മൈം (MIME) തിരയൽ

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം (MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ഡൗൺലോഡ്) -M.K.JINACHANDRAN.png . . 167 × 138 . . 63 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 11:00, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013
 2. (ഡൗൺലോഡ്) 1-sky map 2016 march.png . . 1,714 × 1,733 . . 921 കെ.ബി. . . Shajiarikkad . . 15:18, 23 ഫെബ്രുവരി 2016
 3. (ഡൗൺലോഡ്) 1000 INR Obs LR.png . . 518 × 212 . . 289 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 21:19, 9 ജനുവരി 2013
 4. (ഡൗൺലോഡ്) 1000 INR Rev LR.png . . 517 × 212 . . 279 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 21:50, 9 ജനുവരി 2013
 5. (ഡൗൺലോഡ്) 1000px-FCB.svg.png . . 1,000 × 1,014 . . 96 കെ.ബി. . . Wikiwriter . . 16:50, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011
 6. (ഡൗൺലോഡ്) 100 INR Obs LR.png . . 470 × 217 . . 177 കെ.ബി. . . Gnoeee . . 05:46, 9 മാർച്ച് 2018
 7. (ഡൗൺലോഡ്) 100 INR Rev LR.png . . 470 × 218 . . 197 കെ.ബി. . . Gnoeee . . 05:53, 9 മാർച്ച് 2018
 8. (ഡൗൺലോഡ്) 1024px-KFC logo.svg.png . . 1,024 × 1,024 . . 138 കെ.ബി. . . Alan John Varghese . . 10:52, 15 ജനുവരി 2017
 9. (ഡൗൺലോഡ്) 10 tv Logo.png . . 207 × 192 . . 46 കെ.ബി. . . Sivahari . . 01:49, 21 ഡിസംബർ 2012
 10. (ഡൗൺലോഡ്) 110px-Russia2018bidlogo.svg.png . . 110 × 115 . . 14 കെ.ബി. . . Feelgreen630 . . 17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012
 11. (ഡൗൺലോഡ്) 170px-ESA LOGO.svg.png . . 170 × 73 . . 11 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 19:31, 14 നവംബർ 2014
 12. (ഡൗൺലോഡ്) 1982FIFAWorldCup.png . . 225 × 204 . . 101 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 09:44, 29 നവംബർ 2010
 13. (ഡൗൺലോഡ്) 1990 Football World Cup logo.png . . 276 × 198 . . 8 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 09:15, 23 നവംബർ 2010
 14. (ഡൗൺലോഡ്) 1994 Football World Cup logo.png . . 282 × 282 . . 20 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 09:10, 23 നവംബർ 2010
 15. (ഡൗൺലോഡ്) 1998 Football World Cup logo.png . . 270 × 239 . . 13 കെ.ബി. . . Kiran Gopi . . 09:02, 23 നവംബർ 2010
 16. (ഡൗൺലോഡ്) 2-2019 february.png . . 660 × 675 . . 287 കെ.ബി. . . Shajiarikkad . . 05:00, 28 ജനുവരി 2019
 17. (ഡൗൺലോഡ്) 2006 Commonwealth Games Logo.png . . 500 × 847 . . 115 കെ.ബി. . . Fifthman . . 12:26, 7 ജനുവരി 2012
 18. (ഡൗൺലോഡ്) 200px-AFP logo.svg.png . . 200 × 115 . . 9 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 04:37, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2010
 19. (ഡൗൺലോഡ്) 2012iccworldt20.png . . 385 × 462 . . 159 കെ.ബി. . . Feelgreen630 . . 11:12, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2012
 20. (ഡൗൺലോഡ്) 2013 ആഷസ് പരമ്പരയുടെ ലോഗോ.png . . 150 × 81 . . 16 കെ.ബി. . . Abin jv . . 06:43, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013
 21. (ഡൗൺലോഡ്) 2015 Climate Conference.png . . 300 × 540 . . 52 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 13:59, 8 ഡിസംബർ 2015
 22. (ഡൗൺലോഡ്) 2015 Cricket World Cup logo.png . . 250 × 309 . . 92 കെ.ബി. . . Pranchiyettan . . 06:13, 30 ജൂലൈ 2013
 23. (ഡൗൺലോഡ്) 2016 ICC World Twenty20 logo.png . . 200 × 284 . . 87 കെ.ബി. . . Ananth sk . . 19:25, 2 മാർച്ച് 2016
 24. (ഡൗൺലോഡ്) 2019 Copa América logo.png . . 270 × 273 . . 41 കെ.ബി. . . Davidjose365 . . 06:08, 23 ജൂൺ 2019
