നഠഭൈരവി

12-ാമത്തെ മേളകർത്താരാഗം
(നടഭൈരവി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ 20ആം മേളകർത്താരാഗമാണ് നഠഭൈരവി.ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ ആസാവരി എന്ന രാഗവുമായി ഇതിനു സാദൃശ്യമുണ്ട്

ഘടന,ലക്ഷണം

തിരുത്തുക
 
Natabhairavi scale with Shadjam at C
  • ആരോഹണം സ രി2 ഗ2 മ1 പ ധ1 നി2 സ
  • അവരോഹണം സ നി2 ധ1 പ മ ഗ രി2 സ

ഈ രാഗത്തിലെ സ്വരങ്ങൾ ചതുശ്രുതി ഋഷഭം,സാധാരണ ഗാന്ധാരം,ശുദ്ധമദ്ധ്യമം, ശുദ്ധധൈവതം,കൈശികിനിഷാദം ഇവയാണ്.

ജന്യരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

നഠഭൈരവിക്ക് പ്രശസ്തങ്ങളായ നിരവധി ജന്യരാഗങ്ങളുണ്ട്.ഇവയിൽ ചിലത് ആനന്ദഭൈരവി, സാരമതി, ഹിന്ദോളം എന്നിവയാണ്.

കീർത്തനങ്ങൾ

തിരുത്തുക
മേളകർത്താരാഗങ്ങൾ
1. കനകാംഗി
2. രത്നാംഗി
3. ഗാനമൂർത്തി
4. വനസ്പതി
5. മാനവതി
6. താനരൂപി
7. സേനാവതി
8. ഹനുമതോടി
9. ധേനുക
10. നാടകപ്രിയാ
11. കോകിലപ്രിയ
12. രൂപവതി
13. ഗായകപ്രിയ
14. വാകുളാഭരണം
15. മായാമാളവഗൗള
16. ചക്രവാകം
17. സൂര്യകാന്തം
18. ഹാടകാംബരി
19. ഝങ്കാരധ്വനി
20. നഠഭൈരവി
21. കീരവാണി
22. ഖരഹരപ്രിയ
23. ഗൗരിമനോഹരി
24. വരുണപ്രിയ
25. മാരരഞ്ജിനി
26. ചാരുകേശി
27. സാരസാംഗി
28. ഹരികാംബോജി
29. ധീരശങ്കരാഭരണം
30. നാഗനന്ദിനി
31. യാഗപ്രിയ
32. രാഗവർദ്ധിനി
33. ഗാംഗേയഭൂഷണി
34. വാഗധീശ്വരി
35. ശൂലിനി
36. ചലനാട്ട
37. സാലഗം
38. ജലാർണ്ണവം
39. ഝാലവരാളി
40. നവനീതം
41. പാവനി
42. രഘുപ്രിയ
43. ഗവാംബോധി
44. ഭവപ്രിയ
45. ശുഭപന്തുവരാളി
46. ഷഡ്വിധമാർഗ്ഗിണി
47. സുവർണ്ണാംഗി
48. ദിവ്യമണി
49. ധവളാംബരി
50. നാമനാരായണി
51. കാമവർദ്ധിനി
52. രാമപ്രിയ
53. ഗമനശ്രമ
54. വിശ്വംഭരി
55. ശ്യാമളാംഗി
56. ഷണ്മുഖപ്രിയ
57. സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
58. ഹൈമവതി
59. ധർമ്മവതി
60. നീതിമതി
61. കാന്താമണി
62. ഋഷഭപ്രിയ
63. ലതാംഗി
64. വാചസ്പതി
65. മേചകല്യാണി
66. ചിത്രാംബരി
67. സുചരിത്ര
68. ജ്യോതിസ്വരൂപിണി
69. ധാതുവർദ്ധിനി
70. നാസികാഭൂഷണി
71. കോസലം
72. രസികപ്രിയ
കീർത്തനം കർത്താവ്
നിന്നനേ നമ്പി പുരന്ദര ദാസർ
ശ്രീഷണ്മുഖം പാപനാശം ശിവൻ
നവരാത്രി കൃതികൾ സ്വാതിതിരുനാൾ
ഉപചാരമുജേസേ ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ

ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മധുരിക്കും ഓർമ്മകളേ (സിനിമ:- ജനനി ജന്മഭൂമി )

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നഠഭൈരവി&oldid=3741312" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്