
 20. സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 21. സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ
 22. സംസ്ഥാന പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ
 23. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി
 24. മെട്രോപോളിറ്റൻ ആസൂത്രണ സമിതി

അവലംബം തിരുത്തുക