കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

കേരളത്തിലെ 1200 പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന വകുപ്പാണ് കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്[1]. 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 77 താലൂക്കുകൾ, 6 കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. ഭരണഘടനയുടെ 73-ഉം 74-ഉം ഭേദഗതികൾ മൂലം, ത്രിതല സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നു. വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ ഏജൻസികളായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ്, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്, ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ്, നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് എന്നിവ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രധാന അനുബന്ധ വകുപ്പുകളാണ്. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം എന്നത് ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. വകുപ്പിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മന്ത്രിമാർ ചേർന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുടേയും ഏകോപനം ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമിതിയാണ്.

നാൾ വഴിതിരുത്തുക

1994 ൽ കേരളാ പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 1997ൽ ഇ. കെ നായനാർ ഗവണ്മെന്റ് ഊർജ്ജം, ധനകാര്യം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ധീരമായ സംരംഭം ഏറ്റെടുത്തു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും തദ്ദേശീയ പങ്കാളിത്തവും 1996-2001ലെ സർക്കാർ അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു

ഭരണ വകുപ്പുകൾതിരുത്തുക

വകുപ്പ്‌ നിലവിൽ വന്നത് ആക്റ്റ് വെബ് സൈറ്റ്
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്‌ 1962 പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് 1960 www.dop.lsgkerala.gov.in
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്‌ 1962 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റ് 1994 www.urbanaffairskerala.org
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് 1987 www.rdd.kerala.gov.in
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് 1957 www.townplanning.kerala.gov.in

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ മന്ത്രിമാർതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "Local Self-Governance". State Portal of Kerala. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2021-09-28-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 28 February 2018.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക