വിക്കിപീഡിയ:യന്ത്രം/അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ/പത്തായം3

 • Operator : az:user:vago (homeviki)
 • Purpose  : interwiki.py
 • Framework : Phyton
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here (19+)
 • Remarks :

Vago 08:12, 26 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

Please continue your test edits. Vssun (സുനിൽ) 17:27, 26 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  Bot flag assigned --Vssun (സുനിൽ) 09:26, 18 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
 • Operator :Rojypala
 • Purpose  :Inter wiki linking using interwiki.py
 • Framework :pywikipedia
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : <Any other comments that You may want to make>

-- റോജി പാലാ 05:57, 26 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

ബോട്ട് ചെയ്യുന്ന പണികൾ ബോട്ടിന്റെ താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പരീക്ഷണത്തിരുത്തുകൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. --Vssun (സുനിൽ) 06:10, 26 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക

  യന്ത്രപദവി നൽകി. --Vssun (സുനിൽ) 01:44, 7 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

 • Operator :Dpkpm007
 • Purpose  :Inter wiki linking using interwiki.py
 • Framework :pywikipedia
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : <Any other comments that You may want to make>

-- Dpkpm007 12:27, 10 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]


test edit

  ചർച്ചതിരുത്തുക

  തീരുമാനംതിരുത്തുക

  യന്ത്രപദവി നൽകി. --Vssun (സുനിൽ) 16:51, 7 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Unblocked. You can start test editing. --Vssun (സുനിൽ) 11:13, 19 ജൂലൈ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

Good, see edits later, as will work for the bot. Jackie 13:16, 19 ജൂലൈ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

  Botflag assigned --Vssun (സുനിൽ) 18:34, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

 • Operator :kasir
 • Purpose  :interwiki
 • Framework :pywikipedia
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks :

-- Kasir 08:35, 30 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Please continue test edits. --Vssun (സുനിൽ) 09:46, 30 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


 • Operator :Aviyal
 • Purpose  :interwiki linking using interwiki.py, Coping image using imagecopy.py, fixing redirects using redirects.py and welcome.py for welcome.
 • Framework :Pywikipediabot
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : ഞാൻ ഒരു 18 വയസ് തികയാത്ത ബാലനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടു ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ?

--  Aviyalഅവിയൽ  15:41, 26 ഫെബ്രുവരി 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 01:10, 27 ഫെബ്രുവരി 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

സ്വാഗതം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പണികൾ കൂടി പരീക്ഷിക്കുക. ഇത്തരം തിരുത്തുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം കൂടി വിശദീകരിക്കുക. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോക്തൃതാളിന്റെ ഉപതാളുകളിൽ (ഉദാഹരണം: user:KidsBot/പരീക്ഷണം) ചെയ്യുക. Vssun (സംവാദം) 00:38, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

അത് ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്, revertbot.py അറിയാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുപോയി. ഇത് interwiki.py  Aviyalഅവിയൽ  14:54, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഈ തിരുത്തൽ വിശദീകരിക്കാമോ? --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:56, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
അതും എൻറെ തെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും.  Aviyalഅവിയൽ  18:49, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റം തിരസ്കരിക്കാത്തത്? --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:20, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക-- അഖിലൻ 18:02, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

പരീക്ഷണത്തിരുത്തലുകൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. Vssun (സംവാദം) 19:05, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

welcome.py യിലെ {{സ്വാഗതം}} പകരം {{സ്വാഗതം/bot}} ഉപയോഗിക്കുക, അതു പോലെ രണ്ട് ഒപ്പ് വരുന്നതം ശ്രദ്ധിക്കുക.--KG (കിരൺ) 04:09, 12 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
സ്വാഗതത്തിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുക. Vssun (സംവാദം) 02:35, 22 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


 • Operator :M.Gedawy
 • Purpose  :Interwiki & Fixing double redirects
 • Framework :Python (pywikipedia)
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : It edits only in "article" and "category" namespaces.

-- M.Gedawy 20:43, 10 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


-- درفش کاویانی (സംവാദം) 23:22, 19 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Please continue test edits. --Vssun (സംവാദം) 16:00, 20 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

please see my contributions: [1] Thanks درفش کاویانی (സംവാദം) 22:31, 25 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


 • Operator :Javadyou
 • Purpose  :interwiki
 • Framework :pywikipedi
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : Th bot has flag in over 30 wikis (de,fr,nl,pl,sv,hu,fa,....see all)

-- Javadyou (സംവാദം) 12:36, 3 മേയ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

You can continue test edits. --Vssun (സംവാദം) 02:23, 4 മേയ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


-- Odisha1 (സംവാദം) 17:48, 12 ഡിസംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Please continue test edits. --Vssun (സംവാദം) 02:19, 13 ഡിസംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക

-- ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 15:54, 11 ഡിസംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

ബോട്ടിന്റെ താളിൽ ബോട്ട് ഓണർ, ചെയ്യുന്ന പണികൾ‌ എന്നിവ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. --Vssun (സംവാദം) 16:39, 11 ഡിസംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

പണി തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 16:28, 12 ഡിസംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേ? "ViswaBot" എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉപയോക്താവ് ഇല്ല എന്നുകാണുന്നു. Vssun (സംവാദം)
പുതിയ അക്കൗണ്ട് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. തുടർനടപടികൾക്കു് നന്ദി! ViswaBot (സംവാദം) 18:46, 28 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]
പരീക്ഷണം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 06:41, 29 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]


  തീരുമാനംതിരുത്തുക

bot flag, thanks -- അഖില് അപ്രേം 15:37, 9 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

എന്തുതരം ബോട്ട്പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാണ് (ഉദാഹരണം:‌പൈവിക്കിപീഡിയ, ഓട്ടോവിക്കിബ്രൗസർ) തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഏതുതരത്തിലുള്ള യാന്ത്രികത്തിരുത്തലാണ് (ഉദാഹരണം: ഇന്റർവിക്കി) ലക്ഷ്യമെന്നും വിശദമാക്കാമോ? --Vssun (സുനിൽ) 15:04, 9 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

പരീക്ഷണത്തിരുത്തലുകൾ നടത്താം. --Vssun (സുനിൽ) 08:02, 10 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

എനിക്ക് ബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല.. എന്നെ സഹായിക്കാമോ?? അഖില് അപ്രേം 15:32, 11 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

ചെറിയൊരു മുഖവുര വിക്കിപീഡിയ:യന്ത്രം എന്ന താളിൽ കാണാം. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ en:Wikipedia:Bots എന്ന താൾ സന്ദർശിക്കുക. താരതമ്യേന എളുപ്പവും കൂടുതൽ പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈവിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ വിവരണം b:പൈവിക്കിപീഡിയ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈവിക്കിപീഡിയയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് meta:Pywikipediabot എന്നതാളും അതിന്റെ അനുബന്ധ താളുകളും സന്ദർശിക്കുക.--ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 17:44, 11 നവംബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

"Helmy" എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉപയോക്താവ് ഇല്ല. ഈ പേരിൽ അംഗത്വം എടുത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 00:50, 4 മാർച്ച് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

പരീക്ഷണത്തിരുത്തുകൾ തുടരുക. --Vssun (സംവാദം) 15:58, 20 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇതിന്റെ തിരുത്തലുകൾ കണ്ടിട്ട്, ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉപയോഗമല്ലല്ലോ --Vssun (സംവാദം) 02:26, 4 മേയ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക

-- റംഷാദ് (സംവാദം) 18:22, 26 ജൂൺ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Please start test editing. --Vssun (സംവാദം) 13:04, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


-- Makecat (സംവാദം) 04:59, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Please continue test edits. --Vssun (സംവാദം) 05:09, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


 • Operator :پسر یاس (സംവാദം)
 • Purpose  :interwiki <What is the bot doing in general and what is the bot's purpose in ml wiki>
 • Framework :Python <software/framework used>
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : just interwiki on new articles<Any other comments that You may want to make>

-- پسر یاس (സംവാദം) 04:42, 23 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Please continute test edits --Vssun (സംവാദം) 02:49, 3 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


-- Rovine - (നീയാണോടാ പെൺകുട്ടികളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന അലവലാതി ഷാജി???) 17:37, 2 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

വെൽക്കം ഇപ്പോൾ യാന്ത്രികമായി നടക്കുന്നതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്റർവിക്കി പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാം. --Vssun (സംവാദം) 02:49, 3 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

എന്താണെന്നറിയില്ല, ഞാൻ interwiki.py വിൻഡോസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ which page to check: എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ User:Rovine എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർ അടിക്കും പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ വിൻഡോ പെട്ടന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യും. NB : I have logged in using login.py. An image with the error is here. Not only that is the case when I type microbiology as the page to check, the window just exits. Rovine - (Bonjour!) 21:10, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഇത് എററല്ലല്ലോ, വാണിങ്ങ് അല്ലേ. ലേഖനത്തിലെ ഇന്റർവിക്കികൾ പൂർണ്ണമായതിനാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിടുന്നു. മറ്റു ഭാഷകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടെ ബോട്ട് ഫ്ലാഗിന് അപേക്ഷിക്കണം -- റസിമാൻ ടി വി 07:28, 5 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക


 • Operator :റസിമാൻ ടി വി
 • Purpose  :അന്തർവിക്കി കണ്ണി വിളക്കൽ. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു
 • Framework :പൈവിക്കിപീഡിയ
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks :

-- റസിമാൻ ടി വി 20:50, 4 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  ചർച്ചതിരുത്തുക

പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചോളൂ. --Vssun (സംവാദം) 03:40, 5 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

  തീരുമാനംതിരുത്തുക