 25. (ഡൗൺലോഡ്) 2022 FIFA World Cup emblem.png . . 208 × 247 . . 39 കെ.ബി. . . Davidjose365 . . 06:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019
 26. (ഡൗൺലോഡ്) 219px-A for Apple Poster.webp.png . . 219 × 317 . . 128 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 12:07, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020
 27. (ഡൗൺലോഡ്) 2560px-Jazeera Airways logo.svg.png . . 2,560 × 821 . . 82 കെ.ബി. . . Akhilaprem . . 06:24, 23 മേയ് 2020
 28. (ഡൗൺലോഡ്) 2560px-Kuwait Airways logo.svg.png . . 2,560 × 930 . . 129 കെ.ബി. . . Akhilaprem . . 06:48, 23 മേയ് 2020
 29. (ഡൗൺലോഡ്) 282px-2019 FIFA Women's World Cup.svg.png . . 282 × 389 . . 56 കെ.ബി. . . Davidjose365 . . 06:03, 7 ജൂൺ 2019
 30. (ഡൗൺലോഡ്) 296px-Mahindra Satyam Logo.svg.png . . 296 × 27 . . 6 കെ.ബി. . . Jacob.jose . . 00:10, 19 ഒക്ടോബർ 2014
 31. (ഡൗൺലോഡ്) 47hitman.png . . 350 × 350 . . 177 കെ.ബി. . . Saul0fTarsus . . 18:43, 25 നവംബർ 2008
 32. (ഡൗൺലോഡ്) 4chan083018.png . . 792 × 690 . . 124 കെ.ബി. . . KannanVM . . 07:40, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2018
 33. (ഡൗൺലോഡ്) 537px-USB OTG Logo.svg.png . . 537 × 254 . . 25 കെ.ബി. . . Drajay1976 . . 13:59, 21 ഏപ്രിൽ 2013
 34. (ഡൗൺലോഡ്) 53KeralaSchoolKalolsavamMalappuram.png . . 500 × 482 . . 308 കെ.ബി. . . Sreejithk2000 . . 12:52, 14 ജനുവരി 2013
 35. (ഡൗൺലോഡ്) 55Kozhikode.png . . 568 × 567 . . 239 കെ.ബി. . . Anoopan . . 08:11, 22 ജനുവരി 2015
 36. (ഡൗൺലോഡ്) 6.5 Supergirls.png . . 400 × 309 . . 257 കെ.ബി. . . Deepak885 . . 01:43, 7 മാർച്ച് 2013
 37. (ഡൗൺലോഡ്) 60-Kasaragod.png . . 600 × 700 . . 246 കെ.ബി. . . Rajeshodayanchal . . 23:46, 28 നവംബർ 2019
 38. (ഡൗൺലോഡ്) 84th Academy Awards Poster.png . . 271 × 400 . . 154 കെ.ബി. . . Anoopan . . 18:46, 26 ഫെബ്രുവരി 2012
 39. (ഡൗൺലോഡ്) 9th asiad.png . . 102 × 193 . . 13 കെ.ബി. . . Akhilaprem . . 00:47, 26 ഒക്ടോബർ 2012
 40. (ഡൗൺലോഡ്) 9th asiad mascot.png . . 99 × 104 . . 7 കെ.ബി. . . Vssun . . 07:10, 4 ഏപ്രിൽ 2007
 41. (ഡൗൺലോഡ്) A.P. Nair.png . . 230 × 282 . . 88 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 16:40, 21 ജൂലൈ 2016
 42. (ഡൗൺലോഡ്) A.V. Aryan.png . . 160 × 216 . . 42 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 05:58, 13 ഏപ്രിൽ 2013
 43. (ഡൗൺലോഡ്) A. John Mayyanad.png . . 187 × 215 . . 34 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 23:05, 13 ഫെബ്രുവരി 2013
 44. (ഡൗൺലോഡ്) A. Kanaran.png . . 137 × 144 . . 32 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 23:19, 3 മേയ് 2013
 45. (ഡൗൺലോഡ്) AKP Logo.png . . 297 × 378 . . 11 കെ.ബി. . . Vssun . . 17:13, 22 മാർച്ച് 2011
 46. (ഡൗൺലോഡ്) AM MacOSX Panther.png . . 800 × 600 . . 321 കെ.ബി. . . Saul0fTarsus . . 04:33, 26 സെപ്റ്റംബർ 2008
 47. (ഡൗൺലോഡ്) ANASUYABAI.png . . 127 × 163 . . 51 കെ.ബി. . . Fotokannan . . 00:42, 17 നവംബർ 2014
 48. (ഡൗൺലോഡ്) ATK (football club) Logo.png . . 120 × 186 . . 40 കെ.ബി. . . AswiniKP . . 09:31, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017
 49. (ഡൗൺലോഡ്) Aalinganam.png . . 214 × 340 . . 173 കെ.ബി. . . Kaitha Poo Manam . . 16:18, 18 ഒക്ടോബർ 2017
 50. (ഡൗൺലോഡ്) Aathmasakhi.png . . 217 × 322 . . 125 കെ.ബി. . . Kaitha Poo Manam . . 09:27, 31 ഡിസംബർ 2017

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ/image/png" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്